DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/13976

Название: Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи
Другие названия: Venture Financing of Innovative Activities in Ukraine: Problems and Prospects
Венчурное финансирование инновационной деятельности в Украине: проблемы и перспективы
Авторы: Паєнтко, Тетяна Василівна
Paientko, Tetiana Vasylivna
Паентко, Татьяна Васильевна
Данілов, Олександр Дмитрович
Danilov, Oleksandr Dmytrovych
Данилов, Александр Дмитриевич
Ключевые слова: пайові інвестиційні фонди
венчурні фонди
венчурне фінансування
інноваційна діяльність
unit investment funds
venture funds
venture financing
innovative activities
паевые инвестиционные фонды
венчурные фонды
венчурное финансирование
инновационная деятельность
Submit Date: 2016-02-12T09:16:57Z
Issue Date: 2014
Издатель: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Библиографическое описание: Паєнтко Т. В. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи / Т. В. Паєнтко, О. Д. Данілов // Бізнес інформ. – 2014. – № 9. – С. 92–97.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена проблемам активізації венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. Метою статті є оцінка реалій та визначення перспектив венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що сучасний етап розвитку економіки України не можна охарактеризувати як інноваційний. Традиційно проблеми низьких темпів розробки і впровадження інновацій пов’язуються з недостатнім фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності. Особливо це стосується перших етапів реалізації інноваційних проектів, коли існує значна потреба у венчурних інвестиціях. У перші 15 років розвитку України як незалежної держави дефіцит венчурного фінансування пов’язувався з недостатньою кількістю венчурних ІСІ та невеликою вартістю їх чистих активів. З метою стимулювання збільшення кількості ІСІ та нарощування вартості чистих активів венчурними ІСІ було розроблено та запроваджено ряд податкових пільг стимулюючого характеру. Одним із результатів запровадження таких податкових механізмів стало збільшення кількості ІСІ (у т. ч. венчурних) і зростання вартості чистих активів венчурних ІСІ. Тобто номінально відбулося зростання фінансового потенціалу венчурів. Однак фактичного зростання обсягів венчурного фінансування у сфері інноваційної діяльності не відбулося. Це пов’язано з тим, що більшість венчурних ІСІ інвестують кошти або у традиційні процеси, або залучені до схем оптимізації податків. Виходом із такої ситуації, на наш погляд, мають стати зміни в оподаткуванні діяльності ІСІ, а саме: запровадження податку на фінансові операції. Це зробить безперспективним використання ІСІ у схемах ухилення від сплати податків та спонукатиме їх до здійснення реальних інвестицій. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування вибору об’єктів оподаткування податком на фінансові операції та розмірів його ставок.
The article discusses the problems of intensification of venture financing of innovative activities in Ukraine. The objective of the article consists in evaluation of circumstances and determination of prospects for venture financing of innovative activities in Ukraine. The results of the conducted study indicate that the current stage of development of Ukrainian economy cannot be described as innovative. The problems of low innovation development and implementation rates are traditionally associated with shortage of the funding provided for innovative activities. This is especially typical of the initial realization stages of innovative projects characterized by a considerable need for venture investment. In the first 15 years of development of Ukraine as an independent state a shortage of venture financing was associated with an insufficient number of venture collective investment schemes and low value of their net assets. In order to encourage growth in the number of collective investment schemes and increase in the value of net assets achieved by venture collective investment schemes, a series of tax incentives were developed and implemented. One of the results of implementing such tax mechanisms was an increase in the number of collective investment schemes (including venture ones) and growing value of net assets of venture collective investment schemes. This means, there was a nominal increase in the financial potential of ventures. However, there was no actual increase in the volume of venture financing in the sphere of innovative activities. This is caused by the fact that most venture collective investment schemes invest money either in traditional processes or those involved in tax optimization schemes. We believe that a possible solution can be introducing changes to taxation of activities of collective investment schemes, namely: imposition of a tax on financial operations. This step will make utilization of collective investment schemes useless for tax evasion purposes and will encourage them to make real investments. Prospects for future studies consist in providing a rationale for the choice of objects of financial operations tax imposition and its rates.
Работа посвящена проблемам активизации венчурного финансирования инновационной деятельности в Украине. Целью статьи является оценка реалий и перспектив венчурного финансирования инновационной деятельности в Украине. Результаты исследования показали, что современный этап развития экономики Украины нельзя назвать инновационным. Традиционно проблемы низкого уровня развития и внедрения инноваций связаны с недостаточной финансовой поддержкой инновационной деятельности. Это особенно актуально на первых этапах реализации инновационных проектов, когда существует значительная потребность в венчурных инвестициях. В первые 15 лет развития Украины как независимого государства дефицит финансирования был связан с недостаточным количеством фондов венчурного капитала и небольшой стоимости их чистых активов. Для того, чтобы стимулировать увеличение количества паевых инвестиционных фондов и увеличение стоимости чистых активов венчурных ИСИ был разработан и внедрен механизм предоставления налоговых преференций стимулирующего характера. Одним из результатов введения таких налоговых механизмов стало растущее количество паевых инвестиционных фондов (включая венчурные) и рост стоимости чистых активов венчурных фондов. Это привело к номинальному росту количества венчурных инвестиционных фондов. Однако не произошло фактического развития венчурного финансирования в сфере инновационной деятельности. Это связано с тем, что большинство венчурных фондов стали инвестировать средства или в традиционные процессы, или участвовали в схемах по оптимизации налогов. Выход из этой ситуации, на наш взгляд, состоит в изменении налогообложения паевых инвестиционных фондов, а именно: в введении налога на финансовые операции. Это сделает бесперспективным использование венчурных фондов в схемах уклонения от уплаты налогов и будет стимулировать их на осуществление реальных инвестициях. Перспективой дальнейших исследований является обоснование выбора объектов налогообложения финансовых операций и размера их ставки.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/13976
Appears in Collections:Кафедра фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
92-97.pdf522,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback