Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Інститут інформаційних технологій в економіці

Інститут інформаційних технологій в економіці

Recent Submissions

 • Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016)
 • Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Iuliia; Игнатова, Юлия Владимировна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Ужгородський національний університет, 2019)
  В роботі розглянуто побудову моделей динаміки змінення макроекономічних показників ВВП за ПКС для окремих країн Європи. Для моделювання розвитку економічної системи з метою визначення прогнозних значень окремих часових ...
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Одеський національний економічний університет, 2019)
  У статті розглянуто моделювання динамічних економічних систем, еволюція яких описується системою спостережуваних змінних. Використано методологію динамічного факторного моделювання, побудовано математичну модель, що ...
 • Катунина, Ольга Сергеевна; Katunina, Olga; Катуніна, Ольга Сергіївна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  В статье рассмотрены вопросы моделирования динамики экономической системы, которая описывается совокупностью показателей из некоторых основных мировых фондовых индексов. Обоснована практическая возможность применения ...
 • Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (Національний університет «Острозька академія», 2013)
  У статті проаналізовано наявний математичний інструментарій, який використовується в оцінюванні мотивації персоналу. Подано аналіз праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, які досліджували теоретико-практичт ...
 • Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytyuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2014)
  Досліджено основні аспекти мотивації та стимулювання інноваційної діяльності, зокрема науково-педагогічного персоналу ВНЗ та виділено основні види мотивації в залежності від факторів. Представлена рейтингова модель ...
 • Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Остапович, Т. В.; Ostapovych, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена використанню технологій VoIP-телефонії у банківських системах. VoIP – дослівно розшифровується як голосовий дзвінок за допомогою Інтернет протоколу. В статті розгля-нуто найпоширеніші Інтернет протоколи, ...
 • Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Попович, Л. О.; Popovych, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті освіта розглядається як основа розвитку національних економік. Зазначено, що успіху досягають ті країни, які змогли забезпечити високий рівень розвитку освіти, продукують нові знання, використовують нові технології. ...
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна; Гузенко, Оксана Юріївна; Huzenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто питання розробки математичного інструментарію дослідження тенденцій формування попиту та прогнозування розвитку ринку продуктів харчування. Встановлено, що процес реалізації та продажів морозива у торговельних ...
 • Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За останні кілька років парадигма хмарних обчислень набрала чинності і стала популярною у сфері інформаційних технологій. Багато організацій приступили до реалізації хмарних технологій, прагнучи знизити витрати за рахунок ...
 • Гарматюк, К. А.; Garmatyuk, K. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснено аналіз впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність страхового ринку України з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Проаналізовано та здійснено порівняння динаміки рівня ...
 • Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Suslov, O.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна; Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті викладено теоретичні засади та інструментарій формування, ранжування та оцінювання множини цілей у процесі генерування альтернативних варіантів управлінських рішень в умовах ризику. Формування множини цілей ...
 • Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Бесчастна, Галина Олександрівна; Beschastna, Galyna; Бесчастная, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті наведено результати дослідження у сфері визначення рівня стійкості страхових компаній України та їх рейтингування на засадах економіко-математичного моделювання. Аналіз існуючих підходів виявив, що застосування ...
 • Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Віктор М.; Bondarenko, Victor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто класичний і бінарний підходи до імплементації генетичного алгоритму оптимізації. Генетичний алгоритм оптимізації дозволяє знаходити глобальний мінімум як випуклих функцій (таких, що мають лише один мінімум), ...
 • Бєгун, Анатолій Володимирович; Begun, Anatoliy; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сучасні тенденції в розвитку ІТ-систем призводять до підвищення рівня складності ІТ-инфраструктури. Однією із основних причин збільшення такої складності є необхідність забезпечення інформаційної безпеки кожного домену. ...
 • Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Бабєєва, O. В.; Babieieva, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Cтаття приcвячeна наyкoвoмy oбґрyнтyванню мeтoдичних пoлoжeнь iнтeгральнoгo oцiнювання стану та рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy. З мeтoю рeалiзацiї iннoвацiйнoї cтратeгiї рoзвиткy країни вдосконалено методологічні пoлoжeння ...
 • Гужва, Володимир Михайлович; Guzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)

View More