Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Аналіз макроекономічних показників світової економіки в період пандемії 

  Мельник, Олексій Михайлович; Melnik, Oleksiy; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано умови виникнення коронавірусної інфекції та наведено макроекономічні показники до періоду пандемії. Графічно представлено динаміку рецесії світових економік і перелічено найпостраждаліші галузі. Зроблено ...
 • Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах європейського союзу 

  Глигало, Н. А.; Glygalo, N.; Кулик, Ю. М.; Kulyk, Y.; Ткаченко, А. А.; Tkachenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено дослідженню рівня оподаткування за окремими податками в Україні та країнах ЄС. Доведено актуальність визначення оптимального рівня податків задля наповнення бюджету. Визначено особливості таких податків, ...
 • Управління фінансовою стійкістю банків як невід’ємною складової національної економіки України 

  Богун, M. M.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розкрито економічний зміст поняття «стійкість банку» і показано його зв’язок з такими категоріями, як «стабільність», «ліквідність», «платоспроможність», «конкурентоспроможність»; досліджено фактори, що впливають на ...
 • Вплив фінансової грамотності населення на інституційний розвиток фінансового ринку 

  Євчук, Л. А.; Yevchuk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  На прикладі кредитного ринку досліджено взаємозв’язок між рівнем фінансової грамотності населення та розвитком фінансового сектора. Низька фінансова грамотність населення та грамотно поставлений маркетинг кредитних ...
 • Вплив інновацій на якість управління інвестиціями 

  Боровик, Л. В.; Borovik, L.; Танклевська, Н. С.; Tanklevska, N.; Шумаков, В. О.; Shumakov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розглянуто питання впливу інновацій на якість управління інвестиціями. Визначено регулятивні дії держави щодо підтримки малих і середніх виробничих структур і наукових установ. Проаналізовано напрями стимулювання інноваційної ...
 • Дослідження інформаційно-комунікаційних технологій підприємства в умовах цифрової економіки 

  Гонтарева, І. В.; Gontareva, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток комунікаційних технологій в Інтернеті призвів до перерозподілу зусиль підприємців на користь цифрових технологій. Стрімкий розвиток інтернет-технологій породжує нові форми комунікацій. Метою статті є дослідження ...
 • Дослідження конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання 

  Мазур, В. С.; Mazur, V.; Кіш, М. Ю.; Kish, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено теоретичні підходи у трактуванні поняття «конкурентоспроможність» та її складових. Проведено аналіз основних стратегій за класифікаційними ознаками та особливостей вибору конкурентних стратегій ...
 • Компетентність управління людським розвитком на підприємстві 

  Ведерніков, М. Д.; Vedernikov, M.; Глушко, Т. В.; Glushko, T.; Хижун, Б. О.; Khyzhun, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні теоретико-методологічні аспекти компетентного управління людським розвитком і його особливості в процесах соціально-економічного функціонування на підприємстві, визначено необхідність ...
 • Еволюція концепцій лідерства у підприємництві 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Заставський, К. С.; Zastavskyi, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду еволюції основних концепцій лідерства у підприємництві з середини 19 століття до сьогоднішнього часу. Розглядається перехід від концепцій, що базуються виключно на особистісних рисах як основі ...
 • Офшорне банківництво у структурній динаміці транскордонного руху фінансового капіталу 

  Туролєв, Г. О.; Turolyev, G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розкрито сутність і ключові конкурентні переваги офшорного банківництва як ключового інституційного механізму транскордонного руху фінансового капіталу у глобальних умовах. Проаналізовано масштаби, географічно-т ...
 • Особливості розвитку детермінації «економічне зростання» та «економічний розвиток» в країні 

  Богун, M. M.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Теорія економічного зростання є одним з найскладніших розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Аналіз економічного зростання має особливе значення в останні десятиліття. Економічне зростання ...
 • Комплаєнс у системі мінімізації ризиків компаній 

  Котов, Б. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Комплаєнс є важливою ланкою системи корпоративного управління організацією, який починається у рівні вищого менеджменту і транслюється на всіх рівнях бізнесу. Запровадження ефективних механізмів адекватної оцінки та ...
 • Результативність розвитку медичних закладів м. Кривого Рогу за умов реформування системи охорони здоров’я України 

  Шапкаріна, О. В.; Shapkarina, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті актуалізовано та аргументовано доцільність ви-користання пацієнт орієнтованого підходу до управління медичними закладами м. Кривий Ріг в умовах реформування галузі охорони здоров’я з подальшим розширенням до ...
 • Аудит об’єктів інтелектуальної власності як інструмент розробки стратегічних рішень компанії 

  Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна; Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто сутність і призначення аудиту об’єктів інтелектуальної власності компанії у контексті прийняття стратегічних рішень. Описано його види, основні інструменти, методи та підходи до проведення. Визначено, ...
 • Бухгалтерський аутсорсинг в Україні, аналіз і перспективи розвитку 

  Глигало, Н. А.; Glygalo, N.; Кулик, Ю. М.; Kulyk, Y.; Шинкаренко, О. М.; Shinkarenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено дослідженню стану та розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні. Доведено актуальність і важливість аутсорсингової діяльності у сучасному світі. Досліджено особливості застосування бухгалтерського ...
 • Особливості розробки неймінгу для товару 

  Зінорук, Л. В.; Zinoruk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Ім’я бренду є одним з найважливіших ідентифікаторів у першу чергу тому, що ім’я заміщає уявлення про бренд і сам товар у всіх письмових та усних комунікаціях, пов’язаних з брендом. На сьогодні за якісну назву, яка буде ...
 • Підвищення ефективності позиціонування та лояльності споживачів у розвитку брендів 

  Бухта, С. В.; Bukhtа, S.; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, O.; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Критично проаналізовано ключові тенденції і підходи в еволюції концепцій ефективного бренду в системі маркетингового менеджменту підприємств. В статті досліджено та оцінено результативність класичних і сучасних підходів ...
 • Значимість інформаційних технологій у розвитку економіки підприємства у період пост пандемії 

  Боровік, Л. В.; Borovik, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто зростання ролі інформації та інформаційних технологій у періоди коронавірусної та посткоронавірусної пандемії, а також висвітлені теоретичні аспекти впливу цього фактору на розвиток економіки підприємства ...
 • Стратегічна організації маркетингового управління каналами збуту в діяльності виробничого підприємства 

  Скорік, К. А.; Skorik, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто процес та цілі організації маркетингового управління каналами збуту для виробничого підприємства та організація торгового маркетингу. Подано характеристику важливим етапам, що передують, тобто налагодження ...
 • «Безконтактна економіка підприємства» за умов глобальної пандемії 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Представлено аналіз ключових тенденцій і трендів зміни моделей бізнесової діяльності підприємств під впливом обмежень і нових регуляторних правил за умов глобальної COVID-пандемії. Проведено систематизацію факторів ...

View More