DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Історико-політичні студії >
2017 рік >
№ 2 (8) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23879

Название: Проблеми збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті інтернаціоналізації
Другие названия: The problems of protection of national identity of Ukrainian higher education in the context of its internationalization
Авторы: Калінічева, Г. І.
Kalinicheva, H. I.
Ключевые слова: національна ідентичність
вища освіта
інтернаціоналізація
глобалізаційні виклики
українське суспільство
national identity
higher education
internationalization
globalization challenges
Ukrainian society
национальная идентичность
высшее образование
интернационализация
глобализационные вызовы
украинское общество
Submit Date: 2018-02-27T12:19:52Z
Issue Date: 2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Калінічева Г. І. Проблеми збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті інтернаціоналізації / Калінічева Г. І. // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2. – С. 76–90.
Краткий осмотр (реферат): Аналізуються проблеми самовизначення українського суспільства та складові збереження національної ідентичності у системі вищої освіти України у процесі її інтеграції до європейського освітнього простору. Вказується на глобалізаційні виклики, які постали перед Україною, та наголошується на необхідності своєчасних і адекватних відповідей усіх галузей суспільного життя, зокрема, освітньої системи як соціального інституту, що формує людський капітал. Акцентується увага на суперечливості ідентифікаційних процесів в Україні, що відбиваються на освітній системі. Вказується на визначальну роль держави у формуванні науково-обґрунтованої гуманітарної політики, спрямованої на формування національної ідентичності. Наголошується, що особливе місце в її реалізації має посідати університетська освіта, яка здійснює формування особистості фахівця. Автором аналізується феномен інтернаціоналізації вищої освіти та проблеми і виклики, які постають перед вищою освітою України на сучасному етапі: висока конкуренція освітніх систем, освітня еміграція, зміна ціннісних орієнтирів. Пропонуються конкретні заходи, спрямовані на оновлення змісту університетської освіти та збереження національної самобутності вищої освіти України у процесі її інтернаціоналізації.
The problems of self-determination of Ukrainian society and the components of the retention of national identity in the system of higher education of Ukraine in the process of its integration into the European educational space are analyzed. It points to the globalization challenges faced by Ukraine, and emphasizes the need for timely and adequate responses from all sectors of society, in particular the educational system as a social institution that forms human capital. The emphasis is on the contradictory nature of the identification processes in Ukraine that are reflected in the educational system. The article indicates the key role of the state in shaping a scientifically grounded humanitarian policy aimed at forming a national identity. It is noted that university education, which forms the personality of a specialist, should have a special place in its implementation. The author analyzes the phenomenon of internationalization of higher education and the problems and challenges that higher education faces in Ukraine at the modern stage: high competition of educational systems, educational emigration, change of value orientations. Specific measures are proposed to update the content of university education and preserve the national identity of higher education in Ukraine in the process of its internationalization.
Анализируются проблемы самоопределения украинского общества и составляющие сохранения национальной идентичности в системе высшего образования Украины в процессе ее интеграции в европейское образовательное пространство. Указывается на глобализационные вызовы, стоящие перед Украиной, и подчеркивается необходимость своевременных и адекватных ответов всех отраслей общественной жизни, в частности образовательной системы как социального института, который формирует человеческий капитал. Акцентируется внимание на противоречивости идентификационных процессов в Украине, которые отражаются на образовательной системе. Указывается на определяющую роль государства в формировании научно-обоснованной гуманитарной политики, направленной на формирование национальной идентичности. Отмечается, что особое место в ее реализации должно занимать университетское образование, которое осуществляет формирование личности специалиста. Автором анализируется феномен интернационализации высшего образования, а также проблемы и вызовы, возникающие перед высшим образованием Украины на современном этапе: высокая конкуренция образовательных систем, образовательная эмиграция, изменение ценностных ориентиров. Предлагаются конкретные меры, направленные на обновление содержания университетского образования и сохранения национальной самобытности высшего образования Украины в процессе ее интернационализации.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23879
ISSN: 2312-217X
Appears in Collections:№ 2 (8)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
76-90.pdf406,84 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback