Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Герасименко, Оксана Олександрівна"

Browsing by Author "Герасименко, Оксана Олександрівна"

Sort by: Order: Results:

 • Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Колот, Анатолий Михайлович; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Оксана Александровна (Poland : Kozmenko Science Publishing, 2016)
  Sustainable development of the national economy is impossible without the creation of conditions for safe, high-quality, efficient work. The relevance of the study is explained by the need of methodological substantiation ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті подано наукове пояснення природи, причин та наслідків соціальної нерівності, механізмів її відтворення та поширення, тенденцій сучасного розвитку. Здійснено оцінку стану глобальної нерівності доходів з акцентуванням ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-06)
  Розглянуто генезис концепції гідної праці. Здійснено критичний аналіз базових індикаторів гідної праці. Визначено перспективи реалізації принципів гідної праці в контексті забезпечення стійкої соціальної динаміки в Україні.
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015)
  Обrрунтовано сучаcний погляд на інститут гідної праці. Виокремлено причини дефіциту гідної праці та дестабілізації соціально-трудової сфери. Виксладено авторський концепт гідної праці як стратегічний орієнтир розвитку ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Антонюк, В. П.; Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Герасименко, Г. В.; Herasimenko, H. V.; Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна; Зінкевич, Н. І.; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Мартиненко, І. О.; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич; Назарова, Г. В.; Новак, І. М.; Новікова, Ольга Федорівна; Novikova, O. F.; Новикова, Ольга Фёдоровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D.; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T. N.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Узагальнено сучасні тренди розвитку соціально-трудової сфери на глобальному рівні та в українській економіці. Виокремлено кризові явища у функціонуванні соціально-трудової сфери як форми вияву дефіциту гідної праці. Наведено ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Наведено критичне узагальнення наукових поглядів економістів-класиків та вчених сучасності щодо соціально-економічної сутності ціни праці. Виокремлено відмінності між поняттями ціни праці та заробітної плати. Розкрито ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Завіновська, Галина Терентіївна; Завиновская, Галина Терентьевна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Твердушка, Тетяна Борисівна; Твердушка, Татьяна Борисовна; Осовий, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Підручник підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відносин у цій царині та орієнтовані на формування фа-хових компетенцій з економіки праці та соціально-трудових ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Узагальнено сутнісні характеристики моделей та систем оплати праці. Виявлено ознаки кризи тарифної моделі. Наведено принципові схеми формування систем оплати праці для окремих категорій працівників. Розкрито сутність ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010-06-10)
  Наведено порівняльну характеристику типів управління працею. Внесено пропозиції щодо визначення ефективності управління працею в економічному та соціальному вимірах. Обґрунтовано доцільність застосування збалансованої ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Gerasymenko, Oksana (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
  Наведено порівняльну характеристику типів управління працею. Внесено пропозиції щодо визначення ефективності управління працею в економічному та соціальному вимірах. Обґрунтовано доцільність застосування збалансованої ...
 • Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Герасименко, Оксана Александровна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Олександрівна (Pixel Zielona Gora, 2017)
  Научно обоснованы изменения в движущих силах развития экономики и общества и отражена новая их иерархия. Доказано доминирующее значение знаний, информации и инноваций в становлении новой экономики. Выделены основные черты ...
 • Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Данюк, Василий Макарович; Данюк, Василь Макарович; Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Герасименко, Оксана Александровна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Олександрівна (Издательский дом "МедиаПро", 2006)
  Потребность рыночной экономики в профессионалах, владеющих современными технологиями управления персоналом, очень высока. Куда пойти учиться, чтобы получить образование в этой области? В нашей стране есть несколько признанных ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-09)
  Визначено актуальні завдання та внесено пропозиції щодо складових моделі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві. Розкрито механізм взаємодії сторін соціально-трудових відносин на основі принципів соціального ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Доведено домінування низькотехнологічних робочих місць в економіці України. Визначено домінанту підвищення конкурентоспроможності робочих місць. Наведено заходи щодо проектування робочих місць на основі концепції збагачення ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-15)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Національна металургійна академія України, 2017)
  Обґрунтовано сучасний погляд на інститут гідної праці. Ключова квінтесенція статті – авторське бачення гідної праці як стратегічного вектора модернізації соціально-трудової сфери в умовах становлення нової економіки та ...
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Наведено характеристику концептуальних підходів у визначенні поняття та рівня ефективності праці. Розкрито соціально-економічну сутність категорій, що характеризують ефективність праці. Обґрунтовано доцільність оцінки ...

Search DSpace

Browse

My Account