Випуск № 36–37

 

Recent Submissions

 • Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті обґрунтовано основні теоретичні парадигми інноваційної діяльності. Розглянуто точки зору вітчизняних і зарубіжних вчених на її природу та сутність. Проведено аналіз еволюції поглядів на інноваційну діяльність та ...
 • Кузьмінов, М. В.; Kuzminov, M. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено розвиток системи підтримки експортної діяльності сільськогосподарських компаній. Проаналізовано динаміку індексів обсягу виробництва та експорту сільськогосподарської продукції та продуктивності праці ...
 • Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, S. O.; Стрельник, Светлана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто моделі інноваційного розвитку підприємств, вивчено їх переваги та недоліки. Проаналізовано міжнародні звіти за показниками інноваційності та підприємництва. На основі проведеного аналізу визначено ...
 • Сікорський, Ю. М.; Sikorskyi, Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У даній статті проаналізовано і систематизовано сильні та слабкі сторони України, української економіки і українського ринку праці в залучені прямих іноземних інвестицій. Також наведено дані реального обсягу таких інвестицій ...
 • Чайковська, М. А.; Chaykovska, M. A.; Глущенко, Г. Ю.; Gluschenko, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сутність економічної категорії «зелена економіка». Проаналізовано глобальні проблеми людства, що призвели до виникнення концепції «зеленої економіки». Досліджено місце України серед інших держав світу ...
 • Мальковська, Ю. Б.; Malkovska, Y.; Усик, Віра Іванівна; Usyk, V.; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена оцінці процесу управління державним боргом з точки зору відомих макроекономічних теорій представників різних наукових шкіл. Здійснено аналіз макроекономічних тенденцій і залежностей, які породжені ...
 • Цемашко, Юлія Сергіївна; Tsemashko, J. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У рамках дослідження наукової проблематики визначення економічних результатів діяльності підприємства обрано цільовий підхід, як такий, що в найбільшому ступені розкриває економічну логіку функціонування та розвитку сучасних ...
 • Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, V. M.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Статтю присвячено пошуку нових підходів до оцінки ефективності використання основного капіталу та засобів виробництва з метою підвищення прибутковості ведення бізнесу. Автором досліджуються існуючі підходи до оцінки ...
 • Заріпова, Анна Олександрівна; Zaripova, Anna; Зарипова, Анна Александрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті зосереджено фокус на процесі здійснення комерціалізації інноваційного продукту. Розглянуто способи комерціалізації через залучення нових технологій і методів із-зовні, а також створення спільних підприємств для ...
 • Ходакевич, Богдан; Hodakevuch, B. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У роботі досліджено способи моделювання та аналізу розвитку компаній, які працюють у сфері надання інформаційно-комунікаційних послуг. Ключовим елементом дослідження є побудова та лінійна апроксимація функції ефективності ...
 • Топішко, Іван І.; Topishko, Ivan (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розкрито сутність категорії «соціальна відповідальність бізнесу». Охарактеризовано особливості моделей соціальної відповідальності. Акцентовано увагу на пострадянській її модифікації. Зазначено здобутки і втрати, які бізнес ...
 • Солов’янчик, Альона Володимирівна; Solovianchyk, А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена питанню стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств, зокрема розкрито сутність стратегічного управління, виділено окремі етапи процесу управління конкурентоспроможністю. Виділено особливості ...
 • Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V. P.; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, О. В.; Kukoba, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті визнано недостатність та однобокість досліджень реорганізаційних процесів на підприємствах і відсутність спеціалізованих комплексних емпіричних даних процесів. Для вирішення цієї проблеми виокремлено напрями ...
 • Гринько, Т. В.; Grуnko, T. V.; Шевченко, В. А.; Shevchenko, V. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена дослідженню організаційно-економічного механізму у системі управління господарською діяльністю закладів охорони здоров’я. У статті приділено увагу поняттю «організаційно-економічний механізм», запропоновано ...
 • Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, K.; Отченаш, Екатерина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглянуто основні підходи до формування механізму державного регулювання фінансового ринку залежно від сегментів ринку, видів фінансових послуг можливості надання фінансових послуг різними фінансовими установами та ...
 • Котлярова, Юлія О.; Kotliarova, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено процеси інтернетизації населення в Україні та за кордоном, а також рівень мережевої готовності в рамках інтернет-економіки. Визначено основні напрями нової економіки. Проаналізовано сучасні ...
 • Grushka, M.; Грушка, М. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  The analytical survey considers in detail the current position of the agricultural sector in the economy of Ukraine, the most significant prospects of decision-making process in the agricultural business with current ...
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Шипуля, І. С.; Shypulia, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Фрагментарність дослідження методичних аспектів формування системи бюджетного управління на підприємствах агропромислового комплексу, відсутність аналізу впливу галузевої специфіки на окремі елементи системи бюджетування ...
 • Терещенко, К. В.; Tereshchenko, K. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто основні підходи щодо трактування поняття платоспроможності страховика вітчизняними та зарубіжними вченими. Обґрунтовано розмежування таких понять, як фінансова стійкість і ліквідність, що дало змогу ...
 • Грабовенко, Олександр В.; Hrabovenko, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто питання формування та/або підтримання конкурентних переваг підприємств в умовах постіндустріальної економіки шляхом диверсифікації їх господарської діяльності. Автор наводить новий погляд на диверсифікацію ...

View More