Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Мотиваційне забезпечення навчального процесу на занятті іноземної мови як психолого-педагогічна умова для формування інтеркультурологічної компетенції

Show simple item record

dc.contributor.author Копил, Галина Олексіївна
dc.contributor.author Kopyl, Galyna Olexijiwna
dc.contributor.author Копыл, Галина Алексеевна
dc.date.accessioned 2018-07-18T06:34:39Z
dc.date.available 2018-07-18T06:34:39Z
dc.date.issued 2018-03-15
dc.identifier.citation Копил Г. О. Мотиваційне забезпечення навчального процесу на занятті іноземної мови як психолого-педагогічна умова для формування інтеркультурологічної компетенції / Копил Г. О. Копил // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 229–233. – Назва з титул. екрану. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25126
dc.description.abstract У статті йде мова про роль мотивації для підвищення ефективності навчального процесу вивчення іноземних мов фахового спрямування, проаналізовано теоретичне підґрунтя даного феномену як психолого-педагогічної умови у проведенні занять, метою яких є формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Також обґрунтовано значення мотивації як невід’ємного та одного з провідних компонентів структури професійної компетентності фахівців. uk
dc.description.abstract In the article is analysed the role of motivation for increasing the educational process efficiency of foreign languages study in psychological direction, the theoretical basis of this phenomenon as a psychological and pedagogical condition in conducting classes, the purpose of which is the formation professional competence of future specialists. It also substantiates the importance of motivation one of the leading components of the structure of specialists professional competence. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.subject іноземні мови uk
dc.subject мотивація uk
dc.subject потреби uk
dc.subject інтеркультурологічна компетенція uk
dc.subject професійна компетентність uk
dc.subject мотиваційно-ціннісний компонент uk
dc.subject foreign languages uk
dc.subject motivation uk
dc.subject needs uk
dc.subject intercultural competence uk
dc.subject professional competence uk
dc.subject motivational and value component uk
dc.title Мотиваційне забезпечення навчального процесу на занятті іноземної мови як психолого-педагогічна умова для формування інтеркультурологічної компетенції uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics