DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра економіки підприємств >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24935

Назва: Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України)
Інші назви: Development of enterprise's potential for exportation (for example, enterprises of milk-processing industry of Ukraine)
Развитие экспортного потенциала предприятия (на материалах молокоперерабатывающих предприятий Украины)
Автори: Петренко, Людмила Анатоліївна
Petrenko, Liudmyla
Петренко, Людмила Анатольевна
Науковий керівник: Швиданенко, Генефа Олександрівна
Ключові слова: експортний потенціал
розвиток експортного потенціалу
молокопереробна промисловість
стратегія
системна модель управління розвитком
exportation's potential
development of enterprise's potential for exportation
milk-processing industry
strategy
system models of developing the enterprise's potential for exportation
экспортный потенциал
развитие экспортного потенциала
молокоперерабатывающая промышленность
стратегия
системная модель управления
Дата збереження: 2018-07-03T12:55:35Z
Дата публікації: 15-лис-2007
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Петренко Л. А. Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Петренко Людмила Анатоліївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2007. – 19 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних та практичних засад розвитку експортного потенціалу підприємства. Дослідження побудоване на основі принципів системного та процесного підходу до структуризації потенціалу підприємства, які використані для розробки процедур діагностування та визначення рівня розвитку експортного потенціалу підприємства, визначення організаційно-економічних елементів системи управління розвитком експортного потенціалу підприємства. Поглиблено теоретико-методичні основи управління розвитком експортного потенціалу підприємств, а саме: розроблено алгоритм обґрунтування стратегії розвитку експортного потенціалу підприємства, визначено сукупність критеріїв побудови перспективної моделі розвитку, обґрунтовано принципи функціонування системи управління у відповідності до запропонованих моделей розвитку експортного потенціалу підприємств, удосконалено інструментарій моніторингу і прогнозування стану та структури експортного потенціалу підприємства. Надано аналітичну оцінку сучасному стану, динаміці, проблемам і перспективам розвитку експортного потенціалу молокопереробних підприємств України, визначено головні завдання їх розвитку. Проведено оцінку використання експортного потенціалу, аналіз тенденцій та рівня розвитку молокопереробних підприємств, розглянуто основні напрямки підвищення рівня розвитку експортного потенціалу відповідно до особливостей зовнішнього середовища та специфіки внутрішніх бізнес-процесів з метою формування стратегії подальшого розвитку молокопереробного виробництва.
The scientific work is solving the problem of improving the system of management to guarantee the effective development of enterprise's potential for exportation. In the work, the importance of development the potential for enterprise's effectiveness and high industrial performance is investigated. Also, the emphasis is maid on exportation activity and mechanisms of its maintaining and promoting. To solve these goals, specific organizational and economic methods, and effective management system directed at enterprise's development are offered, as well as the process conception of management of enterprise's potential for exportation. The analytical diagnostics of level of enterprise's potential for exportation of Ukraine's milk – processing industry is made. The main attention is paid to the industry's current situation and forecast of the further evolutionary trends of the industry. The main practical results are: the priority directions aiming the development of the industry's enterprises and also the improved system models of developing of enterprise's potential for exportation regarding different strategic groups are elaborated; the concrete ways of developing of enterprise's potential for exportation are offered.
В диссертации рассмотрены теоретико-методические и практические проблемы управления развитием экспортного потенциала предприятия. Исследование построено на основе принципов системного и процессного подхода к структуризации потенциала предприятия, которые использованы для разработки процедур диагностирования и оценки уровня развития экспортного потенциала предприятия, обоснования организационно-экономических элементов системы управление развитием экспортного потенциала предприятия. Теоретический анализ понятия «экспортный потенциал предприятия» позволил позиционировать его в системе экономических категорий, а также обосновать необходимость использования четырех подходов к дальнейшим исследованиям: масштабно – ориентированного, пространственно-ориентированного, конкурентно - ориентированного и подхода, ориентированного на развитие. В ходе дальнейшего исследования были определены границы эффективного применения этих подходов. Исследование внутренних свойств изучаемой категории и современных особенностей мирового рынка позволило обосновать систему принципов управления развитием экспортного потенциала национальных предприятий. Предварительный анализ тенденций развития молокоперерабатывающих предприятий Украины позволил сформировать статистическую выборку объектов исследования и предопределил основные направления специальных изысканий. Проведена аналитическая оценка современного состояния экспортного потенциала молокоперерабатывающих предприятий Украины, осуществлен анализ тенденций развития, рассмотрены основные направления повышения уровня использования экспортного потенциала с учетом особенностей внешней среды и специфики внутренних бизнесов-процессов с целью формирования стратегии дальнейшего развития экспортоориентированного молокоперерабатывающего производства. На основании аналитических данных сделаны выводы: о продолжительном, как для молокоперерабатывающей отрасли, периоде оборота средств и коррекции его путем позиционирования предприятия в сегменте рынка сыра с коротким либо длительным сроком созревания, влиянии фактора сезонности на использование производственных мощностей, высокой зависимости производства от качества сырья, чувствительности к изменению доходов населения и цен на смежных рынках, распространенной экспортоориентированности и, как следствие, уязвимости молокоперерабатывающих предприятий при изменении условий хозяйствования во внешнеэкономической сфере. Разработан механизм управления развитием экспортного потенциала предприятий отрасли, определены основные направления развития, экономические и организационные основы формирования, реализации стратегии развития экспортного потенциала с учетом требований международного рынка. Предложен алгоритм поэтапного обоснования стратегии, основанный на принципе определения целей и средств развития, вписанных в пространственно – временной континуум. Предложено четыре перспективных стратегии развития экспортного потенциала украинских сыродельных предприятий: вхождения, развертывания, приумножения и переориентации. Обоснованная стратегия используется как основа при моделировании развития потенциала. В работе обоснована взаимосвязь между функцией развития экспортного потенциала и уровнем эффективности деятельности предприятия в целом. На основе общности тенденций развития методом группирования выделены три группы молокоперерабатывающих предприятий. В соответствии с предложенной методикой идентифицирован тип и перспективные модели развития экспортного потенциала предприятий по группам. Для группы предприятий, экспортный потенциал которых характеризуется опережающим позитивным развитием, рекомендована компенсаторная модель управления, соразмерным – оптимизирующая модель, при отстающем, но преимущественно позитивном развитии – стимулирующая модель. Обоснована взаимосвязь и влияние уровня развития экспортного потенциала на общую эффективность деятельности: предприятия с более высоким значением показателей развития экспортного потенциала характеризуются, соответственно, лучшими финансово-экономическими результатами деятельности. В диссертации рассмотрены теоретико-методические и практические проблемы управления развитием экспортного потенциала предприятия. Исследование построено на основе принципов системного и процессного подхода к структуризации потенциала предприятия, которые использованы для разработки процедур диагностирования и оценки уровня развития экспортного потенциала предприятия, обоснования организационно-экономических элементов системы управление развитием экспортного потенциала предприятия. Теоретический анализ понятия «экспортный потенциал предприятия» позволил позиционировать его в системе экономических категорий, а также обосновать необходимость использования четырех подходов к дальнейшим исследованиям: масштабно – ориентированного, пространственно-ориентированного, конкурентно - ориентированного и подхода, ориентированного на развитие. В ходе дальнейшего исследования были определены границы эффективного применения этих подходов. Исследование внутренних свойств изучаемой категории и современных особенностей мирового рынка позволило обосновать систему принципов управления развитием экспортного потенциала национальных предприятий. Предварительный анализ тенденций развития молокоперерабатывающих предприятий Украины позволил сформировать статистическую выборку объектов исследования и предопределил основные направления специальных изысканий. Проведена аналитическая оценка современного состояния экспортного потенциала молокоперерабатывающих предприятий Украины, осуществлен анализ тенденций развития, рассмотрены основные направления повышения уровня использования экспортного потенциала с учетом особенностей внешней среды и специфики внутренних бизнесов-процессов с целью формирования стратегии дальнейшего развития экспортоориентированного молокоперерабатывающего производства. На основании аналитических данных сделаны выводы: о продолжительном, как для молокоперерабатывающей отрасли, периоде оборота средств и коррекции его путем позиционирования предприятия в сегменте рынка сыра с коротким либо длительным сроком созревания, влиянии фактора сезонности на использование производственных мощностей, высокой зависимости производства от качества сырья, чувствительности к изменению доходов населения и цен на смежных рынках, распространенной экспортоориентированности и, как следствие, уязвимости молокоперерабатывающих предприятий при изменении условий хозяйствования во внешнеэкономической сфере. Разработан механизм управления развитием экспортного потенциала предприятий отрасли, определены основные направления развития, экономические и организационные основы формирования, реализации стратегии развития экспортного потенциала с учетом требований международного рынка. Предложен алгоритм поэтапного обоснования стратегии, основанный на принципе определения целей и средств развития, вписанных в пространственно – временной континуум. Предложено четыре перспективных стратегии развития экспортного потенциала украинских сыродельных предприятий: вхождения, развертывания, приумножения и переориентации. Обоснованная стратегия используется как основа при моделировании развития потенциала. В работе обоснована взаимосвязь между функцией развития экспортного потенциала и уровнем эффективности деятельности предприятия в целом. На основе общности тенденций развития методом группирования выделены три группы молокоперерабатывающих предприятий. В соответствии с предложенной методикой идентифицирован тип и перспективные модели развития экспортного потенциала предприятий по группам. Для группы предприятий, экспортный потенциал которых характеризуется опережающим позитивным развитием, рекомендована компенсаторная модель управления, соразмерным – оптимизирующая модель, при отстающем, но преимущественно позитивном развитии – стимулирующая модель. Обоснована взаимосвязь и влияние уровня развития экспортного потенциала на общую эффективность деятельности: предприятия с более высоким значением показателей развития экспортного потенциала характеризуются, соответственно, лучшими финансово-экономическими результатами деятельности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24935
Розташовується у колекціях:Автореферати дисертацій
Кафедра економіки підприємств

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
aref_Petrenko.pdf201,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок