Browsing 2012 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschemko, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Окреслено теоретичні засади технологій сучасного бюджетного менеджменту з огляду на його значення у вирішенні фінансових проблем країн з ринковою економікою.
 • Кириленко, Володимир Іванович; Чернобаєв, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розкрито особливості національного фондового ринку і виявлені фактори, які негативно впливають на формування інвестиційної безпеки і створюють загрози економічній безпеці країни.
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті узагальнено підходи до класифікації видів економічного аналізу, що наводяться сучасними науковцями. Запропоновано новий підхід до класифікації аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької ...
 • Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
 • Сметанюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09)
  У статті розглянуто можливості вдосконалення методології маркетингового моніторингу на базі принципів системності. На прикладі сфери управління запасами проаналізовано проблеми та варіанти запровадження кращих приктик у ...
 • Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
  У статті досліджено етапи формування регламенту національної системи бухгалтерського обліку сектору малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити головні чинники, які впливають на розвиток системи бухгалтерського ...
 • Востряков, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
  На основі узагальнення концептуальних засад теорії стратегії та сучасного стратегічного менеджменту у статті розкрито суть, місце і роль стратегічного процесу на підприємстві як системної концепції, що визначає спрямований ...
 • Олексюк, Олексій Іванович; Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
  У статті досліджено особливості формування і реалізації стратегій розвитку та системного управління активами посередницьких підприємств.
 • Клименко, Світлана Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-15)
  У роботі досліджено трактування категорії «розвиток підприємства». Розглянуто співвідношення понять «розвиток», «зростання», «функціонування», «удосконалення». Надано опис базових концепцій розвитку підприємства. Наведено ...
 • Гордєєва, Тамара Федорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у міжнародній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності. Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних ...
 • Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
  У статті досліджено причини виникнення, принципи формування та основні ознаки сучасної методологічної парадигми аналізу економічних систем, розкриваються сутність, зміст і функції поняття «підхід» у методології досліджень, ...
 • Антошкіна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  В статті відображаються сучасні підходи в області управління знаннями на основі онтологічного підходу. Подано обгрунтування необхідності застосування онтологічного підходу при розробці архітектури бази знань підприємства.
 • Кириллова, Галина Юліївна; Kyryllova, Galyna; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  З переходом ринкової економічної системи до індустріального виробництва економічний розвиток набув циклічного характеру. І хоча економічні цикли початкового періоду і сучасні суттєво різняться між собою, проблема циклічних ...
 • Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
  У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
 • Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  У статті досліджено сутність фінансових ресурсів і капіталу підприємства. Сформульовано теоретичні підходи трансформації фінансових ресурсів у капітал.
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
  Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
 • Шпір, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
  У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
 • Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  У статті визначено роль контролінгу витрат для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його збалансованого стійкого розвитку, обґрунтовано доцільність і розглянуто основні етапи формування системи контролінгу витрат.
 • Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...
 • Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розкрито сутність основних методологічних функцій благоустрою населених пунктів, до яких віднесено евристичну, об’єднуючу, інтегруючу, ідеологічну та інформаційну. Визначено закономірності розвитку благоустрою, ...

Search DSpace


Browse

My Account