2010 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18)
  У статті розглядаються питання формування та використання інвестиційних ресурсів вітчизняними підприємствами, проаналізовано динаміку структури джерел фінансування капітальних інвестицій та визначено проблеми формування ...
 • Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-03)
  Стаття присвячена особливостям нормативно-правового регулювання емісії та обігу облігацій підприємств в Україні. Визначено законодавчі обмеження, що перешкоджають зростанню українського ринку корпоративних облігацій та ...
 • Кругла, Марина Миколаївна; Krugla, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-20)
  У статті розглянуто управлінський і обліковий аспекти формування якості молока в молочному тваринництві.
 • Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15)
  Динаміка і структура капітальних вкладень в Україні розглянута. Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні досліджені. З’ясовано зміну структури капітальних вкладень по регіонах України.
 • Чумаченко, Микола Григорович; Chumachenko, Mykola; Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті розглянуто проблему підготовки облікових кадрів вітчизняної вищої школи та наведений досвід зарубіжних країн у цій сфері.
 • Тітенко, Лариса Василівна; Tytenko, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті проведено аналіз нормативно-правового забезпечення регулювання цін на лікарські засоби та обліку виробничих запасів. Визначено дискусійні питання, що пов’язані із впливом первісної вартості виробничих запасів на ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті розглянуто питання обліку інвестицій у сумісні підприємства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі.
 • Свідерський, Дмитро Євгенович; Svidersky, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті розглядаються основні підходи до формування і використання даних звітності підприємства в процесі його діяльності.
 • Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  Доцільність та економічна ефективність використання методів витратного ціноутворення залежить від цінової політики підприємства та структури витрат, що обумовлює використання різних методів калькулювання собівартості продукції.
 • Савченко, Володимир Якович; Savchenko, Volodymyr; Дондик, І. М.; Dondyk, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті розглянуто законодавчі основи податкового контролю.
 • Попадюха, Н. В.; Popadiukha, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  В статті розроблено методику внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками коштів нижчого рівня, яка призначена для вдосконалення процесу виконання державного бюджету в частині забезпечення своєчасного ...
 • Писаренко, Юлія Вікторівна; Pysarenko, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  Досліджено й уточнено сутність інтелектуального капіталу, класифікацію та оцінку цього виду нематеріальних активів як специфічного ресурсу підприємства та об’єкта обліку. У процесі дослідження сформовано пропозиції та ...
 • Шамова, Ірина Вікторівна; Shamova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  Стаття присвячена дослідженню специфіки роботи ісламських банків, які згідно з вченням Корану не можуть брати процентів за кредит. Вихід знайдено у перепродажі нерухомості у розстрочку або в участі у капіталі.
 • Озеран, Алла Володимирівна; Труфіна, Ж. С.; Ozeran, Alla; Trufina, Z. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті досліджено проблеми обліку загальновиробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України. Запропоновано використання трирівневої моделі розподілу загальновиробничих витрат з метою калькулювання продукції ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті розглянуто значення, необхідність та проблеми запровадження неоподатковуваного мінімуму. Обґрунтовано його важливість та суспільно адекватна величина. Проаналізовано динаміку рівня неоподатковуваного мінімуму в ...
 • Савлук, Михайло Іванович; Savluk, Myhailo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-04)
  В статті проаналізовано динаміку ролі МБК у формуванні пасивів банків за 1999—2009 рр, розкрито її специфіку та специфіку структури МБК на окремих етапах назрівання фінансової кризи в Україні.
 • Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті основну увагу приділено дискусійним питанням обліку валютних операцій. Розглянуто особливості визнання курсових різниць. Акцентується увага на необхідності удосконалення валютного регулювання.
 • Леськів, Г. З.; Лихолат, С. М.; Leskiv, G.; Lyholat, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  Досліджено проблеми економічної безпеки суб’єктів господарювання у напрямі управління обліком безпосередньо на місцях. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
 • Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетмана», 2009-12-09)
  Розглядаються питання регулювання вітчизняними і міжнародними обліковими стандартами оцінки і визнання в обліку гудвілу при придбанні контролю, а також методичні й організаційні аспекти обліку гудвілу на балансі материнського ...
 • Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У статті сформульовано окремі аспекти побудови сучасної системи автоматизації аудиту, вимоги до її структури і наповненю основних елементів забезпечуючої підсистеми: інформаційному, організаційному, математичному та іншим.

View More