Кафедра стратегії бізнесу

 

Recent Submissions

 • Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii Y.; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Прийнятий Закон України «Про освіту» визначає заклад освіти як господарюючий суб’єкт, що кардинально змінює існуючі підходи. Стаття розкриває основні засади адаптації і використання аналітичних бізнес-інструментів SWOT-, ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто методичні питання діагностування стану стратегічного контролінгу на підприємстві. Методика ґрунтується на порівнянні відповідності між управлінськими завданнями і управлінськими технологіями. Це дозволяє ...
 • Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  У статті досліджено сучасні підходи до аналізу структури галузевої конкуренції та встановлено, що визначенню міри впливу технологічного фактора на інтенсивність суперництва приділяється недостатньо уваги. Між тим, в умовах ...
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Запропоновано концептуальний підхід до виміру цінності, пропонованої інноваційною екосистемою, утвореною на принципах стратегічного партнерства «наука – бізнес – освіта». Формалізація запропонованого підходу на основі ...
 • Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2018)
  Ідентифікована проблемна ситуація у сфері інформаційного взаємообміну усіх заінтересованих сторін в системі управління національною економікою. Вивчений стан інформаційно-аналітичного забезпечення розробки управлінських ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2013)
  У статті проаналізовано еволюцію вітчизняної моделі електронного бізнесу, визначені основні ускладнення та перспективи його становлення. Зазначено, що експоненціальний розвиток електронного ринку – є головною особливістю ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Natalya; Голионко, Наталия Григорьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  У статті проаналізовано стан розвитку електронної комерції у світі та в Україні в цілому і у фармацевтичній галузі зокрема. Визначені сприятливі та стримуючі тенденції у розвитку електронної комерції лікарських засобів в ...
 • Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (Хмельницький національний університет, 2009)
  В статті наведено порівняльні оцінки інформаційних потреб вітчизняних та зарубіжних підприємств. Запропоновано авторський погляд на проблематику інформаційного забезпечення довгострокової діяльності вітчизняних підприємств. ...
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (Національна академія наук України, 2016-09)
  У статті викладено авторський підхід щодо перспектив модернізації моделей та технологій підготовки економістів відповідно до запитів економіки зразка «четвертої індустріальної революції». Автори акцентують увагу на ...
 • Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Kyzenko, Dmytro; Кизенко, Дмитро Олександрович; Кизенко, Дмитрий Александрович (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016)
  The article examines the company's business model in the context of transformational and transactional costs of economic organization. Strategic budget seen as a tool of identification and registration of transaction costs ...
 • Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Олексій Миколайович; Гребешков, Алексей Николаевич (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016)
  The article examines Ukrainian and Western European companies’ operation in the context of their information needs and Business Intelligence (BI) practices. Author defines and analyses current BI trends and the practice ...
 • Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016)
  The article provides an overview of approaches to fixing the achievements of companies in the field of corporate social responsibility, based on international standards. A defining performance indicators are proposed for ...
 • Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Liezina, Anastasiia; Лезина, Анастасия Владимировна (Sulkhan-Saba Orbeliani teaching university, 2018-02-23)
 • Плющ, Олег Борисович; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Драчев, Д. Ю (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  Предложена комбинированная модель оценки инвестиционных рисков, которая позволяет всесторонне оценить целесообразность вложения инвестиций в высокорисковые ИТ-проекты. Модель может использоваться для оценки рисков ...
 • Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна; Коротченко, Алла Петрівна; Korotchenko, Alla; Коротченко, Алла Петровна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У статті розглядається проблема визначення та побудови моделей для оцінки конкурентоспроможності діяльності наукомістких виробництв в умовах інноваційної економіки. Для вирішення проблеми пропонується використання методики ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Grebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У статті узагальнено та систематизовано ключові проблеми адаптації організації до змін умов господарювання на рівні системи управління, що забезпечує реалізацію визначеної стратегії компанії і потребує адекватних змін ...
 • Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Grebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Олексій Миколайович; Гребешков, Алексей Николаевич (WSB University, 2017)
  The study identifies the necessary and sufficient conditions for the system of economic management for ensuring the uniformity of the process of developing cost-effective management decisions based on business intelligence ...
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Grebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2017)
 • Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018)
  The article analyzes the preconditions for the transformation of the strategic controlling system in enterprises in response to the challenges of the digital economy. The authors reveal why it is necessary to modernize the ...
 • Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна (Міжнародний гуманітарний університет, 2018-09)

View More