2018 рік

Recent Submissions

 • Бойченко, В. С.; Boychenko, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено поняття людський розвиток, визначені основні структурні елементи, які забезпечують цей процес, зокрема встановлено цілі, завдання, підсумкові індикатори та принципи забезпечення. Розкрито основні групи факторів, ...
 • Придатько, Е. М.; Pridatko, E. M.; Придатько, Э. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обґрунтовано мету процесу формування персоналу промислового підприємства. На підставі поєднання організаційного та психологічного підходів визначено сутність процесу формування персоналу промислового підприємства. Виокремлено ...
 • Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто місце якості життя населення в контексті становлення трансгуманістичної парадигми розвитку суспільства. Окреслено деякі особливості розвитку суспільства та висловлено припущення про можливу траєкторію його руху. ...
 • Алексанян, А. Г.; Aleksanyan, A. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено можливості і загрози, які виникають у царині людського розвитку в умовах переходу до інформаційної економіки як для окремого працівника, так і для національної економіки в цілому. Ці можливості і загрози ...
 • Шафалюк, М. С.; Shafalyuk, M. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено еволюцію підходів і концепцій щодо організації взаємодій та розвитку соціально-трудових відносин у бізнес-корпораціях. Акцентовано увагу на необхідності розробки нових систематизацій наукового знання, удосконалення ...
 • Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто державне регулювання міграційних процесів та визначено її як один з факторів формування сучасного ринку праці. Визначено значення державного регуювання міграції, яка має ключове значення у підтримці економічного ...
 • Герасименко, Г. В.; Herasymenko, H. V.; Герасименко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Викладено авторське бачення комплексного механізму підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства. Наведено принципи, які несуть змістове навантаження як наукове підґрунтя формування, ...
 • Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Irina; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено методологічний аспект формування та впровадження моделі компетенцій. Досліджено склад системи та умови ефективного функціонування механізму, тобто умови здатності системи до відтворення та саморозвитку. ...
 • Рябоконь, Іван Олександрович; Ryabokon, I. А.; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано розвиток гнучкої праці, як складової і фактору якостітрудового життя. Виявлено роль моделі гнучкої зайнятості у забезпеченні якості трудового життя у вищих начальних закладах. Визначено фактори ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вандоляк, О. В.; Vandolyak, O. V.; Вандоляк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено фактори, які впливають на вибір професії молоді. Проаналізовано структуру здобувачів вищої освіти за напрямками. Запропоновано поради студентам або людям, які не знайшли себе у жодній професій щодо того, ...
 • Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andrii; Василенко, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності запозиченої праці. Сформульовано авторське визначення запозиченої праці. Визначено характерні відмінності соціально-трудових відносин з приводу запозиченої праці ...
 • Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено передумови і переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах та у великих комерційних організаціях. Проведено огляд основних етапів їх впровадження та цілі, яких потрібно ...
 • Diakiv, O.; Дяків, О.; Дякив, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article defines the social responsibility of the employer in the field of personneldevelopment, which covers the definition of training needs in accordance with theenterprise strategy, the choice of programs, forms and ...
 • Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, K. S.; Столярук, Кристина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню проблем розробки та використання національного професійного стандарту фахівця з управління персоналом. Здійснено аналіз доцільності розробки вітчизняного та можливостей адаптації міжнародних ...
 • Grynenko, Anatoliy; Гриненко, Анатолій Михайлович; Гриненко, Анатолий Михайлович; Kyryliuk, V. V.; Кирилюк, Володимир Вікторович; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The aim of the article is to research the process of enhancing social cohesion. The main approaches to social policy of the state that enables it to influence the level of socialcohesion are covered. In modern conditions ...
 • Подлужна, Н. О.; Podluzhna, N. O.; Подлужная, Н. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розкрито основні властивості знань як основного драйверу соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Запропоновано активізацію їх прояву з метою наближення країни до стану економіки знань. Визначено ...
 • Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Запропоновано методологічний підхід вимірювання рівня життя сільського населення на основі індексів регіонального людського розвитку. Визначено систему первиннихіндикаторів для розрахунку інтегральних індексів рівня життя ...
 • Олійник, О. О.; Oliinyk, O. O.; Олейник, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано сучасні соціально відповідальні практики взаємодії суб’єктів господарювання з вищими навчальними закладами України. Запропоновано основні напрями та форми співпраці між бізнесом і навчальними закладами ...
 • Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Біловус, О. С.; Bilovus, O. S.; Биловус, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті досліджено питання впровадження і застосування новітніх технологій в управлінні персоналом підприємства, в світовій і вітчизняній практиці. В сучасних умовах відбувається швидкий розвиток інформаційних технологій, ...
 • Ткачук, В. О.; Tkachuk, V. O.; Ткачук, В. А.; Вернигора, Р. В.; Vernyhora, R. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розкрито можливості вдосконалення системи управління персоналом у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом. Наведено структуру системи ...

View More