DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Матеріали конференцій >
2018 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25115

Название: Bibliografia Ukrainy i Polski: w czym polega różnica?
Авторы: Janiszewski, Aleksander
Ключевые слова: bibliografia
spis literatury
ISBD
Polska
Ukraina
monografia
artykuł
dysertacja
plagiat
бібліографія
список літератури
ISBD
Польща
Україна
монографія
стаття
дисертація
плагіат
bibliography
literature (source) list
ISBD
Poland
Ukraine
monograph
article
dissertation
plagiarism
Submit Date: 2018-07-17T11:28:25Z
Issue Date: 15-Mar-2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Janiszewski A. Bibliografia Ukrainy i Polski: w czym polega różnica? / Aleksander Janiszewski // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 175–181. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): W artykule chodzi o ukształtowaniu spisów bibliograficznych (spisów literatury) w publikacjach naukowych (w czasopismach i książkach) Ukrainy i Polski. Akcentuje się uwaga, że w Polsce z jakichś przyczyn prawie w żadnym czasopismie naukowym i żadnym wydawnictwie nie dotrzymują się norm Międzynarodowego standaryzowanego opisania bibliograficznego (ISBD), co bardzo komplikuje pracę ze źródłami polskimi naukowcom zagranicznym, w szczególności ukraińskim. Chodzi o tym, że ułożenie spisów literatury wykorzystanej w monografiach, artykułach, dysertacjach zgodnie z regułami ISBD służy dodatkowym filtrem przeciwko takiego haniebnego zjawiska w środowisku naukowym, jak plagiat.
У статті йдеться про оформлення бібліографічних списків (списків літератури) у наукових публікаціях (в журналах і книгах) України та Польщі. Акцентується увага, що у Польщі з якихось причин майже у кожному науковому часописі і в жодному видавництві не дотримуються норм Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD), що дуже ускладнює роботу з польськими джерелами закордонним науковцям, особливо українським. Йдеться про те, що укладання списків використаної літератури у монографіях, статтях, дисертаціях відповідно до правил ISBD слугує додатковим фільтром проти такого ганебного явища в науковому середовищі, як плагіат.
This article enlightens the ways of bibliography arrangements in scientific, journalistic and book publications in Ukraine and Poland. It emphasizes that Polish scientific periodicals don’t follow the basics of the international standards of bibliographic description (ISBD) which greatly complexifies the work with Polish scientific sources for the foreign scientists, Ukrainian scientists in particular. It is pointed out that making lists of used literature in monographs, articles and dissertations according to the basics of ISBD provides the additional filter for the common problem in the scientific sphere as plagiarism.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25115
ISBN: 978-966-956-090-1
Appears in Collections:2018 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
J_175-181.pdf882,54 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback