2010 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Водзянова, Наталія Костянтинівна; Водзянова, В. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  В статті розглянуто теоретичні аспекти моделювання та управління операційним ризиком комерційного банку та охарактеризовано основні підходи до його оцінки, запропоновані Базельським комітетом з питань банківського нагляду. ...
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті розглядаються проблеми пов’язані з оцінюванням та врахуванням ризику в процесі вироблення та обґрунтування управлінських рішень. Наголошується, що кількісна оцінка ступеня ризику є вектором, одна група компонент ...
 • Стрельченко, Інна Іллівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті викладено методологічні аспекти використання інтегральних рівнянь для апроксимації динаміки валютних курсів. Розроблена економіко-математична модель на базі інтегрального рівняння Вінера-Хопфа, одержана імпульсна ...
 • Стець, О. В.; Гладківська, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  На основі імітаційного моделювання та систем штучного інтелекту розроблено модель оцінювання фінансових ризиків Value at Risk.Розроблено програмний продукт, який дозволяє оцінювати майбутню піну акцій та ризик інвестора ...
 • Солодухін, С. В.; Клопов, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми класифікації загроз економічної безпеки промислового підприємства відповідно до діяльності підприємства та зовнішнього середовища. В статті запропоновано класифікацію та ...
 • Шарапов, Олександр Дмитрович; Шарапов, Александр Дмитриевич; Матвійчик, Андрії Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті наводяться результати дослідження філософського та технологічного аспектів створення систем штучного інтелекту. Розкрито різні підходи до конструювання інтелектуальних систем та показано місце нейро-нечітких ...
 • Пирх, Д. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Досліджується внутрішня структура часового ряду курсів акцій «Arcelor Mitall Corporation» за допомогою апарату фрактального аналізу. Виявлено ключові особливості при використанні методів, які базуються на коефіцієнті Херста.
 • Ольховська, О. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Розроблено економіко-математичну модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки. Запропоновано модель визначає ступінь фінансової стійкості та здатність страхової компанії виконувати взяті на ...
 • Ніколаєв, М. Г.; Nikolajev, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  В роботі розглянуто бізнес-планування з точки зору багатокритеріальної оптимізації. Здійснено впровадження концепції багатоцільової багатокритеріальної задачі, розробленої та дослідженої Верченком П.І. Визначено ключові ...
 • Мержинський, Є. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті розроблено СППР регіонального еколого-економічного розвитку на базі створення економіко-математичного апарату управління, що забезпечує одержання якісного прогнозу валового регіонального продукту з урахуванням ...
 • Максишко, Н. К.; Чеверда, С. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті проведено аналіз існуючих програмних засобів щодо аналізу та прогнозування часових рядів, розглянуті їх переваги та недоліки. Запропонована концепція системи комплексної комп’ютерної підтримки аналізу, прогнозування ...
 • Кравченко, Володимир Георгійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Розглянуто питання моделювання процесу управління при формуванні наближеної до оптимальної стратегії конкурентоспроможного розвитку регіону. На основі дослідження чинників, які впливають на ефективність та конкурентоздатність ...
 • Козак, Ірина Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  В роботі досліджено існуючі онтології для віртуальних організацій і колаборативних мереж. Узагальнено методи та напрями використання онтологій в інформаційних системах віртуальних організацій. Визначено перспективні напрями ...
 • Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Вперше економічна структура суспільства описується в координатах «корупція N1 — тіньова економіка N2 — валовий продукт — N3 легальної економіки». При одній гіпотезі щодо співіснування зазначених складових економічного ...
 • Кайданович, Дмитро Броніславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Автором статті розроблений принципово новий підхід до прогнозування розвитку фінансових показників, який ґрунтується на розпізнаванні образів динаміки фінансових даних, які свідчать про подальшу відповідну зміну аналізованого ...
 • Іванов, М. М.; Комазов, П. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті представлено інформаційно-аналітичну систему управління вартістю підприємства.
 • Хорошун, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті представлені концептуальні основи моделювання видаткової частини місцевого бюджету, запропонована модель планування видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, сформовано сценарії розподілу фінансового ...
 • Галкін, Андрій Ігорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Розглядається актуальна проблема створення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень на підґрунті ймовірнісних моделей оцінки ризику основних боргових цінних паперів. Відображаються основні математичні моделі ...
 • Галіцин, Володимир Костянтинович; Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Запропоновано динамічну модель оптимального економічного розвитку наукомісткого підприємства. Проведено чисельне моделювання задачі оптимального розподілу капіталовкладень та інвестицій в процесі функціонування та розвитку ...
 • Галіцин, Володимир Костянтинович; Суслов, Олег Павлович; Галіцина, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Розроблено багатоступеневу економіко-математичну модель оптимізації плану інноваційного розвитку підприємства з врахуванням його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Сформульовано передумови та викладено ...

View More