Now showing items 1-20 of 142

  • Про застосування курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» при підготовці фахівців з соціології 

   Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
  • Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні 

   Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Хохич, Дмитро Григорович; Hohych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2010)
   Досліджено динамічну модель Тобіна, зокрема, її монетарний варіант, q-теорію інвести цій, що дає змогу розкрити залежність між економічним зростанням і пропозицією монетарних активів. Запропоновано застосування моделі для ...
  • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (Інститут математики Національної Академії наук України, 2006)
  • Про додатнi перiодичнi розв’язки нелiнiйних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю 

   Кочерга, О. I.; Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2008)
   By applying the Krasnosel’skii fixed point theorem to a mapping on a cone, we find conditions for existence of piecewise smooth periodic solutions of functional-differential equations with impulsive effects. С помощью ...
  • Про глобальну стiйкiсть одного нелiнiйного рiзницевого рiвняння 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I.; Трофимчук, С. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2004)
  • Про глобальну стiйкiсть нелiнiйного функцiонально-диференцiального рiвняння з iмпульсною дiєю 

   Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович; Ткаченко, В. I. (Інститут математики Національної Академії наук України, 2007)
   We give sufficient conditions for global stability of the zero solution of a functional-differential equation with impulsive effect and a nonlinear function satisfying the negative feedback condition and having sublinear ...
  • Моделювання кооперативної гри виробника і дилера 

   Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті розглянуто модель взаємодії підприємствавиробника та підприємства роздрібної торгівлі (ритейлера) як учасників вертикального маркетингового каналу, що дає змогу визначити їх рівноважні цінові стратегії, які, у ...
  • Модель спільного впливу рекламних відгуків і ціноутворення у збільшенні базового рівня збуту 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті показано, що на ефективність рекламних звернень впливає частота їх повторення, причому кількість показів рекламного звернення має враховувати ефект запам’ятованості реклами, що є особливо важливим для розроблення ...
  • Implementation of Manufacturer and Reseller Interaction Models, Taking Into Account Advertising Costs 

   Bludova, Tetiana; Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Danylyuk, Nataliya; Данилюк, Наталія; Данилюк, Наталия; Dyma, Oleksandr; Дима, Олександр Олексiйович; Дыма, Александр Алексеевич; Kachan, Olena; Horokhova, Olena; Горохова, Олена Миколаївна; Горохова, Елена Николаевна (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019-11)
   Establishing effective cooperation between the manufacturer and reseller as vertical marketing channel participants implies the effective mechanism for the development of the main strategies of their business behaviour, ...
  • Використання генетичного алгоритму при проектуванні електронного документообігу на основі мережі Петрі 

   Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2014)
   У статті розглядається метод мінімізації ризиків, які виникають на етапах життєвого циклу електронного документу з використанням імітаційної моделі на основі мереж Петрі, параметри якої визначаються генетичним алгоритмом. ...
  • Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу 

   Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2015-01)
   У статті розглядаються особливості управління ризиками в процесі впровадження та експлуатації електронного документообігу в компаніях. Визначено ключові методи кількісного аналізу ризиків, що впливають на системи електронного ...
  • Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу 

   Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2015)
   Стаття присвячена розробці основних принципів моніторингу ризиків у системі ефективного управління корпоративним електронним документообігом. Моніторинг явищ, процесів та їх характеристик необхідний для підтримки науково ...
  • Про один контрприклад для матричних зображень нескінченних напівгруп S (I, J) 

   Бондаренко, В. М.; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena Mykolayivna; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2012)
   У цiй статтi побудовано контрприклад для матричних зображень природного класу напiвгруп, породжених iдемпотентами, що пов’язаний з майже невиродженими матрицями. In this article we construct a counterexample for matrix ...
  • Модель дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016)
   У статті досліджено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку. Зважаючи на відсутність статистичних даних за минулі періоди, побудовано модель росту попиту на ...
  • Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом 

   Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна; Луцишина, Жанна Володимирівна; Lutsyshyna, Zhanna; Луцишина, Жанна Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2018)
   У роботі представлено алгоритм побудови моделі управління запасами за умови, коли невідомий попит на ресурс моделюється за допомогою нечіткої логіки. Алгоритм може бути застосований, зокрема, і для інноваційного товару ...
  • Одноперіодна модель управління запасами вертикально інтегрованого холдингу 

   Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
   У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з трьох ланок технологічного ланцюга. Для розв’язання проблем оптимального управління запасами ...
  • Геометричні та алгебраїчні фрактальні методи в інформаційних технологіях обробки і аналізу потоків даних 

   Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
  • Моделювання впливу змін грошово-кредитної політики на рівень фінансової безпеки держави 

   Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...
  • Знаходження рівня сумісних витрат на соціальну рекламу продавця та виробника продукції 

   Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті систематизовано основні підходи до визначення факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах, математично обґрунтовано залежність доходів підприємств від витрат на рекламу ...
  • Про один підхід до розв’язування деяких задач оптимізації 

   Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Розглянуто та досліджено метод розв’язування оптимізаційних задач без застосування апарату диференціального числення. Задачею оптимізації в математиці називається задача про знаходження екстремума (мінімума або максимума) ...