2007 рік

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Довбенко (Шуплат), Олена Михайлівна; Шуплат, Олена Михайлівна; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Проаналізовано позитивні та негативні чинники, притаманні вітчизняній системі оподаткування та запропоновано заходи, щодо удосконалення податкового стимулювання в туристичній сфері України на основі світового досвіду з ...
 • Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В науковій статті проаналізовано закономірності і взаємозв’язок між процесами еволюції людства та маркетингу у світі. Зроблено періодизацію етапів розвитку маркетингу з врахуванням останніх наукових публікацій на цю тему ...
 • Лутай, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розроблено «дерево показників» вимірювання кількісного та якісного стану дисципліни за рівнями господарювання, обґрунтовано методику вимірювання запропонованих показників, наведено характеристику інформаційного забезпечення, ...
 • Лукьянченко, Н. Д.; Рыбников, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы высшего образования. Проанализированы качество системы высшего образования и степень социальной защиты научно-педагогических работников, а также их влияние на ...
 • Лугова, В. М.; Єрмоленко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті обґрунтовано необхідність використання індивідуального підходу для формування соціально-економічного механізму мотивації та запропоновано етапи його реалізації.
 • Лосікова, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття має елементи новизни як у теоретико-методологічному, так і практичному її значенні. Зроблено спробу нового методологічного наукового дослідження практики створення умов для мотивованої праці на підставі визначення ...
 • Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття присвячена дослідженню впливу «людського чинника» на розвиток сучасного виробництва, значенню управління персоналом у загальній системі менеджменту в організації, аналізу ролі служби управління персоналом, у формуванні ...
 • Лебедева, Л. Н.; Нагорная, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В работе проанализировано современное состояние кадрового потенциала высшей школы, рассмотрены вопросы управления и эффективного использования кадрового ресурса, предложены подходы к решению существующих проблем.
 • Лаптєв, В. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті визначаються місце та призначення наглядової ради, як невід’ємною складовою системи управління акціонерного товариства, а також досліджуються фактори, які впливають на ефективність діяльності цього органу управління.
 • Ланская, С. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статье исследованы особенности формирования системы непрерывного образования в условиях перехода украинской экономики к рыночным принципам хозяйствования, оценена роль профессионального обучения и профессиональной ...
 • Куреда, Н. М.; Головань, О. О.; Коваленко, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В роботі виявлені критерії вибору бізнес-шкіл, де здійснюється кваліфікаційна підготовка з менеджменту, потенційними слухачами. Визначаються також підходи до забезпечення конкурентоспроможності цих шкіл. Такий аналіз ...
 • Купець, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті розглянуто питання оптимізації роботи державної служби зайнятості з безробітними через використання технології профілювання безробітних. Визначено переваги даної процедури, умови для забезпечення її ефективності ...
 • Крушельницька, Ярослава Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розглянуто методологічні проблеми дослідження якості трудового життя, визначено її сутність, фактори об’єктивні і суб’єктивні показники оцінки, зумовлені характером соціально трудових систем та індивідуальними відмінностями ...
 • Кравченко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Для трансформації вітчизняних систем управління персоналом важливо вивчення закордонного досвіду по управлінню людськими ресурсами з ціллю його використання. Оцінка можливостей використання закордонних систем свідчить про ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Обґрунтовано метод поетапної оптимізації чисельності персоналу. Розроблено методику математичного моделювання оптимальної потреби в персоналі організацій—посередників з працевлаштування, яка дає можливість визначити ...
 • Котенко, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розглядаються засади надання рекреаційних послуг населенню, в тому числі досліджуються поняття «рекреація», «туризм», «рекреаційна сфера», а також функції останньої (медико-біологічні, соціально-культурні, економічні, ...
 • Костишина, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглядаються сучасні проблеми в оплаті праці на підприємствах різних галузей і форм власності України. Розкрита сутність конкурентоспроможної системи управління оплатою праці та визначені чинники її формування. ...
 • Косенко, О. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті на підставі огляду й аналізу літературних джерел висвітлено коло питань щодо мінімальної заробітної плати. Проаналізовано сучасні підходи до визначення мінімальної зарплати, методів її встановлення та регулювання ...
 • Колесник, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті висвітлена проблема підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Запропоновані конкретні заходи щодо вирішення проблем підготовки кваліфікованої робочої сили.
 • Кожан, Тамара Олексіївна; Кожан, Тамара Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Обґрунтовується необхідність використання логістики в оптимізації управління всіма видами ресурсів, в тому числі і людськими. Розкривається діяльність кадрового логістика як системного інтегратора людського потоку від ...

View More