Випуск

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr; Опанасенко, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
  В статті розглянуто проблему формування і дослідження процесу розвитку національної мотивації в Україні в період становлення ринкової економічної системи наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
 • Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, O.; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-18)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва та його організаційних форм в українській економічній літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
 • Чернятевич, Ярослава Василівна; Chernyatevich, Yaroslava; Чернятевич, Ярослава Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-20)
  У статті розглянуто еволюцію розвитку економічного індивіда, основні причини зміни його суспільного статусу та характерні риси економічного суб’єкта.
 • Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Пойда, Ю. М.; Pojda, Yu.; Пойда, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-06-30)
  У дослідженні запропоновано склад калькуляційних статей, що формують собівартість комбікормів. Також описано порядок калькулювання собівартості комбікормів, виготовлених з власної і да- вальницької сировини.
 • Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-21)
  Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід визнання інвестиційної вартості та розглянуто основні підходи до її визначення. З’ясовано сутність використання в бухгалтерській практиці термінів «ціна», «вартість», «витрати», ...
 • Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr; Еранкин, Александр Александрович; Єфименко, Б. В.; Efimenko, B.; Ефименко, Б. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-19)
  В статті зроблена спроба поглибити наукову роботу із визначення пріоритетів розвитку цукрового бізнесу в Україні. Визначено ключові засади формування основ для цивілізованого розвитку цукрового бізнесу в Україні. Зроблено ...
 • Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Інноваційна діяльність є важливою складовою прискореного розвитку сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в аграрному секторі, ...
 • Ситник, В. Ф.; Sytnyk, V.; Ситник, В. Ф.; Ситник, Ніна Василівна; Sytnyk, Nina; Ситник, Нина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-18)
  В статті розглянуто питання використання алгоритмів дерев рішень у системах дейтамайнінгу для виконання інтелектуального аналізу даних. Розкрита сутність методології дерев рішень і її використання при прийнятті бізнесових ...
 • Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kyrylenko, Vyacheslav; Кириленко, Вячеслав Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-18)
  У статті розглянуті питання пов’язані з впровадженням автоматизованих інформаційних технологій в процедури внутрішнього контролю. Розглянуті характерні риси і особливості побудови корпоративних інформаційних систем. Виділені ...
 • Гужва, Володимир Михайлович; Guzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-20)
  Поява програмних агентів стала одним із найважливіших досягнень комп’ютерних наук у 90-х роках минулого століття. Технологія і теорія агентів продовжують розвиватися в рамках дослідницьких і комерційних проектів. Агенти ...
 • Рябінкіна, Т. С.; Ryabinkina, T.; Рябинкина, Т. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
  Значення запасів у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності бюджетних установ викликає необхідність аналізу обґрунтованості надходження, наявності та їх раціонального використання, а також здійснення ...
 • Кіляр, Олександра Романівна; Kilyar, Oleksandra; Киляр, Александра Романовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-10)
  У статті розглянуто проблемні питання здійснення операцій з давальницькою сировиною. На основі дослідження та аналізу економічних наукових джерел та нормативно-правової бази уточнено поняття «давальницька сировина», ...
 • Криштопа, Ірина Ігорівна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-15)
  В статті розглянуто підходи до визначення економічної сутності нематеріальних активів, проаналізовано існуючі відмінності визначення терміну «нематеріальні активи» у економічній літературі різних напрямків. Крім того, ...
 • Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Igor; Ивасив, Игорь Богданович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-11)
  В роботі розглянуто сутність ділової етики, її зв’язок з корпоративною соціальною відповідальністю та вартістю банку. Зроблено висновок щодо примату інтересів зацікавлених сторін в процесі прийняття управлінських рішень в ...
 • Дима, Олександр Олексійович; Dyma, Oleksiy; Дима, Александр Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-20)
  В статті розглянуто таке поняття, як програми лояльності. Вивчено основні фактори успішності програм лояльності та причини їх виникнення. Розглянуто основні типи програм лояльності, які використовуються в сучасних умовах, ...
 • Житарюк, Сергій Іванович; Zhytaryuk, Sergiy; Житарюк, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-21)
  У роботі досліджуються питання, пов’язані з інвестиційною діяльністю банків, зокрема увага акцентується на ті проблеми, які виникають при оцінці і плануванні інвестиційної діяльності певного банку.
 • Гаманкова, Ольга Олексіївна; Hamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-16)
  Стаття присвячена дослідженню процесів капіталізації на ринку страхових послуг України. Проаналізовано динаміку макроекономічних показників капіталізації: власного (у вигляді статутних фондів) та залученого (у вигляді ...
 • Соляник, Л. Г.; Solyanyk, L.; Соляник, Л. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-14)
  На основі аналізу досліджень вітчизняних та закордонних вчених щодо визначення вартості джерел фінансування активів підприємств та огляду ситуації на фінансовому ринку України автором запропоновано науково-методичні підходи ...
 • Данко, І. М.; Danko, I.; Данко, И. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04-15)
  У статті розглянуто вплив регулюючої функції непрямого оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств. Наведено основні фактори, що визначають регулюючу роль непрямих податків, та приклади їх застосування ...

View More