Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

 

Recent Submissions

 • Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Поночовна, А. О.; Ponochovna, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті визначено роль інвестиційної політики підприємства в його розвитку. Розглянуто інвестиційну політику як частину реформування організації, що спрямована на забезпечення оптимального використання інвестиційних ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, Hanna V.; Янголь, Анна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Враховуючи гіпердинамічність бізнес-середовища, в якому функціонують металургійні підприємства, та залежність галузі від глобального економічного розвитку, автор досліджує фактори впливу на їх результативність через призму ...
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Рудь, Вадим Миколайович; Rud, Vadym; Рудь, Вадим Николаевич; Фесенко, Владислав Юрійович; Fesenko, Vladislav U.; Фесенко, Владислав Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати узагальнення теоретичного доробку та аргументовано авторську позицію щодо змістовного наповнення терміну «стратегічна мотивація діяльності економічних суб’єктів». Визначено ключові особливості ...
 • Куценко, Євгенія Костянтинівна; Kutsenko, Ievgeniia; Куценко, Евгения Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуалізовано проблематику відсутності наукового консенсу- су стосовно понятійно-категоріального апарату теорії економічної цінності. Представлено еволюційний розвиток поняття цінності у різних школах економічної теорії. ...
 • Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, I. V.; Смирнов, Евгений Валерьевич; Смирнова, О. П.; Smyrnova, O. P. (Київський національний лінгвістичний університет, 2015-09)
 • Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Доведено, що на концептуальному рівні інноваційні перетворення, викликані прийняттям і реалізацією «третьої місії» університетів, мають спиратись на положення теорії зацікавлених сторін, корпоративної соціальної ...
 • Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Статтю присвячено аналізу сучасного стану вітчизняних металургійних підприємств, їх діяльності в умовах високого динамізму оточуючого середовища. Аналіз здійснюється з урахуванням сучасних тенденції світової металургії, ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Henefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатолієвна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maksym; Будяев, Максим Александрович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  У статті розглянуто ключові засади забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в умовах четвертої промислової революції. The article considers the key principles of ensuring investment attractiveness of enterprises ...
 • Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Сучасний стан та динаміка розвитку лізингу в Україні вказує на наявність значної кількості проблем, що досі не вирішено. У цьому аспекті визначено місце України на світовому ринку лізингових послуг. Проведено аналіз різних ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Охарактеризовано складові інноваційного потенціалу підприємства за ресурсним підходом і визначено їх взаємозв’язок у процесі здійснення інноваційної діяльності. Наведено вимоги до організаційних структур для забезпечення ...
 • Куценко, Євгенія Костянтинівна; Kutsenko, Ievgeniia (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Систематизовано підходи до онтології категорії «цінності підприємства» у сучасних публікаціях. Аргументовано економічну сутність ціннісних орієнтацій та цінностей підприємства. The approaches to the ontology of the category ...
 • Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Плєтньов, Михайло Васильович; Plietnov, Mykhailo (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Наведено стислий зміст ситуаційного аналізу розвитку промислового потенціалу Луганщини в умовах існуючого збройного конфлікту на території області. Висвітлено основні причини, що вплинули на розвиток провідних промислових ...
 • Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Viacheslav; Кужель, Вячеслав Николайович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Культурна трансформація може стати джерелом та способом розкриття потенціалу компанії. Ціннісно-орієнтований підхід до управління сприяє створенню компанії, що самонавчається та безперервно вдосконалюється, що підвищує ...
 • Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В статті визначено форми інтеграції бізнесу в процесі його розвитку. Виокремлено ключові аспекти модуляризації інтегрованих суб’єктів господарювання. Запропоновано напрями формування інтегрованих комплексів вітчизняних ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Рапута, Катерина Олегівна; Raputa, Kateryna (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Проілюстровано механізм становлення та розвитку американської та європейської моделі венчурного бізнесу. Проведено факторний аналіз передумов розвитку венчурного бізнесу в Україні. The mechanism of formation and development ...
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Рудь, Вадим Миколайович; Rud, Vadym (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  На основі критичного узагальнення наукових інтерпретацій «стратегічних розривів» представлено авторське визначення, яке є результатом синтезу найбільш значущих їх характеристик. On the basis of summarizing critical ...
 • Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Конкурентна стійкість підприємства забезпечується ефективними управлінськими рішеннями підприємства, які окреслені чіткістю створення системи бізнес-процесів на підприємстві та наявністю механізму до їх реалізації. Тому, ...
 • Люшенко, Оксана Іванівна; Lushenko, Oksana; Люшенко, Оксана Ивановна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Систематизовано теоретичний базис економічної стійкості підприємства. Впорядковано підходи до її дослідження у сучасних публікаціях. The systematization of theoretical base about economic stability was accomplished about ...
 • Литюга, Юлія Володимирівна; Lityuga, Yulia; Литюга, Юлия Владимировна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Визначено сутність бізнес-процесів. Розглянуто методи удосконалення бізнес-процесів: шість сигм, ощадливе виробництво, FAST-аналіз, CEM, бенчмаркінг, прямий інжиніринг, реінжиніринг та інші. The essence of business processes ...

View More