DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27199

Назва: The impact of global risks on the world trade and economic environment
Інші назви: Вплив глобальних ризиків на світове торговельно-економічне середовище
Влияние глобальных рисков на мировую торгово-экономическую среду
Автори: Yatsenko, Olha
Яценко, Ольга Миколаївна
Яценко, Ольга Николаевна
Nitsenko, Vitalii
Ніценко, Віталій С.
Ниценко, Виталий С.
Mardani, Abba
Мардані, Абба
Мардани, Абба
Tananaiko, Tetiana
Тананайко, Тетяна С.
Тананайко Татьяна С.
Ключові слова: trade and economic cooperation
international trade
global challenges
global risks
protectionist trade policy
торговельно-економічне співробітництво
міжнародна торгівля
глобальні виклики
глобальні ризики
протекціоністська торговельна політика
торгово-экономическое сотрудничество
международная торговля
глобальные вызовы
глобальные риски
протекционистская торговая политика
Дата збереження: 2019-02-07T12:44:27Z
Дата публікації: 2018
Видавець: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Бібліографічний опис: The impact of global risks on the world trade and economic environment / Yatsenko Olha, Nitsenko Vitalii, Mardani Abbas, Tananaiko Tetiana // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Харків. навч.-наук. ін-т ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [редкол.: Б. Самородов (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 4, № 27. – С. 435–444.
Короткий огляд (реферат): It is noted that the unprecedented dynamic globalization of trade and economic relations and the fourth industrial revolution cardinally transform the global distribution system of the world economy, accompanied by the growing impact of global challenges and risks, the failure to take into account the effects of which permanently reduces the efficiency of economic functioning and international trade. For developing countries affected by geopolitical challenges, the development of partnerships with countries that are recognized as global leaders in the world economy is essential in terms of national interests and the promotion of state sovereignty. The purpose of this paper is to characterize the impact of global risks on the formation and implementation of trade and economic policies of countries based on the methodological approaches of leading international economic institutions and organizations. Major global risks have identified rising / falling prices for assets, oil or gas, changes in the structure of trade and economic cooperation, terrorism, separatism, climate change, unemployment, income inequality, proliferation of weapons of mass destruction, cyberattacks, etc. The following methods of scientific research were used to achieve the goal and to solve the tasks of the article: systematic structural analysis of economic processes and phenomena, method of quantitative and qualitative comparisons, tabular method of calculating the degree of influence. The scientific novelty of the results is to study the processes of formation and implementation of trade and economic policies of countries under the influence of exogenous factors on them. The influence of exogenous factors is characterized not only according to the sectoral classification (economic, geopolitical, technological, social and natural), but also taking into account the degree of influence of the factor (global challenges and global risks) on the environment. It is substantiated that in the conditions of globalization of the world economy, the threats receive a corresponding more serious nature. Therefore, government agencies need to develop new effective tools for their minimization in order to prevent negative effects and to implement more productive trade and economic cooperation with partner countries.
Означено, що безпрецедентна динамічна глобалізація торговельно-економічних відносин та четверта промислова революція кардинально трансформують систему розподілу світової економіки, що супроводжується зростанням впливу глобальних викликів та ризиків, неврахування дії яких суцільно знижує ефективність функціонування економік та ведення міжнародної торгівлі. Для країн, що розвиваються, які зазнають впливу геополітичних викликів, необхідним, з точки зору реалізації національних інтересів та відстоювання державного суверенітету, стає розвиток партнерства з країнами, які є визнаними глобальними лідерами світової економіки. Метою наукової статті є характеристика впливу глобальних ризиків на формування та реалізацію торговельно-економічних політик країн на основі методичних підходів провідних міжнародних економічних інститутів та організацій. Магістральними глобальними ризиками визначено зростання/падіння цін на активи, нафту чи газ, зміни структури торговельно-економічного співробітництва, тероризм, сепаратизм, кліматичні зміни, безробіття, нерівність у доходах, поширення зброї масового знищення, кібератаки тощо. Для досягнення мети і розв’язання завдань статті були використані наступні методи наукового дослідження: системно-структурний аналіз економічних процесів та явищ, метод кількісного та якісного порівнянь, табличний метод розрахунку ступеня впливу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні процесів формування та реалізації торговельно-економічних політик країн в умовах впливу на них екзогенних факторів. Вплив екзогенних факторів охарактеризований не тільки відповідно до секторальної класифікації (економічні, геополітичні, технологічні, соціальні та природні), а й з урахуванням ступеня впливу фактору (глобальні виклики та глобальні ризики) на середовище. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації світової економіки загрози отримують відповідний більш серйозний характер. Тому урядовим структурам необхідно розробити нові ефективні інструменти їх мінімізації задля запобігання негативних наслідків та реалізації більш плідного торговельно-економічного співробітництва з країнами-партнерами.
Отмечено, что беспрецедентная динамическая глобализация торгово-экономических отношений и четвертая промышленная революция кардинально трансформируют систему распределения мировой экономики сопровождается ростом влияния глобальных вызовов и рисков, неучет действия которых сплошь снижает эффективность функционирования экономик и ведения международной торговли. Для развивающихся стран, подвергающихся воздействию геополитических вызовов, необходимым с точки зрения реализации национальных интересов и отстаивания государственного суверенитета, становится развитие партнерства со странами, которые являются признанными лидерами мировой экономики. Обосновано, что в условиях глобализации мировой экономики угрозы получают соответствующий более серьезный характер. Поэтому правительственным структурам необходимо разработать новые эффективные инструменты их минимизации для предотвращения негативных последствий и реализации более плодотворного торгово- экономического сотрудничества со странами-партнерами.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27199
ISSN: 2306-4994
Розташовується у колекціях:Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
154279-Y.pdf428,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок