Стратегія економічного розвитку України

Recent Submissions

 • Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii Y.; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Прийнятий Закон України «Про освіту» визначає заклад освіти як господарюючий суб’єкт, що кардинально змінює існуючі підходи. Стаття розкриває основні засади адаптації і використання аналітичних бізнес-інструментів SWOT-, ...
 • Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Oleksandr; Павленко, Александр Вадимович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Метою статті є вивчити перспективи використання соціальних медіа для маркетингових комунікацій університетів. Дослідження було проведено на вибірці 361 респондент серед абітурієнтів, студентів і випускників університетів ...
 • Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, Hanna V.; Янголь, Анна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Враховуючи гіпердинамічність бізнес-середовища, в якому функціонують металургійні підприємства, та залежність галузі від глобального економічного розвитку, автор досліджує фактори впливу на їх результативність через призму ...
 • Зайчук, Тетяна Олександрівна; Zaichuk, Tetiana O.; Зайчук, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто передумови формування органічного сільськогосподарського сектору в Україні, його стан на теперішній час і тенденції подальшого розвитку. Визначено особливості українського органічного виробництва та ...
 • Горовий, Дмитро Анатолійович; Gorovyi, Dmytro A.; Горовой, Дмитрий Анатольевич; Чернобровкіна, Світлана Віталіївна; Chernobrovkina, Svitlana V.; Чернобровкина, Светлана Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виходячи з впливу маркетингових комунікацій на економічний ефект діяльності підприємства, визначено оптимальний розмір витрат на них. Проведено оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації на прикладі ...
 • Кльоба, Соломія Михайлівна; Kloba, Solomiya M.; Кльоба, Соломия Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Керуючись тим, що визначальною умовою економічного та соціального розвитку і фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади є високий рівень конкурентоспроможності підприємств, що розміщені на її території, у ...
 • Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Рудь, Вадим Миколайович; Rud, Vadym; Рудь, Вадим Николаевич; Фесенко, Владислав Юрійович; Fesenko, Vladislav U.; Фесенко, Владислав Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати узагальнення теоретичного доробку та аргументовано авторську позицію щодо змістовного наповнення терміну «стратегічна мотивація діяльності економічних суб’єктів». Визначено ключові особливості ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто методичні питання діагностування стану стратегічного контролінгу на підприємстві. Методика ґрунтується на порівнянні відповідності між управлінськими завданнями і управлінськими технологіями. Це дозволяє ...
 • Заблодська, Інна Володимирівна; Zablodska, Inna V.; Заблодская, Инна Владимировна; Гречана, Світлана Іванівна; Hrechana, Svitlana Iv.; Гречаная, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Дорожнє картування є визнаним інструментарієм стратегічного планування та широко використовується по всьому світові, але в Україні не набуло достатнього застосування. Представлена стаття стала спробою визначити та ...
 • Куценко, Євгенія Костянтинівна; Kutsenko, Ievgeniia; Куценко, Евгения Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуалізовано проблематику відсутності наукового консенсу- су стосовно понятійно-категоріального апарату теорії економічної цінності. Представлено еволюційний розвиток поняття цінності у різних школах економічної теорії. ...
 • Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обґрунтовано місце глобалізації в інноваційному процесі розвитку. Звернуто увагу на особливості трактування сутнісних аспектів глобалізації представниками різних наукових шкіл глобалістики та концептуальні ...
 • Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Yu. O.; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено прикладні аспекти ідентифікації параметрів людського розвитку. Обґрунтовано зв’язок і підкреслено відмінності між концептуальними засадами людського розвитку та концепцією людського капіталу. Звернуто ...
 • Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-01)
  Обґрунтовано необхідність застосування інституціональної теорії для формування ринкової економічної поведінки контрагентів — учасників нових фінансових відносин у процесі становлення фінансового ринку на постсоціалістичному ...
 • Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Диба, Александр Михайлович; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iu.; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-29)
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до розуміння сутності інноваційної діяльності, обґрунтовано точки зору класиків політичної економії, а також наших сучасників. Наведено підхід до розуміння співвідношення ...
 • Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено питання ролі подвійного лістингу у розвитку вітчизняного ринку ІРО. Зокрема, розглянуто сутність, інструменти та механізм здійснення подвійного лістингу. Проведено аналіз вітчизняної нормативної бази ...
 • Полюсевич, Юлія Геннадіївна; Polyusevitch, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
  Стаття присвячена аналізу праць економістів-емігрантів щодо господарської системи радянської України та інших досліджень вчених, які працювали в таких наукових осередках в еміграції, як УВУ, УГА, НТШ, Інституті з вивчення СРСР.
 • Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
  У статті запропоновано нове методологічне бачення дослідження проблеми тінізації економіки, яке ґрунтується на використанні цивілізаційної парадигми суспільного дослідження. Висвітлено основні принципи цивілізаційного ...
 • Антонюк, Станіслав Никифорович; Antoniuk, Stanislav; Антонюк, Станислав Никифорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12)
  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер — КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки.
 • Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13)
  Проаналізовано проблеми кооперації в економічній літературі 20-х років ХХ ст.; досліджено напрями розвитку кооперативних організацій та їх місце і роль у господарській системі періоду НЕПу.

View More