DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/13972

Название: Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередникамита його вплив на розвиток економіки
Другие названия: Accumulation of Financial Resources by Financial Intermediaries and its Impact on the Economic Development
Аккумулирование финансовых ресурсов финансовыми посредниками и его влияние на развитие экономики
Авторы: Паєнтко, Тетяна Василівна
Paientko, Tetiana Vasylivna
Паентко, Татьяна Васильевна
Сиротюк, Юлія Вікторівна
Syrotiuk, Yulia Viktorivna
Сиротюк, Юлия Викторовна
Ключевые слова: фінансові посередники
інвестиції
валовий внутрішній продукт
інвестиції в основний капітал
економіка
фінансове забезпечення
financial intermediaries
investment
gross domestic product
investment in fixed assets
economy
financial security
финансовые посредники
валовой внутренний продукт
инвестиции в основной капитал
экономика
финансовое обеспечение
Submit Date: 2016-02-12T09:06:01Z
Issue Date: Aug-2014
Издатель: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Библиографическое описание: Паєнтко Т. В. Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередникамита його вплив на розвиток економіки / Т. В. Паєнтко, Ю. В. Сиротюк // Бізнес інформ. – 2014. – № 8. – С. 237–242.
Краткий осмотр (реферат): У статті проведено аналіз впливу потенціалу фінансових посередників на забезпечення економічного розвитку інвестиційними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості фінансових посередників необхідними ресурсами та особливості їх інвестиційної діяльності. У процесі дослідження встановлено, що сучасна економіка України розвивається в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів, визначено мінімально необхідний обсяг інвестиційних ресурсів для відновлення економіки, ключовим фактором економічного зростання визначено пошук джерел фінансування. На основі результатів кореляційно-регресійного аналізу встановлено наявність тісної лінійної залежності темпів приросту реального ВВП від темпів приросту інвестицій в основний капітал і приросту інвестицій в основний капітал від приросту активів акумульованих фінансовими посередниками в Україні. Обґрунтовано, що в даному аспекті фінансові посередники мають суттєвий потенціал для забезпечення економіки інвестиційними ресурсами. Визначено напрями активізації участі фінансових посередників у фінансовому забезпеченні розвитку економіки, а саме: створення сприятливих умов для нарощення їх ресурсної бази та налагодження механізмів переміщення фінансових ресурсів між фінансовим і реальним секторами економіки за участю фінансових посередників.
The article analyzes the effect of the potential of financial intermediaries to provide the economic development with investment resources. The current state of security of financial intermediaries with the necessary resources and the characteristics of their investment activities was analyzed. The study found that modern Ukrainian economy develops in a shortage of investment resources, the minimum required amount of investment resources for economic recovery was defined, and finding the sources of financing was identified as a key factor of economic growth. On the basis of correlation and regression analysis the close linear relationship growth rates of real GDP growth rates of investment in fixed assets and the growth of investment in fixed capital gains assets accumulated by financial intermediaries in Ukraine were revealed. It was proved that in this aspect financial intermediaries have significant potential to provide the economy with investment resources. The directions for enhancing the participation of financial intermediaries in the financial support of economic development were identified, namely, the creation of favorable conditions for increasing the resource base and the establishment of mechanisms for transfer of financial resources between the financial and real sectors of the economy with financial intermediaries.
В статье проведен анализ влияния потенциала финансовых посредников на обеспечение экономического развития инвестиционными ресурсами. Проанализировано современное состояние обеспеченности финансовых посредников необходимыми ресурсами и особенности их инвестиционной деятельности. В процессе исследования установлено, что современная экономика Украины развивается в условиях дефицита инвестиционных ресурсов, определен минимально необходимый объем инвестиционных ресурсов для восстановления экономики, ключевым фактором экономического роста определен поиск источников финансирования. На основе результатов корреляционно-регрессионного анализа установлено наличие тесной линейной зависимости темпов прироста реального ВВП от темпов прироста инвестиций в основной капитал и прироста инвестиций в основной капитал от прироста активов аккумулированных финансовыми посредниками в Украине. Обосновано, что в данном аспекте финансовые посредники имеют существенный потенциал для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами. Определены направления активизации участия финансовых посредников в финансовом обеспечении развития экономики, а именно: создание благоприятных условий для наращивания ресурсной базы и налаживание механизмов перемещения финансовых ресурсов между финансовым и реальным секторами экономики с участием финансовых посредников.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/13972
Appears in Collections:Кафедра фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
237-242.pdf550,59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback