DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра теорії та історії права >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24750

Назва: Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації
Інші назви: The Social-lawful State: essence, problems of political modernization
Социально-правовое государство: сущность, проблемы политической модернизации
Автори: Шульженко, Федір Пилипович
Shulzhenko, F. P.
Шульженко, Фёдор Филиппович
Науковий керівник: Михальченко, Микола Іванович
Ключові слова: політичний ідеал
правова держава
громадянське суспільство
соціальна держава
соціально-правова держава
політична модернізація
політичний процес
політичний інститут
права людини
особистість
political ideal
state of law
civil society
social state
social-lawful state
political modernization
political process
political institute
human rights
personality
гражданское общество
политический идеал
правовое государство
социальное государство
социально-правовое государство
политическая модернизация
политический процесс
политический институт
права человека
личность
Дата збереження: 2018-06-07T11:38:03Z
Дата публікації: 10-бер-2009
Видавець: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Бібліографічний опис: Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава: сутність, проблеми політичної модернізації : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Шульженко Федір Пилипович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2009. – 36 c.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена дослідженню ідейно-теоретичного та практичного компонентів становлення соціально-правової держави як політичного ідеалу і реального соціального явища. Політологічний аналіз історичного процесу формування цього суспільного ідеалу в світовій і вітчизняній політичній думці та становлення державності соціально-правового характеру в самодостатніх демократичних країнах і в Україні системно пов’язаний з історико-філософським і правовим. Висвітлюються загальнотеоретичні, методологічні та практичні проблеми дослідження генези, сутності, особливостей, спільних ознак і відмінностей різних моделей соціально-правових держав.
У взаємозв’язку з розвитком громадянського суспільства, інституту прав людини детально розглядається процес трансформації правової держави, становлення її соціального аспекту, виокремлюються її ознаки. Із застосуванням цивілізаційного, системного, структурно-функціонального підходів в роботі здійснена типологізація соціально-правових держав, окреслена вітчизняна модель такої держави, визначені основні напрями її політичної модернізації, удосконалення державного механізму, гармонізації його взаємозв’язків з інститутами громадянського суспільства в питаннях формування та реалізації соціальної політики, забезпечення стабільності і безпеки соціуму.
Акцентується увага на необхідності узгодження стратегії і тактики політичної модернізації з процесами глобалізації.
The Dissertation comprises investigation of ideological-theoretical and practical components of the social-lawful state formation as a political ideal and real phenomenon. Political science analysis of historical process of forming of this public ideal in a world-wide and domestic political idea and formation of the state system with a social-lawful character in self-sufficient democratic countries and in Ukraine are linked in system to historical and philosophical and legal study. The general theoretical, methodological and practical research problems of genesis, essence, particular qualities, common and distinctive features of various models of social-lawful states are examined. Transformation of the state of law and coming into being of its social aspect are examined in details in correlation with development both of civil society and human rights institutes. The definition of the social-lawful state is given, its characteristics are specified.
With the use of civilizational, systematical, structural-functional approaches typologisation of the social-lawful states is conducted in the dissertation. The national model of such state is outlined; basic directions of its political modernization, perfections of the state mechanism, the harmonization of its intercommunications with institutes of civil society in forming and implementation of social policy issues, providing stability and security of the society are defined.
Special attention is given to the necessity to coordinate strategy and tactic of political modernization with globalization processes.
В исследовании осуществлен комплексный анализ идейно-теоретического и практического компонентов становления государственности социального и правового характера как результата мирового цивилизационного процесса, выясняются закономерности, тенденции и перспективы формирования такого государства в Украине, его механизма в соответствии с принципами разделения властей, демократии, верховенства права, признания и утверждения суверенитета народа.
В исследовании решены задачи переосмысления теоретических концепций зарубежных и отечественных мыслителей прошлого и учёных современности относительно особенностей правового и социального аспектов государства как общественного идеала и социального явления; выяснения методологии познания сущности и функций социально-правового государства как результата процесса модернизации и особой формы политической организации общества; ретроспективного исследования процессов становления правового и социального аспектов государственности в социальной практике самодостаточных государств, определения их общих и особенных черт, осуществление их типологизации, определения координат, особенностей и тенденций реформирования украинского общества в контексте мирового модернизационного процесса; выяснения генезиса и сущности проблем и факторов угроз социальной безопасности, которые усложняют реформационные устремления общества и построение демократического, социально-правового государства; определения эффективных механизмов их устранения; акцентирования внимания институтов власти, политиков и общественности на необходимости использования потенциала гуманитарной науки при разработке отечественной модели социально-правового государства и программ практических мер по его политической модернизации.
Рассматриваются направления реформирования политической системы Украины, формирования институтов гражданского общества и определяется их участие в оказании социальных услуг населению. Отстаивается идея о необходимости законодательного определения места государства в регулировании рыночных отношений, формировании его отношений с органами местного самоуправления на основе принципа субсидиарности, развития инициативности, предприимчивости и позитивной юридической ответственности граждан.
Также анализируются процессы политической модернизации: создание правовых основ обеспечения перехода от либеральной к социально-ориентированной экономике; реформирование политической и правовой систем общества на основе принципов демократизма, законности, гуманизма с целью создания реальных условий полноценного функционирования институтов гражданского общества без чего невозможно реализовать основные принципы социально-правового государства (свободу, справедливость, солидарность), обеспечить конкуренцию государства и гражданского общества в социальной сфере.
Предлагается осуществить реформу механизма государства (системы государственных органов), выполняющего функции государства, осуществить парламентскую, административную, судебную реформы и реформу организации и функционирования органов местного самоуправления, что станет реальным воплощением принципов разделения властей, народного суверенитета и условием консолидации субъектов политического процесса на решение задачи построения демократического государства социально-правового характера.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24750
Розташовується у колекціях:Автореферати дисертацій
Кафедра теорії та історії права

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
09sfpppm.pdf387,35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок