DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25711

Название: Evaluation of Investment Projects in Undeveloped Markets
Другие названия: Оцінювання інвестиційних проектів на нерозвинених ринках
Оценивание инвестиционных проектов на неразвитых рынках
Авторы: Usherenko, Svitlana
Ушеренко, Світлана Василівна
Ушеренко, Светлана Васильевна
Kharchenko, Ye. Yu.
Харченко, Євгеній Юрійович
Харченко, Евгений Юрьевич
Ключевые слова: investment project
weighted average cost of capital
capital asset pricing model
net present value
analysis of sensitivity
value at risk
інвестиційний проект
середньозважена вартість капіталу
модель ціноутворення на основні засоби
чиста приведена вартість
аналіз чутливості
вартісна міра ризику
инвестиционный проект
средневзвешенная стоимость капитала
модель ценообразования на основные средства
чистая приведенная стоимость
анализ чувствительности
стоимостная мера риска
Submit Date: 2018-09-27T09:01:49Z
Issue Date: 2018
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Библиографическое описание: Usherenko S. V. Evaluation of Investment Projects in Undeveloped Markets / Usherenko S. V., Kharchenko Ye. Yu. // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 258–267.
Краткий осмотр (реферат): Using the example of a diversified industrial enterprise, there developed an approach to evaluating the prospects of the implementation of an innovation and investment project on manufacturing a product under conditions of an undeveloped sales market as well as associated risks. It is substantiated that the project can be promising due to its social significance manifested in obtaining environmental, social, and environmental effect from it realization. To evaluate alternative investment projects, there developed a methodological approach that implies analysis according to the following scheme: volume of the market for the product, designed capacity and production technology, competitive environment; characteristics of consumers. This will allow to demonstrate the advantages and disadvantages of each of the alternative projects at the initial stage of the study. The effectiveness and expediency of the project implementation should be evaluated by the following indicators: payback period (PP), accounting rate of return (ARR), net present value (NPV), profitability index (PI), discounted payback period (DPP), internal rate of return (IRR). When making the decision about the implementation of a particular project, its social effect as well as the forecast of future cash flows reflecting changes in their value over time with regard to the discount rate should be taken into account. In developing markets, it is most appropriate to take for the discount rate the weighted average cost of capital, which is calculated in accordance with the CAPM model using the central bank discount rate as risk-free rate, and to calculated the risk premium using the methodology developed by A. Damodaran, based on the data on the country’s credit rating by Moody’s. The identification of the main risks of the project is possible by conducting an expert survey providing for the evaluation of importance and probability of occurrence of individual risk. The subjectivity of an expert survey has to be reduced by identifying the main mental traps. A more in-depth study of an impact of each risk has to be conducted by using the VaR concept and analysing the sensitivity of impact of simultaneous two risks to the net present value of the project.
На прикладі диверсифікованого промислового підприємства розроблений підхід до оцінки перспектив впровадження інноваційного та інвестиційного проекту виробництва продукції в умовах нерозвиненого ринку її збуту і супутніх ризиків. Обґрунтовано, що проект може бути перспективним завдяки його суспільній значущості, що полягає в отриманні економічного, соціального, екологічного ефектів від реалізації. Був розроблений методологічний підхід до оцінки альтернативних інвестиційних проектів, який забезпечує аналіз за такою схемою: обсяг ринку споживання продукції, розрахункова потужність, технологія виробництва, конкурентне середовище, характеристика споживачів. Це дозволить продемонструвати переваги та недоліки кожного альтернативного проекту на початковому етапі дослідження. Ефективність і доцільність реалізації проектів слід оцінювати за такими показниками: період окупності (PP), облікова ставка прибутковості (ARR), чиста приведена вартість (NPV), індекс прибутковості (PI), дисконтований період окупності (DPP), внутрішня норма прибутковості (IRR). При прийнятті рішення про здійснення конкретного проекту необхідно враховувати його соціальний ефект, прогноз майбутніх грошових потоків із змінами їх вартості з плином часу з урахуванням ставки дисконтування. На ринках, що розвиваються, найбільш доцільно приймати за ставку дисконтування середньозважену вартість капіталу, яка розраховується відповідно до моделі CAPM з використанням облікової ставки центрального банку як безризикової ставки, а при розрахунку премії за ризик використовувати методику А. Дамодаран, засновану на даних про кредитний рейтинг країни агентства Moody’s. Визначення основних ризиків проекту можливо шляхом експертного опитування, що оцінює важливість і ймовірність виникнення індивідуального ризику. Суб’єктивність експертного опитування повинна бути зменшена шляхом визначення основних пасток. Більш глибоке дослідження впливу кожного ризику повинно проводитися з використанням концепції VaR і аналізу чутливості одночасного впливу двох ризиків на чисту приведену вартість проекту.
На примере диверсифицированного промышленного предприятия разработан подход к оценке перспектив внедрения инновационного и инвестиционного проекта производства продукции в условиях неразвитого рынка её сбыта и сопутствующих рисков. Обосновано, что проект может быть перспективным благодаря его общественной значимости, заключающейся в получении экономического, социального, экологического эффектов от реализации. Был разработан методологический подход к оценке альтернативных инвестиционных проектов, который обеспечивает анализ по следующей схеме: объем рынка потребления продукции, расчетная мощность, технология производства, конкурентная среда, характеристика потребителей. Это позволит продемонстрировать преимущества и недостатки каждого альтернативного проекта на начальном этапе исследования. Эффективность и целесообразность реализации проектов следует оценивать по следующим показателям: период окупаемости (PP), учетная ставка доходности (ARR), чистая приведенная стоимость (NPV), индекс доходности (PI), дисконтированный период окупаемости (DPP), внутренняя норма доходности (IRR). При принятии решения об осуществлении конкретного проекта необходимо учитывать его социальный эффект, прогноз будущих денежных потоков с изменениями их стоимости с течением времени с учётом ставки дисконтирования. На развивающихся рынках наиболее целесообразно принимать за ставку дисконтирования средневзвешенную стоимость капитала, которая рассчитывается в соответствии с моделью CAPM с использованием учётной ставки центрального банка как безрисковой ставки, а при расчете премии за риск использовать методику А. Дамодаран, основанную на данных о кредитном рейтинге страны агентства Moody’s. Определение основных рисков проекта возможно путем экспертного опроса, оценивающего важность и вероятность возникновения индивидуального риска. Субъективность экспертного опроса должна быть уменьшена путем определения основных ловушек. Более глубокое исследование влияния каждого риска должно проводиться с использованием концепции VaR и анализа чувствительности одновременного воздействия двух рисков на чистую приведенную стоимость проекта.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25711
ISSN: 2222-0712
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
U_258_267.pdf730,18 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback