DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Стратегія економічного розвитку України >
2018 рік >
Випуск № 42 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24901

Назва: Визначення та вимірювання якості капіталу підприємства
Інші назви: Defining and measuring the quality of the capital of the enterprise
Определение и измерение качества капитала предприятия
Автори: Магдалюк, Олексій Віталійович
Magdaliuk, Оleksii V.
Магдалюк, Алексей Витальевич
Ключові слова: капітал підприємства
якість капіталу
достатність капіталу
придатність капіталу
додана вартість бізнесу
економічний прибуток
capital of the enterprise
quality of capital
sufficiency of capital
suitability of capital
added value of business
economic profit
капитал предприятия
качество капитала
достаточность капитала
пригодность капитала
добавленная стоимость бизнеса
экономическая прибыль
Дата збереження: 2018-07-02T13:23:17Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Магдалюк О. В. Визначення та вимірювання якості капіталу підприємства / Магдалюк Олексій Віталійович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 42. – С. 217–226.
Короткий огляд (реферат): У статті представлено визначення категорії «якість капіталу підприємства» як сукупності специфічних характеристик, що визначають економічну природу капіталу. Аргументовано доцільність визначення змісту якості капіталу на основі єдності взаємозв’язку таких аспектів її дослідження як достатність та придатність. Зроблено уточнення категорій достатності та придатності та сформовано сукупність капітальних параметрів, які їх визначають. Представлено цикл кругообігу капіталу як економічного ресурсу у розширеному форматі, тобто з урахування досліджень капіталу з позицій перспективи розвитку (не тільки як засобу/джерела цільової діяльності підприємства, а і як можливостей його розвитку). Сформовано основі проекції, на основі яких здійснюються вимірювання достатності та придатності капіталу, аргументовано доцільність введення проекції «зростання», як характеристики здатності капіталу до збільшення новоствореної вартості.
The article presents the definition of the category «quality of enterprise capital» as a set of specific characteristics (ability to accumulate, reproduce, convert forms, create a new value), which determine the economic nature of capital. The expediency of determining the content of capital quality based on the unity of the relationship between such aspects of its research as sufficiency and suitability are substantiated. The definition of sufficiency and suitability categories has been made and a set of capital parameters that determine them were formed. The cycle of capital turnover as an economic resource in the expanded format (identification and evaluation of the possibilities of the environment and their transformation into resources, activation of resources, accumulation and reproduction of capital, productive use of resources and their transformation into value added flows) are presented, and taking into account capital research from the point of view prospects of development (not only as a means / sources of the target enterprise activity, but also as opportunities for its development). The basis of the projection is formed, on the basis of which the measure of sufficiency and capital adequacy are carried out, and the characteristics which interact determine such projections are determined). The expediency of introducing the projection of «growth» as the characteristics of the ability of capital to increase the newly created value is argued. Measurement of the quality of capital is proposed to be carried out in accordance with the logic of cost modeling, and for the appropriate methodological basis to adopt the concept of economic profit.
В статье представлено определение категории «качество капитала предприятия» как совокупности специфических характеристик (способность к накоплению, воспроизведение, конвертации форм, создание новой стоимости), определяющие экономическую природу капитала. Аргументирована целесообразность рассмотрения качества капитала на основе единства взаимосвязи таких аспектов исследования как достаточность и пригодность капитала. Сделано уточнение категорий достаточности и пригодности и сформирована совокупность капитальных параметров, которые их определяют. Представлен цикл кругооборота капитала как экономического ресурса в расширенном формате (идентификация и оценка возможностей внешней среды и превращение их в ресурсы; активация ресурсов; накопление и воспроизводство капитала; продуктивное использование активов и превращение их в потоки добавленной стоимости), то есть с учетом исследований капитала с позиций перспективы развития (не только как средства/источники целевой деятельности предприятия, но и как возможностей его развития). Сформированы проекции, на основе которых осуществляются измерение достаточности и пригодности капитала и определены характеристики, которые во взаимосвязи определяют такие проекции. Аргументирована целесообразность введения проекции «роста», как характеристики способности капитала к наращиванию вновь созданной стоимости. Измерение качества капитала предложено осуществлять в соответствии с логикой стоимостного моделирования, а за соответствующую методическую базу принять концепцию экономической прибыли.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24901
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 42

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Magdaliuk 217-226.pdf447,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок