Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Економіка підприємства: теорія і практика (частина 1)

Економіка підприємства: теорія і практика (частина 1)

 

Recent Submissions

 • Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, O. A.; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-21)
  Зроблено обґрунтування теоретичних аспектів використання процесного підходу до управління персоналом організації; дано визначення трудовим процесам.
 • Швиданенко, Олег Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Обґрунтовано пріоритетні складові міжнародної економічної безпеки, які визначають напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної політики держави в умовах глобалізації. Визначено ризики та загрози ...
 • Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті визначено та досліджено основні якісні критерії комфортності середовища життєдіяльності, що формується у процесі благоустрою, встановлені тенденції їх змін у постсоціалістичній Україні, доведено фундаментальний ...
 • Тупкало, Сергій Віталійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена рішенню актуальної для підприємств задачі оптимізації системи управління, що базується на процесному підході, з урахуванням вибраної стратегії розвитку.
 • Смірнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проаналізовано методичні підходи до оптимізації ресурсного забезпечення діяльності підприємств у контексті співвідношення ризику та доходності. Аргументовано доцільність застосування показника економічної доданої вартості ...
 • Ревуцька, Наталія Віталіївна; Рибчук, О. В.; Revutska, Natalya; Rubchuk, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Визначено змістовну характеристику поняття «пріоритети споживачів». Обґрунтовано особливості аналізу пріоритетів споживачів у процесі формування бізнес-моделі компанії.
 • Пономарьова, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто проблеми формування бюджетів підприємств та їх рішення за допомогою розробки алгоритму процесу бюджетування на основі збалансованої системи показників.
 • Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-18)
  Обґрунтовані в статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів економічної ...
 • Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проаналізовано взаємозв’язок та особливості аналізу рівня економічної безпеки та результативності діяльності підприємства, продемонстровано аналітичну модель переходу в межах повної системи індикаторів у процесі обґрунтування ...
 • Наконечна, Дарина Юріївна; Nakonechna, Daryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Описано основні елементи системи управління енергозбереженням на підприємстві. Визначено етапи розробки і впровадження системи управління енергозбереженням й надано їх характеристику.
 • Метель, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті зроблено оцінку соціально-eкономічного розвитку України в умовах незалежності, встановлено причини, що негативно впливають на економічний розвиток держави, гальмують вирішення її соціальних проблем. Визначено ...
 • Масліченко, Оксана Миколаївна; Maslichenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена дослідженню сутності і тенденцій розвитку ресурсозбереження в Україні. Зазначено, що пріоритетною стратегією перспективного розвитку вітчизняних підприємств повинна стати реалізація ресурсозберігаючої ...
 • Литвиненко, С. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Визначено передумови створення механізму оптимізації взаємодії авіакомпанії та інших організацій у рамках корпорації та встановлено методологічне та інструментальне наповнення цього механізму.
 • Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті проаналізовано зміст основних методик діагностики рівня економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо необхідності подальшого удосконалення методичного забезпечення процесу діагностування економічної ...
 • Козачко, М. В.; Kozachko, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Досліджено та описано загальний механізм упровадження моделі аутсорсінгу на підприємствах. Виокремлено та охарактеризовано ключові етапи даного механізму. Визначено ключові процеси та аспекти, що необхідно враховувати при ...
 • Коваленко, Антон Дмитрович; Kovalenko, Anton (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена аналізу методичного підходу оцінювання вартості бізнесу. Проаналізовано можливість управління вартістю компанії за допомогою методу дисконтування грошового потоку. Запропоновано шляхи мінімізації ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті проаналізовано ефективність контролю за рівнем операційних витрат підприємства в результаті впровадження системи бюджетування. Доведено, що застосування інструментів контролю в системі бюджетування на вітчизняних ...
 • Жученко, Зоя Олександрівна; Zhuchenko,Zoya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності вітчизняних публічних акціонерних товариств. Визначено особливості функціонування таких підприємств.
 • Єгупов, Ю. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Обґрунтовано склад економічних критеріїв, яким повинна відповідати виробнича програма сучасного промислового підприємства; запропоновано алгоритм розрахунку цільових показників операційної діяльності підприємства; надано ...
 • Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто сутність, види, умови забезпечення та технологію здійснення оцінки ефективності антикризової діяльності промислового підприємства. Запропоновано сукупність критеріїв та кількісних і якісних індикаторів ...

View More