Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Інформаційні засоби підвищення ефективності комерційної діяльності підприємницьких структур на міжнародних ринках 

  Гонтарева, І. В.; Hontareva, I.; Гудович, М. О.; Hudovych, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах цифрової економіки розширення меж торгової діяльності, посилення конкуренції на ринку і появи великого числа ідентичних товарів, комерційна діяльність підприємницьких структур зазнає істотних змін. Метою статті ...
 • Динаміка кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу переробної промисловості в Житомирській області 

  Бурківська, К. Є.; Burkivska, К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті наведено поняття трудовий потенціал, трудовий потенціал підприємства та трудовий потенціал регіону. Визначено, за допомогою яких показників можна провести характеристику трудового потенціалу регіону. Надано ...
 • Особливості технологічних укладів в цифровій економіці 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, V.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті зроблено спробу критичного аналізу щодо існуючих поглядів на трансформацію технологій та технологічних укладів за умов стрімкої цифрової трансформації економіки. Висвітлено концепцію зміщення ролі людини у ...
 • Формування та впровадження системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання 

  Гринько, Т. В.; Hrynko, Т.; Кащіна, К. С.; Kashchina, К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розвиток ринкової економіки та зростаючої конкурентної боротьби в Україні викликають необхідність створення нового підходу до здійснення процесу управління підприємством, який спрямований на прийняття найраціональніших ...
 • Класифікація методів комерціалізації інновацій організацій в контексті обrрунтування напрямів їх інноваційного розвитку 

  Ілляшенко, С. М.; Illiashenko, S.; Шипуліна, Ю. С.; Shypulina, Yu.; Ілляшенко, Н. С.; Illiashenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Запропоновано узагальнену кпасифікацію методів комерціалізації інновацій організаціями-інноваторами, яка доповнює існуючі класифікації ознаками: за етапами інноваційного і життєвого циклу товарної інновації, що їх охоплює ...
 • Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств 

  Грабовенко, О. В.; Hrabovenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження вимірювання диверсифікації діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу. Сформульовано та доведено робочу гіпотезу про необхідність запровадження економічного ...
 • Поняття маркетингового стресс-тестування бізнес-моделі підприємства, як фактора сталого розвитку організації 

  Зозульов, О. В.; Zozul'ov, О. V.; Менькова, К. І.; Menkova, K. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Визначено поняття та концептуальну основу маркетингового стрес-тестування бізнес-моделі компанії. Визначено нове поняття маркетингового стрес-тестування (МSТ-метод) бізнес-моделі підприємств з метою формування стійких ...
 • Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві 

  Фролова, Л. Ф.; Frolova, L.; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, О.; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізовано та аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління підприємством і його розвитку. Доведено, що на відміну від ринкової вартості фундаментальна ...
 • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
 • Теоретична модель Адама Сміта, як спосіб подолання кризи в Україні 

  Слизька, А. В.; Slizka, А.; Сидоренко, Р. Р.; Sidorenko, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті наведено шлях подолання кризи в країні за допомогою теорії відомого шотландського економіста та філософа Адама Сміта. Теорія «Абсолютних переваг» наголошує, що країни експортують тільки ті товари, які вони ...
 • Підходи до розуміння культури як детермінанти економічної діяльності 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, V.; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Т. О.; Fedorenko, Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Проведено порівняльний аналіз до розуміння поняття «культура», встановлено суттєві відмінності у розумінні культури в процесі еволюції історії економічної думки. В роботі об'єднано застосування економічного, соціологічного ...
 • Концептуальні підходи до визначення поняття «корпоративне підприємництво» та його типологізація 

  Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до визначення поняття «Підприємництво» та надано узагальнене розуміння сутності феномену підприємництва. Виокремлено такі принципи підприємницько1 д1яльності: реалізація ...
 • Лідерські амбіції Китаю та США у парадигмі глобальної біполярності 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Досліджено принципові передумови, зміст і наслідки американо-китайського партнерства у парадигмі глобальної біполярності, незважаючи на певні стримуючі фактори та взаємне напруження у відносинах, обґрунтовано доцільність ...
 • Імперативи розвитку сфери міжнародного туризму та гостинності 

  Гринько, Т. В.; Hrynkо, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено динаміку та імперативи розвитку міжнародного туризму та гостинності. Визначено головні фактори, які обумовлюють розгортання сучасних трендів у сфері туризму та гостинності. Розглянуто тенденції ...
 • Енергетичний розвиток України як засіб забезпечення економічної безпеки країни 

  Адаменко, С. В.; Adamenko, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті з позицій системного підходу обґрунтовано можливості використання моделі енергетичного балансу країни як інтегрованого способу забезпечення безпеки економіки України. З цією метою в статті проведено аналіз ...
 • Дослідження ефективності основних змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 

  Жук, А. О.; Zhuk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена дослідженню ефективності основних змін до Закону України «Про публічні закупівлі», які пропонуються законопроектами, які перебувають на розгляді у Верховній Раді Украї- ни. Досліджено та узагальнено ...
 • Нормативні особливості планування і обліку витрат на заробітну плату ЗВО в контексті управління державними фінансами 

  Коритник, Л. П.; Korytnyk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження особливостей нормування механізму планування й обліку витрат на заробітну плату ЗВО. Визначено, що витрати на заробітну плату становлять вагомий вартісний вплив на собівартість ...
 • Структурно-динамічний аналіз сучасного стану розвитку легкої промисловості України 

  Заріцька, Н. М.; Zaritskya, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті подано результати аналізу сучасних тенденцій іструктурно-динамічних змін у розвитку підприємств легкої промисловості України з метою виявлення найгостріших проблем і негативних чинників, що впливають на подальший ...
 • Інновації та забезпечення їх банківського кредитування в Україні 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Олійник, А. Ю.; Oliinyk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено еволюцію поглядів на сутність інновацій, їх роль у розвитку суспільства. Наведено класифікаційні ознаки для виокремлення їх видів. Обґрунтовано підхід до поділу інновацій на закриті та відкриті. ...
 • Таксономічний аналіз розвитку інноваційного підприємництва 

  Якушева, Наталія Валентинівна; Yakusheva, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі проведено таксономічний аналіз розвитку інноваційного підприємництва. Проаналізовано інноваційну активність підприємств в Україні. Розглянуто три методи таксономічного аналізу, вибрано найефективніший та доцільніший ...

Переглянути більше