Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Європейські стандарти і міжнародні сертифікати у викладанні іноземних мов як чинник євроінтеграції вищої школи України

Show simple item record

dc.contributor.author Курченко, Ліна Миколаївна
dc.contributor.author Kurchenko, Lina
dc.contributor.author Курченко, Лина Николаевна
dc.date.accessioned 2018-07-18T06:42:37Z
dc.date.available 2018-07-18T06:42:37Z
dc.date.issued 2018-03-15
dc.identifier.citation Курченко Л. М. Європейські стандарти і міжнародні сертифікати у викладанні іноземних мов як чинник євроінтеграції вищої школи України / Курченко Л. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 233–238. – Назва з титул. екрану. uk
dc.identifier.isbn 978-966-956-090-1
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25127
dc.description.abstract Стаття продовжує низку досліджень щодо сучасних стандартів якості вищої освіти, які діють у Європейському Союзі з урахуванням інновацій, що відбулися останніми роками. У центрі уваги знаходиться нова редакція «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти» (ESG) 2015 року, розроблена Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA) на засадах студентоцентризму і компетентнісного підходу. У сфері мовної підготовки загальновизнаним міжнародним стандартом виступають «Спільні європейські референційні рамки» (Common European Framework Reference, або CEFR) Ради Європи, які у перебізі Болонського процесу набувають дедалі більшого значення для академічної мобільності і міжнародного визнання дипломів та сертифікатів. Виходячи з цього, надаються рекомендації щодо інтегрування стандартів, вимог і методів незалежних міжнародних мовних сертифікатів, зокрема telc, до навчальних курсів вищої школи України і підсумкової оцінки знань. uk
dc.description.abstract The article continues a series of studies on current higher education quality standards in the European Union considering the innovations that have occurred in recent years. The focus is the new edition of «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education» (ESG) 2015, developed by the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) on the basis of student centrism and competence approach. In the field of language learning, the Common European Framework Reference (CEFR) by the Council of Europe is referred to as the key standard since its acceptance in 2001, still further gaining importance for international academic mobility and diploma recognition in line with the Bologna process. Therefore, integrating standards, requirements and methods of independent international language certificates, particularly telc, into teaching and outcomes assessment of foreign language studying in Ukraine is highly recommended. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.subject «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти» uk
dc.subject ЄСР uk
dc.subject європейський простір вищої освіти uk
dc.subject ЄПВО uk
dc.subject спільні європейські референційні рамки uk
dc.subject CEFR uk
dc.subject вища освіта uk
dc.subject Болонський процес uk
dc.subject стандарти uk
dc.subject сертифікація uk
dc.subject система контролю якості освіти uk
dc.subject студентоцентризм uk
dc.subject компетенція uk
dc.subject компетентнісний підхід uk
dc.subject Європейський Союз uk
dc.subject Україна uk
dc.subject викладання іноземних мов uk
dc.subject комунікативна компетенція uk
dc.subject академічна мобільність uk
dc.subject telc uk
dc.subject Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area uk
dc.subject ESG uk
dc.subject ENQA uk
dc.subject European higher education area uk
dc.subject EHEA uk
dc.subject Common European Framework Reference uk
dc.subject CEFR uk
dc.subject higher education uk
dc.subject Bologna process uk
dc.subject standards uk
dc.subject certification uk
dc.subject education quality management system uk
dc.subject student centrism uk
dc.subject competence based approach uk
dc.subject communicative competence uk
dc.subject European Union uk
dc.subject Ukraine uk
dc.subject foreign language teaching uk
dc.subject academic mobility uk
dc.subject telc uk
dc.title Європейські стандарти і міжнародні сертифікати у викладанні іноземних мов як чинник євроінтеграції вищої школи України uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics