DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет обліково-економічний >
Кафедра обліку і оподаткування >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26481

Назва: Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку
Інші назви: Methodical approach to entity strategy evaluation on the basis of accounting and analytical strategic management accounting data
Автори: Бондар, Микола Іванович
Bondar, Mykola
Бондарь, Николай Иванович
Єршова, Наталя Юріївна
Iershova, Natalia
Ершова, Наталья Юрьевна
Ключові слова: стратегія
оцінювання
методичний підхід
стратегічний управлінський облік
система збалансованих показників
SPACE- та SWOT-аналіз
strategy
evaluation
methodical approach
strategic management accounting
balanced scorecard
SPACE- and SWOT-analysis
Дата збереження: 2018-11-27T10:20:26Z
Дата публікації: 2015
Видавець: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Бондар М. І. Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку / Микола Іванович Бондар, Наталя Юріївна Єршова // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т ; [редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : «Екон. думка», 2015. – Т. 21, № 2. – С. 251–261.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Визначальною особливістю стратегічно орієнтованої інформаційно-аналітичної системи є використання інформації, що формується, у тому числі – в системі стратегічного управлінського обліку. Формування та розвиток стратегічного управлінського обліку може сприяти вирішенню проблеми компонування та подання інформації при прийнятті стратегічних управлінських рішень. Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці методичного підходу до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку. Методологія. В основі методології лежить системний підхід, за допомогою якого здійснювалось поєднання складних економічних явищ у єдиний процес. Структурний підхід застосовано для розробки послідовного алгоритму дій як основи методичного підходу до оцінювання стратегії. Концепцію збалансованості використано при декомпозиції показників для оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єктів господарювання. Модифікацію SPACЕ–аналізу імплементовано для визначення поточної стратегії. Результати. Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єкта господарювання ґрунтується на визначенні співвідношення між внутрішніми можливостями та зовнішньою стратегічною ситуацією. У результаті було виокремлено два напрямки вимірювань: внутрішню стратегічну позицію, яка поєднує аналіз сильних та слабких сторін суб’єкта господарювання; зовнішню стратегічну ситуацію, яка поєднує аналіз можливостей та загроз. Розроблений алгоритм дій як основа методичного підходу передбачає проведення трьох етапів: підготовчого, аналітичного та оцінювального. Оцінювання внутрішньої стратегічної позиції та зовнішньої стратегічної ситуації формалізовано у систему збалансованих показників, згрупованих за перспективами. З метою врахування рівня невизначеності зовнішнього середовища оцінювання статистичних параметрів проведено методом довірчих інтервалів. Модифікація SPACE-матриці надала можливість унаочнення результатів оцінювання стратегії з можливістю проведення порівняльного аналізу. Здійснено апробацію запропонованого методичного підходу на даних машинобудівних підприємств м. Харкова під час розробки «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року». Сфера застосування результатів. Запропонована методика може бути адаптована для економічних суб’єктів різних організаційно-правових форм та скоректована до потреб певної галузі.
Introduction. The defining feature of strategically focused information and analytical system is the use of information that is formed. Formation and development of strategic management accounting can contribute to the layout and presentation of information while making strategic management decisions. Goal. The purpose of the research is to study and develop methodical approach to the evaluation of the strategy of undertakings on the basis of accounting and analytical data of the strategic management accounting. Method (Methodology). The basis of the methodology is a systematic approach. With its help it has been carried out a combination of complex economic phenomena in a single process. The structural approach has been used to develop a consistent algorithm acts as a basis for methodical approach in order to the assess the strategy. Concept of balance has been used while making the decomposition of indicators to assess external and internal environment entities. Modification of SPAC-analysis has been implemented to determine the current strategy. Results. The methodical approach to the evaluation of the strategy is based on the determination of the ratio between internal capabilities and external strategic situation. As a result we have singled out two areas of measurement: internal strategic position that combines analysis of the strengths and weaknesses of the entity; foreign strategic situation, which combines analysis of opportunities and threats. The algorithm acts as a basis for methodical approach and provides three phases: preparatory, analytical and assessment. Evaluation of internal strategic position and external strategic situation has been formalized into in the system of balanced indexes, which have been grouped by prospects. In order to take into account the level of the uncertainty of the external environment the assessment of the statistical parameters has been conducted by the method of confidence intervals. Modification of SPACE-matrix has provided an opportunity to illustrate the results of evaluation of strategies with the ability to conduct a comparative analysis. Results. The technique can be adapted for the economic entities of different legal forms and adjusted to the needs of a particular industry.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26481
ISSN: 1993-0259
Розташовується у колекціях:Кафедра обліку і оподаткування

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
2015_Bondar_1.pdf1,07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок