Recent Submissions

 • Синдиковане кредитування на рівні регіональних банків 

  Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoria; Белошапка, Виктория Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В тезах розглянуто чинники розвитку інвестиційної діяльності регіональних банків, одним з яких є механізм синдикації. Зроблено висновок щодо значних можливостей залучення коштів в економіку шляхом синдикованого кредитування, ...
 • Роль національного банку України у формуванні монетарних передумов розвитку економіки 

  Баріда, Надія Петрівна; Barida, N. P.; Барида, Надежда Петровна (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню ролі Національного банку України у формуванні монетарних передумов розвитку економіки. Розглянуто механізм еволюції центрального банку як інституту державного регулювання економіки. Обґрунтовано ...
 • Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна; Шалига, Тетяна (Національний банк України, 2012-10)
  Сучасне банківництво має тенденції до швидкої трансформації концепцій щодо ринкової поведінки банків. Це пов ’язано з динамічним оновленням зовнішнього середовища суб’єктів, що формують саме ринок банківських послуг, а ...
 • Закономірності інноваційного розвитку банківського сектору економіки 

  Циганов, Сергій Андрійович; Tsyganov, Sergiy; Цыганов, Сергей Андреевич; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012)
  Розглядаються проблеми, пов'язані з виникненням і розвитком інновацій у банківській сфері. Аналізується сучасний стан і перспективи розвитку банківських інновацій в Україні з урахуванням реалій фінансово-економічної ...
 • Потенціал розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна; Шпанко, А. С. (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2007)
  У статті досліджується сутність ринку спільного інвестування, його поточний стан розвитку по рівняно із зарубіжними країнами. Наголошується головним чином на визначенні потенціалу розвитку ринку спільного інвестування, й ...
 • Конкуренція та інноваційний розвиток в умовах фінансової глобалізації 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (Університет державної фіскальної служби України, 2019-03)
 • Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку 

  Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-12-29)
  У дисертації висвітлюються теоретичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку; теоретичні, методологічні та прикладні аспекти традиційного і нетрадиційного підходів щодо управління кредитним портфелем ...
 • Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили 

  Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто сучасний взаємозв’язок впливів освіти та ринку праці на підготовку висококваліфікованої робочої сили (в умовах постійно зростаючих вимог до інтелектуальних якостей людини в процесі виробництва), зокрема ...
 • Тенденції розвитку системи рефінансування банків України 

  Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (Національна академія наук України, 2016-03)
  Статтю присвячено проблемам рефінансуван- ня Національним банком України вітчизняних ко- мерційних банків у сучасних умовах функціонування банківської системи. Досліджено теоретичні та прак- тичні аспекти рефінансування ...
 • Сучасні вимоги до створення субординованого капіталу банку 

  Герасимович, Анатолій Михайлович; Gerasimovitch, Anatoliy; Герасимович, Анатолий Михайлович (Державний університет «Житомирська політехніка», 2011)
  Розкриваються особливості сучасних принципів залучення субординованого боргу до статутного капіталу банків України.
 • Проблемна кредитна заборгованість фізичних осіб в банках України та заходи її зниження 

  Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2016)
  Стаття присвячена аналізу стану та заходам зменшення проблемної кредитної заборгованості в банках України. Проаналізовані стан, причини виникнення та тенденції процесу накопичення проблемних кредитів у банках. Окремо ...
 • Необхідність та напрямки удосоконалення регулювання споживчого кредиту в Україні 

  Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (Ужгородський національний університет, 2017)
  Стаття присвячена проблемам регулювання споживчого кредиту в сучасних умовах. Проаналізовано сучасний стан законодавчого регулювання споживчого кредиту в Україні та обґрунтовано необхідність його удосконалення. Як актуальний ...
 • Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті: реалії та шляхи вирішення проблем 

  Остапишин, Тетяна Петрівна; Ostapyshyn, Tetyana; Остапишин, Татьяна Петровна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Метою статті є пошук можливих варіантів розв’язання (в умовах девальвації національної валюти) проблеми погашення боргів за іпотечними кредитами, наданими банками України фізичним особам у іноземній валюті. Проаналізовано ...
 • Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  The article outlines the theoretical and methodological foundations of globalization as the main prerequisite for solving the basic problems of the planet. Analyzed the characteristics and trends of globalization and ...
 • Світовий досвід управління капіталом кредитних спілок 

  Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (Ужгородський національний університет, 2016)
  У процесі організації кредитних відносин кредитні спілки враховують інтереси спілки, її пайовиків, по- зичальників і загальнодержавні інтереси. Автором статті кредитні спілки розглядаються як важлива інфраструктурна складовою ...
 • Роль капіталізації у забезпеченні фінансової стійкості кредитних установ 

  Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич; Рябий, Р. А.; Riabyi, R. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  The article is determining factors in the formation of trust from investors, partners and investors in the credit institution are financial stability and steady growth of capital. The author investigate the terms ...
 • Напрями капіталізації банківських установ за участі держави 

  Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (Ужгородський національний університет, 2017)
  У статті розглянуто основні сучасні методи збільшення капіталізації банків за участю держави. Визначено цілі, для яких проводиться додаткова капіталізація банківських установ. Проведений порівняльний аналіз рівня концентрації ...
 • Вплив фактору довіри населення на розвиток банківської системи України 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (Херсон : Гельветика, 2015-10)
 • Удосконалення інструментарію банківського нагляду в Україні відповідно до європейських стандартів (SREP) 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018-06-18)
 • Розвиток системи банківського нагляду в умовах фінансової інтеграції 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015-09)

View More