DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23678

Назва: Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м'ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя)
Інші назви: The complex mechanism of strengthening competitive positions of local manufacturers (for example, Kryviy Rih meat & milk processing enterprises)
Комплексный механизм укрепления конкурентных позиций местных товаропроизводителей (на примере мясо- и молокоперерабатывающих предприятий Криворожья)
Автори: Щербатюк, Олена Миколаївна
Shcherbatyuk, Olena
Щербатюк, Елена Николаевна
Науковий керівник: Задорожна, Неллі Василівна
Ключові слова: конкурентна позиція підприємства
міждисциплінарні дослідження
комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій
конкуренція та ринкове ціноутворення
державне регулювання та державна підтримка
місцеві виробники м’ясо-молочних продуктів
competitive position of the enterprise
interdisciplinary research
complex mechanism of strengthening competitive positions
competition and market pricening
state regulation and state support
local manufacturers of meat & milk products
конкурентная позиция предприятия
междисциплинарные исследования
комплексный механизм укрепления конкурентных позиций
конкуренция и рыночное ценообразование
государственное регулирование и государственная поддержка
местные производители мясо-молочных продуктов
Дата збереження: 2018-02-12T12:37:11Z
Дата публікації: кві-2006
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Щербатюк О. М. Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м’ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Щербатюк Олена Миколаївна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 21 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних засад побудови комплексного механізму зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників і практичних рекомендацій щодо його впровадження. Опрацьовано понятійний та методичний апарат конкурентного позиціонування підприємств. Сформовано авторський концептуальний підхід до побудови комплексного механізму зміцнення конкурентних позицій підприємств. Проаналізовано стан ринку м’ясо-молочної продукції та визначено його основі характеристики. Ідентифіковано конкурентні позиції криворізьких м’ясо- та молокопереробних підприємств і тенденції їх змін. Здійснено аналіз доцільності та оцінку фінансової спроможності впровадження комплексного механізму зміцнення конкурентних позицій досліджуваних підприємств. Визначено особливості побудови та процесу впровадження комплексного механізму зміцнення конкурентних позицій місцевих виробників м’ясо-молочних продуктів із урахуванням специфіки їх продукції та зовнішнього і безпосереднього оточення. Сформовано комплекс авторських рекомендацій щодо створення забезпечуючих підсистем впровадження і функціонування субмеханізмів зміцнення конкурентних позицій як підсистем стратегічного управління досліджуваними підприємствами та субмеханізму державного регулювання і державної підтримки зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників.
The systemic solving of problems of the theoretical footings and methods of construction and practical recommendations of introducing the complex mechanism of strengthening competitive positions of local manufacturers is represented in this thesis. The methodical and notional apparatus of competitive enterprises positioning has been worked out. The author’s conceptual basis of the construction of the complex mechanism at strengthening of competitive positions of manufacturers are determined. The state of different levels concerning meat & milk commodity market is analyzed and its main characteristics are determined. The competitive positions of Kryviy Rih meat & milk processing enterprises and the trends of their changes are identified. The analysis of usefulness and the estimation of financial ability of introducing a complex mechanism of strengthening competitive positions of the researched enterprises in question are made. The peculiarities of the formation and the process of introducing the complex mechanism of strengthening competitive positions of local manufacturers of meat & milk goods with taking into account the specific characteristics of their products and external and immediate encirclement are determined. The recommendations as to creating sure subsystems of introducing and functioning of the submechanisms of strengthening competitive positions like the subsystems of strategic management of the researched enterprises and submechanism of the state regulation and state support are formulated.
Диссертация посвящена разработке теоретико-методических основ построения комплексного механизма укрепления конкурентных позиций местных товаропроизводителей и практических рекомендаций относительно его внедрения. На основе результатов детальной проработки понятийного аппарата конкурентного позиционирования предприятий установлено, что имеют место неоднозначность трактовок определенных терминов, отсутствие их четкого разграничения. Исходя из этого, автором предложено различать понятия “отраслевая конкурентная позиция”, “рыночная конкурентная позиция”, “конкурентная позиция в направлении деятельности (рыночном сегменте)”. Использование системного подхода, основных положений общей теории управления, стратегического управления, теории организации промышленности, маркетинга выступило основой формирования авторской концепции конструкции комплексного механизма укрепления конкурентных позиций предприятий (КМУКПП) и определения основных ее составляющих: понятия такого механизма, принципов его построения и функционирования, свойств, характеристик, состава и структуры. При построении структурной модели КМУКПП автором доказана целесообразность выделения субмеханизма конкуренции и рыночного ценообразования и субмеханизма укрепления конкурентных позиций на уровне предприятия. Одновременно в диссертации подчеркивается необходимость включения в состав КМУКПП субмеханизма государственного регулирования и государственной поддержки в случае несовершенства субмеханизма конкуренции и рыночного ценообразования. В диссертации проанализировано состояние рынка мясомолочной продукции различных его уровней (национального, местного) и определены его основные характеристики. В результате анализа установлено существенный уровень интенсивности конкуренции между рыночными субъектами и выявлены тенденции к его повышению. Выживание криворожских предприятий в такой среде требует концентрации их усилий на формировании, удержании и развитии конкурентных преимуществ и укреплении конкурентных позиций. Автором проведена диагностика конкурентных позиций местных производителей мясомолочной продукции с использованием инструментария различных дисциплин. По результатам анализа сделаны выводы о неоднозначности типологии и высокой степени вариативности видов конкурентных позиций криворожских предприятий и наличии существенных резервов их укрепления. В работе проведена оценка финансовой способности укрепления конкурентных позиций ОАО “Криворожский гормолокозавод №1” с использованием предложенной автором методики, которая предусматривает расчет коэффициента финансово-экономического потенциала предприятия. В результате исследования установлено высокий уровень финансовой способности товаропроизводителя к укреплению конкурентных позиций и существование тенденций его повышения. В диссертации предложена авторская версия процесса внедрения комплексного механизма укрепления конкурентных позиций местных производителей мясомолочной продукции, который предусматривает определение: основной цели этого процесса, специфики структуры комплексного механизма укрепления конкурентных позиций региональных производителей продовольственных товаров, особенностей структурного построения комплексного механизма укрепления конкурентных позиций исследуемых предприятий, специфики и основных составляющих процесса внедрения субмеханизмов укрепления конкурентных позиций на уровне предприятий, направлений формирования обеспечивающих подсистем функционирования составляющих внедряемого комплексного механизма. Автором предлагается субмеханизм государственного регулирования и государственной поддержки укрепления конкурентных позиций местных производителей мясомолочных продуктов представлять как интегрированный комплекс систем государственного управления социально-экономическим развитием региона и государственного регулирования экономического развития мясо- и молокоперерабатывающей отрасли долгосрочного характера. Для преобразования этого субмехнизма в органическое дополнение других субмеханизмов укрепления конкурентных позиций необходимо: введение в обязанности органов власти локального уровня функций периодического сбора и обработки информации относительно оценок конкурентных позиций предприятий; переориентация структуры комплекса методов государственного регулирования и государственной поддержки конкурентных позиций исследуемых предприятий на превалирование экономических регуляторов; замена пропорциональной системы налогообложения на прогрессивную и установление государственного контроля за распределением прибыли предприятий.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23678
Розташовується у колекціях:Автореферати дисертацій
Кафедра стратегії бізнесу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
06.pdf281,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок