Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Економіка підприємства: теорія і практика (частина 2)

Економіка підприємства: теорія і практика (частина 2)

 

Recent Submissions

 • Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів діяльності підприємств легкої промисловості та вплив на неї кадрового потенціалу. Вказано на необхідність вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням компетентності персоналу ...
 • Шовкун, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Проведено порівняльний аналіз моделей корпоративних відносин та їх вплив на інноваційну активність національного бізнесу. Доведено залежність інтенсивності та ефективності інноваційної активності від характеристик фінансової ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглядається питання існування корпоративних конфліктів: причини, види, способи рейдерських атак. Визначено роль конкурентної розвідки у запобіганні рейдерській атаці.
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Зроблено спробу систематизувати теорії структури капіталу та наведено аргументацію даного процесу. Критично проаналізовані основні теоретичні моделі структури капіталу з точки зору їх практичного використання та подальшого ...
 • Шевцова, Г. З. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто проблеми розробки й застосування принципів в системі управління діяльністю підприємств, наведено систему принципів організації синергетичного менеджменту.
 • Швидка, Оксана Полікарпівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Досліджено основні методи управління оборотним капіталом, які використовуються молокопереробними підприємствами, визначено особливості та ефективність функціонування системи менеджменту.
 • Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Висвітлено перспективи використання теорії конкурентоспроможності для вимірювання розвиненості країн в умовах глобалізації світової економіки та методологічні обмеження оцінки, заснованої на показниках конкурентоспроможності.
 • Шаповалова, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто тенденції та проблеми розвитку машинобудування, виділено основні перспективи розвитку машинобудівної галузі, джерела інвестицій, сучасні особливості інвестиційного портфелю машинобудівного комплексу.
 • Шамілєва, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В роботі розглядаються питання, пов’язані з дефініцією категорії «трудовий потенціал», а так само структуризація становлячих його елементів.
 • Чеглатонєв, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто питання підвищення конкурентоздатністю операторів стільникового зв’язку в Україні. Проаналізовано різні підходи до формування загальної стратегії та запропоновано лінійну та мережну архітектури системи ...
 • Цьохла, С. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто питання соціально-економічного змісту діяльності санаторно-курортних закладів, досліджена їхня адаптація до ринкових умов. Дано практичні рекомендації з удосконалювання роботи оздоровниць, а також забезпеченню ...
 • Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто ключові положення амортизаційної політики підприємства. Висвітлено роль та місце амортизаційного фонду у формуванні необхідного обсягу валових інвестицій. Розглянуто основні елементи амортизаційної ...
 • Хомяков, В. І.; Бакум, І. В.; Федоренко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто методику визначення потенціалу розвитку інституціональних одиниць. Розраховано невикористані резерви розвитку українських підприємств за видами промислової діяльності.
 • Фірсова, В. М.; Кобенко, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті наводено визначення прогнозного значення потреби у кадрах за професійно-кваліфікаційним складом на підприємствах різного роду діяльності. В результаті отримано наступні перспективи: будуть потрібні фахівці для ...
 • Федорченко, Ольга Євгеніївна; Федорченко, Ольга Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена питанням організації управління дебіторською заборгованістю на підприємствах в сучасних ринкових умовах як чинником посилення ефективності системи управління ними.
 • Федорченко, Андрій Васильович; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто питання щодо сутності, ролі та місця системи маркетингових досліджень у контексті сучасних тенденцій розвитку маркетинг менеджменту на підприємствах з позицій використання системного підходу.
 • Удовенко, Валерій Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглядається модель управління підприємством на основі рейтингу, що включає відношення обігового капіталу до суми балансу за усіма статтями активу, нерозподілених доходів до суми балансу за всіма статтями активу, доходів ...
 • Танцюра, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто питання критеріїв інформаційної безпеки та їх зв’язку з концепцією стійкого розвитку. Дано кількісну модель аналізу динаміки стану захищеності інформації на базі CІA-концепції.
 • Селіванова, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті викладені науково-практичні аспекти створення моделі комунікаційної структури управління формуванням грошових коштів. Вона націлена на підвищення рівня потенціалу комунікаційної структури та забезпечує фінансову ...
 • Сахно, Є. Ю.; Михайловська, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена вирішенню проблеми планування ефективного розвитку поліграфічних підприємств. Розглянуто особливості поліграфічної галузі та поліграфічних підприємств Чернігівського регіону, розраховано ризики інвестиційних ...

View More