DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24714

Назва: Конкурентна позиція підприємства: ідентифікація за чотирьохпроекційним підходом
Інші назви: Competitive position of the enterprise: identification by four-property approach
Автори: Гребешкова, Олена Миколаївна
Grebeshkova, Olena
Гребешкова, Елена Николаевна
Горбатько, А. О.
Gorbatko, A.
Ключові слова: конкуренція
конкурентні переваги
конкурентна позиція
ринкова позиція
стратегічна позиція
конкурентоспроможність
стратегічний менеджмент
competition
competitive advantages
competitive position
market position
strategic position
competitiveness
strategic management
Дата збереження: 2018-06-04T11:16:14Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Гребешкова О. М. Конкурентна позиція підприємства: ідентифікація за чотирьохпроекційним підходом / Гребешкова О. М., Горбатько А. О. // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: І. М. Рєпіна (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 39. – С. 125–144.
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано комплексний підхід щодо ідентифікації конкурентної позиції підприємства на основі ключових положень ресурсного підходу, зокрема: розкрито сутність та узагальнено фактори, що визначають конкурентну позицію підприємства у постіндустріальній економіці; систематизовано методичні основи виявлення та оцінки конкурентної позиції підприємства; визначено проекції ідентифікації конкурентної позиції підприємства з урахуванням багатоаспектності його діяльності та інтересів ключових стейкхолдерів. У ході дослідження застосовано: морфологічний аналіз – для розкриття економічної та управлінської суті поняття «конкурентна позиція»; контекстний аналіз – для виявлення факторів формування конкурентної позиції підприємствами різних бізнес-профілів. Вихідні дані для проведення морфологічного та контекстного аналізу отримано з публікацій результатів наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, а також емпіричні дані про діяльність підприємств на вітчизняному ринку. На основі узагальнення опублікованих поглядів на трактування суті конкурентної позиції виділено два концептуальних підходи: 1) позиція як сукупність конкурентних переваг підприємства (аналогія конкурентних переваг та конкурентоспроможності); 2) позиція як положення на ринку або в галузі (аналогія ринкової та/або галузевої позиції). Спираючись на методологію ресурсного підходу та результати морфологічного аналізу візуалізовано процес формування конкурентної позиції, яку запропоновано ідентифікувати у чотирьох проекціях – ринково-галузевій (просторовий вимір, об'єктно-економічна оцінка), репутаційній (когнітивний вимір, суб'єктно-емоційна оцінка), поведінковій (дієвий вимір, динамічна оцінка) та візійній (ціннісно-цільовий вимір, управлінська оцінка). У межах запропонованого чотирьохпроектційного підходу до ідентифікації конкурентної позиції підприємства встановлено визначальні фактори її формування та обґрунтовано їх вплив на конкурентоспроможність підприємства у стратегічній перспективі.
The article proposes a complex approach to identifying a competitive position of the enterprise based on the key provisions of the resource approach, in particular: the essence and generalizations of factors determining the competitive position of the enterprise in the post-industrial economy; the systematic methodical foundations for identifying and evaluating the competitive position of the enterprise; the projections of identification of a competitive position of the enterprise are determined taking into account the multidisciplinary nature of its activities and the interests of key stakeholders. In the course of the study: morphological analysis - for the disclosure of the economic and managerial essence of the concept of "competitive position"; Contextual analysis - to identify the factors of the formation of a competitive position by enterprises of different business profiles. Initial data for morphological and contextual analysis were obtained from the publication of the results of scientific research of domestic and foreign scientists, as well as empirical data on the activities of enterprises in the domestic market. On the basis of generalization of the published views on the interpretation of the essence of the competitive position, two conceptual approaches are distinguished: 1) position as a set of competitive advantages of the enterprise (analogy of competitive advantages and competitiveness); 2) position as a market or sectoral position (analogy of market and / or sectoral position). Based on the methodology of the resource approach and the results of morphological analysis, the process of forming a competitive position, which is proposed to be identified in four projections - market-branch (spatial dimension, object-economic evaluation), reputation (cognitive dimension, subjective-emotional assessment), is visualized. behavioral (effective measurement, dynamic assessment) and visual (value-target measurement, management assessment). In the framework of the proposed four-project approach to identifying the company's competitive position, the determining factors of its formation were determined and their influence on the competitiveness of the enterprise in the strategic perspective was substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24714
ISSN: 2522-4581
Розташовується у колекціях:Випуск № 39
Кафедра стратегії бізнесу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Grebeshkova125-144.pdf553,47 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок