Випуск № 36

 

Recent Submissions

 • Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено питання ролі подвійного лістингу у розвитку вітчизняного ринку ІРО. Зокрема, розглянуто сутність, інструменти та механізм здійснення подвійного лістингу. Проведено аналіз вітчизняної нормативної бази ...
 • Кульбако, Марія Сергіївна; Kulbako, M.; Кульбако, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано українське соціальне підприємництво з точки зору критеріїв, прийнятих в західній науковій традиції. Досліджено ефективність соціального підприємництва в контексті його соціальної та комерційної ...
 • Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovik, Y.; Лозовик, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання побудови інтегрованої системи фінансового моніторингу з використанням інструментарію нечітко-ножинного аналізу. Основну увагу приділено питанню зниження втрат інформації на різноманітних етапах ...
 • Кроніковський, Дмитро Олегович; Kronikovskyi, D.; Крониковский, Дмитрий Олегович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено проблемні аспекти впровадженя системи контролінгу на підприємстві. Проаналізовано процес контролінгу на підприємстві та запропоновано підхід щодо роботи менеджменту з вихідними даними системи контролінгу. ...
 • Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У публікації викладено результати аналізу інструментарію вимірювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології. Розглянуто закономірності співвідношень між результатами кількісного оцінювання господарського ...
 • Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena V.; Терентьева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено проблемам розвитку національних підприємств з виробництва електродвигунів. На основі статистичних досліджень автор аналізує динаміку доходів, обсягів виробництва, витрат, запасів та ін. підприємств, що ...
 • Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaidak, M.; Сагайдак, Михаил Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено основні етапи становлення та визначено чинники, що впливають на процес розвитку вітчизняного ринку послуг. Охарактеризовано сучасний стан ринку послуг і проаналізовано в динаміці кількість суб’єктів ...
 • Мустафіна, Дар’я Вікторівна; Mustafina, D.; Мустафина, Дарья Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох аспектах: по-перше, як система відносин держави й бізнесу, що широко використовується як інструмент економічного й соціального розвитку на міжнародних, ...
 • Лось, Валерій Володимирович; Los, V.; Лось, Валерий Владимирович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню основних аспектів боргової безпеки України на основі найважливіших сигнальних індикаторів, що визначені світовою та вітчизняною практикою. Розглянуто основні індикатори боргової безпеки України ...
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, N.; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даній науковій статті представлено авторське бачення використання фундаментальної вартості підприємства як критеріальної основи прийняття стратегічних рішень. Логіка змістовного наповнення фундаментальної вартості ...
 • Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, O.; Шатилова, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто актуальні проблеми управління підприємством у нестабільному ринковому середовищі. Здійснено порівняльний аналіз моделей стратегічного управління підприємством. Удосконалено методичний підхід оцінки рівня ...
 • Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Igor V.; Смолин, Игорь Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Надано узагальнюючу характеристику категорії конкурентоспроможності та ознак конкурентоспроможного підприємства. На основі розгляду дискусійних положень розуміння змісту стратегічної конкурентоспроможності викладено авторську ...
 • Сай, Дарія Валеріївна; Say, Daria; Сай, Дарья Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню поведінки споживачів з урахуванням їх когнітивних характеристик. Виокремлено основні ознаки сучасних підходів до класифікації таких споживачів, наголошено на необхідності вивчення постійних ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, L. A.; Петренко, Людмила Анатольевна; Трейтяк, Марина Михайлівна; Treytyak, M. M.; Трейтяк, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз методичних підходів до оцінювання рівня організації управління підприємством, визначено ряд показників оптимальності ОСУ для аналізу ієрархічної та функціональної структур, а також наведена оцінка ...
 • Наторіна, Альона Олександрівна; Natorina, A.; Наторина, Алёна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі визначено місце і роль маркетингової товарної стратегії для підприємства. Розглянуто напрямки розвитку товарної стратегії підприємства. Досліджено особливості підвидів маркетингової товарної стратегії. Надано ...
 • Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, O.; Криворучкина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розкрито архітектуру комунікаційного поля організації, внутрішній контур якого сформований професійними компетенціями та гностичними здібностями суб’єктів управління. Обгрунтовано, що міжособистністна управлінська взаємодія ...
 • Кічук, Аліна Олегівна; Kichuk, Alina; Кичук, Алина Олеговна; Зюкова, Ірина Олексіївна; Zyukova, Iryna; Зюкова, Ирина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Для оптимізації маркетингових рішень розроблено комплексну систему стратегічного управління маркетинговими процесами на підприємстві. В межах системи комплексної діагностики конкурентного середовища запропоновановикористання ...
 • Данніков, Олег Володимирович; Данников, Олег Владимирович; Івасько, Інна Михайлівна; Ivasco, I. M.; Ивасько, Инна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У результаті проведеного дослідження взаємодії бізнес-суб’єктів в системі управління продажами (на прикладі торгово-посередницьких підприємств), авторами зроблено ряд рекомендацій щодо управління багаторівневими каналами ...
 • Скібіцький, Олександр Миколайович; Skibitskiy, O. M.; Скибицкий, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Визначено проблеми невідповідності системи науки та освіти сучасним вимогам, що, зокрема, призвело до таких негативних явищ, як: відірваність освіти від практичних реалій; падіння престижу освіти з деяких спеціальностей; ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, I.; Репина, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто постулати інвайронментальної економіки, яка враховує динаміку економічної системи та обмеження природного відтворення економічних ресурсів і формує парадигму соціально-відповідального управління суб’єктами ...

View More