DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29496

Название: Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності
Другие названия: The Ethical Code for Small and Medium-Sized Business According to the Principles of Social and Ecological Responsibility
Кодекс этики ведения малого и среднего бизнеса на принципах социальной и экологической ответственности
Авторы: Рудик, Наталія Василівна
Rudyk, Nataliia
Рудик, Наталия Васильевна
Поліщук, Євгенія Анатоліївна
Polishchuk, Yevheniia
Полищук, Евгения Анатольевна
Сибірянська, Юлія Володимирівна
Sybirianska, Yuliia
Сибирянская, Юлия Владимировна
Ключевые слова: цілі сталого розвитку
етика бізнесу
МСБ
кодекс етики ведення МСБ
соціальна відповідальність
екологічна відповідальність
goals of sustainable development
business ethics
SMB
ethical code of SMB management
social responsibility
ecological responsibility
цели устойчивого развития
этика бизнеса
МСБ
кодекс этики ведения МСБ
социальная ответственность
экологическая ответственность
Submit Date: 2019-04-18T13:15:02Z
Issue Date: 2018
Издатель: Видавничий дім «ІНЖЕК»
Библиографическое описание: Рудик Н. В. Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності / Рудик Н. В., Поліщук Є. А., Сибірянська Ю. В. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 2. – C. 196–203.
Краткий осмотр (реферат): Метою статті є дослідження основ формалізованого підходу до ведення малого та середнього бізнесу (МСБ) на засадах соціальної та екологічної відповідальності. Сформовано фундаментальні модулі кодексу етики ведення МСБ, що стають відображенням причинно-наслідкових зв’язків між глобальними цілями сталого розвитку та перспективою українського бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності, а також його ініційованості на світовій арені. Визначені змістові модулі регламентують основні відносини між ключовими суб’єктами МСБ та їх спрямованість на якісно новий рівень ведення бізнесу. Запропоновано ключові положення кодексу, що регламентують соціальну відповідальність МСБ: гарантія сприятливого та безпечного робочого середовища; підтримка культурного розмаїття на противагу дискримінації та переслідуванню; регулювання процесу найму та працевлаштування; мотивація збільшення інтелектуального капіталу через навчання і розвиток. Під час саморегулювання екологічної відповідальності МСБ запропоновано дотримуватися таких положень кодексу: відповідність природоохоронній політиці; оптимальність стратегій та інструментів відповідно до екологічно сприятливих цілей; екологічна спрямованість у відносинах з контрагентами.
The article is aimed at studying the basis of formalized approach to the management of small and medium-sized business (SMB) according to the principles of social and ecological responsibility. The fundamental modules of the ethical code of SMB management are formed, becoming a reflection of causal relations between the global goals of sustainable development and the prospect of Ukrainian business in the foreign economic activity, as well as its initiative on the world stage. The content modules of regulation of the basic relations between the key subjects of SMB and their orientation to a qualitatively new level of business are defined. The key provisions of the code, regulating social responsibility of SMB, are proposed as follows: guarantee of favorable and safe working conditions; support for cultural diversity versus discrimination and harassment; regulation of the recruitment and employment process; motivation to increase intellectual capital through training and development. During the self-regulation of the SMB ecological responsibility it is proposed to adhere to such provisions of the code: compliance with ecological policy; optimality of strategies and instruments in accordance with the environmentally friendly goals; ecological orientation in relations with contractors.
Целью статьи является исследование основ формализованного подхода к ведению малого и среднего бизнеса (МСБ) на принципах социальной и экологической ответственности. Сформированы фундаментальные модули кодекса этики ведения МСБ, которые становятся отражением причинно-следственных связей между глобальными целями устойчивого развития и перспективой украинского бизнеса во внешнеэкономической деятельности, а также его инициативности на мировой арене. Определены содержательные модули регламентирования основных отношений между ключевыми субъектами МСБ и их направленность на качественно новый уровень ведения бизнеса. Предложены ключевые положения кодекса, регламентирующие социальную ответственность МСБ: гарантия благоприятных и безопасных условий работы; поддержка культурного разнообразия в противовес дискриминации и преследованию; регулирование процесса найма и трудоустройства; мотивация увеличения интеллектуального капитала через обучение и развитие. Во время саморегулирования экологической ответственности МСБ предложено придерживаться таких положений кодекса: соответствие природоохранной политике; оптимальность стратегий и инструментов в соответствии с экологически благоприятными целями; экологическая направленность в отношениях с контрагентами.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29496
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
business_196_203.pdf422,16 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback