№ 1 (4)

 

Recent Submissions

 • Костіна, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «агробізнес», досліджено суть і дефініції терміну. Розглянуто роль і місце логістики в системі агробізнесу України.
 • Ходос, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті наведено визначення рівня оподаткування, економічного розвитку та якості життя, проаналізовано взаємозв’язок між даними поняттями на прикладі України, Польщі та Німеччини.
 • Липко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті обґрунтовано актуальність удосконалення державної системи охорони навколишнього середовища. Проаналізовано систему екологічного оподаткування України, визначено її структуру основні проблеми та перспективи. Визначено ...
 • Мороз, О. О.; Романець, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено проблеми національної науки, її ролі в механізмі взаємодії учасників інноваційного процесу. Оскільки дослідження і розробки в Україні зосереджені переважно у державному секторі і фінансуються з бюджету ...
 • Іванець, Ірина Василівна; Иванец, Ирина Васильевна; Цицюрська, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в системі контролінгу та практичне застосування моделей на прикладі реального підприємства. Автори статті виділяють основні проблеми сучасного стану ...
 • Кузьомко, Володимир Миколайович; Кузёмко, Владимир Николаевич; Стаховська, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність і зміст поняття «диференціація продукту». Визначено роль диференціації продукту в забезпеченні стійких конкурентних переваг підприємства. Розроблено рекомендації щодо формування конкурентних ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Данюк, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено основні проблеми на енергоринку України. Значну увагу приділено кредитному продукту UKEEP, розробленому у межах Програми енергозбереження та енергоефективності Європейського банку реконструкції та ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Домшина, Т. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність фінансової стійкості підприємства. Розглянуто основні фактори, які впливають на формування фінансової стійкості підприємства. Визначено роль аналізу факторів впливу на фінансову стійкість у ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Дворник, Наталія Андріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено етапи проходження процедури ліквідації підприємства згідно із діючим законодавством України, проведено систематизацію та узагальнення правової бази, літературних джерел і практичних знань. Здійснено ...
 • Калюжна, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В загальних рисах розглянуто політику просування банківських послуг АТ «Ощадбанк», конкретно досліджено ставлення клієнтів до банківської установи та рівень їх задоволення діяльністю банку; визначено основні заходи щодо ...
 • Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна; Дронь, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто методика визначення вартості підприємства на основі збалансованої системи показників, яка передбачає використання фінансових та нефінансових аспектів діяльності, їх комплексну взаємодію та взаємозалежність. ...
 • Череп, О. Г.; Піун, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання визначення потенціалу ринку органічної продукції в Україні. Результатом роботи є визначення потенційного та цільового ринку у грошовому виразі та проведення сегментації за критерієм рівня ...
 • Федорчук, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність поняття «заощадження», а також його зв’язок з іншими макроекономічними категоріями. Встановлено залежність між рівнем доходів домогосподарств та обсягами їхніх заощаджень. Також визначено обсяг ...
 • Терент’єва, Н. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Висвітлено особливості ринку банківського споживчого кредитування як значного елементу кредитного ринку в Україні. В рамках аналізу його сучасного стану визначено лідерів у наданні споживчих позик та їхні конкурентні ...
 • Кліщук, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  статті розглянуто еволюцію світового досвіду застосування трансмісійного механізму при подоланні регулятором макроекономічних шоків. Висвітлено нові інструменти грошово-кредитної стратегії світових центральних банків у ...
 • Баранова, О. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито сутність ломбардів і ринку ломбардних послуг. Наведено послуги, які надаються ломбардами. Досліджено і проаналізовано сучасний стан розвитку ринку ломбардів в Україні. Виявлено переваги ринку ломбардних ...
 • Калітвенцева, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Сьогодні управління доходами бюджету в Україні належить до найпроблемніших галузевих напрямів управлінської діяльності. У статті розглянуто динаміку та структуру доходів державного бюджету України та Франції за період ...
 • Фесенко, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто економіко-соціальні причини дефіцитності державних бюджетів деяких країн ЄС (Польща, Греція та Франція). Проаналізовано наслідки такого явища, як дефіцит бюджету для даних країн. Здійснено спробу ...
 • Білойван, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто динаміку та зміни інвестиційного клімату України в зв’язку з дією певних об’єктивних і суб’єктивних факторів. Для розуміння ролі та місця ЄБРР у процесі розбудови економіки України, проаналізовано ...
 • Циганок, Д. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджені теоретико-методичні основи та принципи побудови ефективної системи матеріального стимулювання персоналу підприємств торгівлі. Проаналізовано сучасні підходи до побудови системи матеріального стимулювання ...

View More