DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет обліково-економічний >
Кафедра обліку і оподаткування >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24698

Назва: Бухгалтерський облік в Україні: імплементація норм директив Європейського Союзу
Інші назви: Accounting accounting in Ukraine: implementation of the directive of the European Union
Бухгалтерский учет в Украине: имплементации норм директивы Европейского Союза
Автори: Безверхий, Костянтин Вікторович
Bezverkhyi, Kostiantyn
Безверхий, Константин Викторович
Ключові слова: бухгалтерський облік
законодавство
директиви
Європейський Союз
аналіз
норми
accounting
legislation
directives
European Union
analysis
norms
бухгалтерский учет
законодательство
директивы
Европейский Союз
анализ
нормы
Дата збереження: 2018-06-02T11:06:40Z
Дата публікації: 2018
Видавець: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Безверхий К. Бухгалтерський облік в Україні: імплементація норм директив Європейського Союзу / Костянтин Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – № 1. – С. 136–151.
Короткий огляд (реферат): Предметом дослідження є зміни, що внесені у Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою імплементації його норм до Директив Європейського Союзу. Об’єктом цього дослідження є бухгалтерський облік в Україні. Метою дослідження є аналіз тенденцій сучасного стану та розвитку бухгалтерського обліку в Україні в умовах імплементації європейського законодавства. Методи дослідження як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та узагальнення використовувалися для аналізу змін, що були внесені в Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Сьогодні Україна досить активно рухається в напрямку імплементування європейського законодавства у вітчизняну практику, в т.ч. з питань бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Успішне впровадження європейського законодавства у вітчизняну облікову практику, перш за все, вимагає з’ясування відмінностей в бухгалтерському обліку та складання фінансової звітності. Внесені зміни у Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» сприятимуть гармонізації національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності із законодавством країн Європейського Союзу та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запроваджені зміни забезпечать підґрунтя для виведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні на якісно новий рівень, що уможливить ефективне прийняття управлінських рішень вітчизняними суб’єктами господарювання. Отримані результати є підґрунтям для ведення бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності в Україні з урахуванням норм Директив Європейського Союзу. Сфера застосування результатів дослідження рекомендується всім суб’єктам господарювання в Україні різних секторів економіки.
The subject of the research is the changes made to the Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine» with a view to implementing its norms to the Directives of the European Union. The subject of this study is accounting in Ukraine. The purpose of the study is to analyze the trends of the current state and development of accounting in Ukraine in the context of the implementation of European legislation. Research methods such as analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, idealization and generalization were used to analyze the changes introduced into the Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine». Today, Ukraine is moving very actively towards the implementation of European legislation in domestic practice, including on accounting and financial reporting. Successful implementation of European legislation in domestic accounting practice, first of all, requires clarification of differences in accounting and financial reporting. The amendments to the Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine» will promote the harmonization of national legislation in the field of accounting and financial reporting with the legislation of the countries of the European Union and the International Financial Reporting Standards. The changes introduced will provide the basis for the introduction of accounting and financial reporting in Ukraine to a qualitatively new level that will enable effective management decision making by domestic business entities. The results obtained are the basis for accounting and financial reporting in Ukraine, taking into account the norms of the European Union Directives. Scope of research results is recommended to all economic entities in Ukraine in different sectors of the economy.
Предметом исследования являются изменения, внесенные в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» с целью имплементации его норм с директивами Европейского Союза. Объектом данного исследования является бухгалтерский учет в Украине. Целью исследования является анализ тенденций современного состояния и развития бухгалтерского учета в Украине в условиях имплементации европейского законодательства. Методы исследования как анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация и обобщение использовались для анализа изменений, которые были внесены в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Сегодня Украина достаточно активно движется в направлении имплементирования европейского законодательства в отечественную практику, в т.ч. по вопросам бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Успешное внедрение европейского законодательства в отечественную учетную практику, прежде всего, требует выяснения различий в бухгалтерском учете и составления финансовой отчетности. Внесены изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» будут способствовать гармонизации национального законодательства в сфере бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности законодательству стран Европейского Союза и международных стандартов финансовой отчетности. Такие изменения обеспечат основу для вывода бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине на качественно новый уровень, что позволит эффективное принятие управленческих решений отечественными субъектами хозяйствования. Полученные результаты являются основой для ведения бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности в Украине с учетом норм Директивы Европейского Союза. Сфера применения результатов исследования рекомендуется всем субъектам хозяйствования в Украине различных секторов экономики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24698
ISSN: 1993-0240
Розташовується у колекціях:Кафедра обліку і оподаткування

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Kostiantyn.pdf356,19 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок