Кафедра вищої математики

 

Recent Submissions

 • Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2014)
  У статті розглядається метод мінімізації ризиків, які виникають на етапах життєвого циклу електронного документу з використанням імітаційної моделі на основі мереж Петрі, параметри якої визначаються генетичним алгоритмом. ...
 • Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2015-01)
  У статті розглядаються особливості управління ризиками в процесі впровадження та експлуатації електронного документообігу в компаніях. Визначено ключові методи кількісного аналізу ризиків, що впливають на системи електронного ...
 • Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2015)
  Стаття присвячена розробці основних принципів моніторингу ризиків у системі ефективного управління корпоративним електронним документообігом. Моніторинг явищ, процесів та їх характеристик необхідний для підтримки науково ...
 • Бондаренко, В. М.; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena Mykolayivna; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2012)
  У цiй статтi побудовано контрприклад для матричних зображень природного класу напiвгруп, породжених iдемпотентами, що пов’язаний з майже невиродженими матрицями. In this article we construct a counterexample for matrix ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016)
  У статті досліджено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку. Зважаючи на відсутність статистичних даних за минулі періоди, побудовано модель росту попиту на ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна; Луцишина, Жанна Володимирівна; Lutsyshyna, Zhanna; Луцишина, Жанна Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  У роботі представлено алгоритм побудови моделі управління запасами за умови, коли невідомий попит на ресурс моделюється за допомогою нечіткої логіки. Алгоритм може бути застосований, зокрема, і для інноваційного товару ...
 • Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з трьох ланок технологічного ланцюга. Для розв’язання проблем оптимального управління запасами ...
 • Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
 • Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...
 • Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті систематизовано основні підходи до визначення факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах, математично обґрунтовано залежність доходів підприємств від витрат на рекламу ...
 • Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто та досліджено метод розв’язування оптимізаційних задач без застосування апарату диференціального числення. Задачею оптимізації в математиці називається задача про знаходження екстремума (мінімума або максимума) ...
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто основні засоби Інтернет-реклами та їх вибір залежно від цілей підприємства. Показано, що економічна ефективність реклами тісно пов’язана з цілями, які ставляться при проведенні конкретного рекламного ...
 • Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetyna; Манжос, Татьяна Васильевна; Фартушний, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Горохова, Олена Миколаївна; Горохова, Елена Николаевна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016-02-19)
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
  Авторами проведено критичний огляд підходів дослідників до визначення сутності поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність» через призму забезпечення економічної безпеки підприємства. У статті розглянуто інноваційно-інвестиційну ...
 • Уштик, Н. М.; Ushtuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті визначено поняття «змінні витрати», охарактеризовано значення змінних витрат у формуванні маржинального доходу підприємства та запропоновано моделі калькулювання собівартості продукції з урахуванням змінних витрат. ...
 • Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Лисовская, Валентина Петровна (Klaipeda, Lithuania : Baltija Publishing, 2017-03-24)
 • Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Лисовская, Валентина Петровна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами за допомогою рядів Фур’є.
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Шапошник, Олена Л.; Shaposhnik, Olena; Щекань, Надія Петрівна; Schekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто керування ризиками в процесі міжнародного кредитування включає різні методики і дії, які банк може використовувати з метою зменшення, зокрема, процентного ризику – зниження власних засобів у результаті несприятливих ...
 • Мельник, Ольга Олександрівна; Melnik, Olga Oleksandrivna; Мельник, Ольга Александровна; Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna Petrivna; Лисовская, Валентина Петровна (Кам′янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016)
  У рамках структурно-феноменологічного підходу отримані реологічні рівняння стану розведеної суспензії у крові недеформівних осесиметричних магніточутливих частинок. На основі отриманих результатів досліджено вплив зовнішнього ...

View More