Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Модель зайнятості-ХХІ: трансформаційні ефекти цифровізації 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття містить аргументацію авторського конструкту моделі зайнятості як симбіозу конструктивних та деструктивних векторів цифровізації. Квінтесенція змістових положень цієї статті — теоретико-методологічні обґрунтування ...
 • Потенціал еко-підприємництва України на ринку органічного виробництва ЄС 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Рєпін, Кирило С.; Riepin, Kyrylo (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Статтю присвячено визначенню змісту і складових елементів у системі потенціалу еко-підприємництва України на ринку органічного виробництва ЄС. У статті досліджено актуальність аспектів формування і розвитку потенціалу ...
 • Вплив економічного ризику на управління економічною безпекою аграрних підприємств регіону 

  Гмиря, В. П.; Hmyria, V.; Долока, Л. В.; Doloka, L. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проведено дослідження теоретичних підходів до визначення економічної сутності та напрямів формування економічної безпеки аграрних підприємств з урахуванням економічних ризиків, які виникають у процесі діяльності ...
 • Аналіз змін порядку оплати праці під час воєнного стану 

  Шільвінська, О. Л.; Shilvinska, O.; Германенко, Л. М.; Hermanenko, L. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто особливості обліку оплати праці під час воєнного стану. Зазначено нормативні документи, відповідно до яких здійснюється регулювання заробітної плати. Проаналізовано зміни які внесені до законодавчих ...
 • Штучний інтелект в підприємництві: можливості та перспективи використання 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто основні підходи до трактування поняття «штучний інтелект», які являють собою інтерес з позицій бізнесу та підприємництва. Зазначено причини відсутності єдиного підходу до його розуміння. Узагальнено ...
 • Актуалізація розвитку концепції краудекономіки в умовах воєнного конфлікту та соціально-економічної кризи в Україні 

  Радіонова, Антоніна Сергіївна; Radionova, Antonina; Радионова, Антонина Сергеевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто основні теоретичні положення концепції краудекономіки, її вплив на економічній розвиток суб’єктів господарювання і соціальний капітал: зміну системи цінностей практично незнайомих людей, які об’єднують ...
 • Методичні підходи до оцінювання ефективності логістичного потенціалу водного транспорту 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Санжаревський, Денис В.; Sanzharevskyi, Denys (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті представлено огляд наукових позицій вітчизняних учених-економістів стосовно методик оцінювання ефективності логістичного потенціалу. Обґрунтовано сучасну актуальність оцінювання ефективності логістичного потенціалу. ...
 • Концептуальні положення управління поведінкою економічних агентів у цифровому просторі з використанням інструментів штучного інтелекту 

  Турлакова, С. С.; Turlakova, S. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Обґрунтовано актуальність дослідження механізмів взаємодії економічних агентів у цифровому просторі в межах поведінкової економіки. Запропоновано концептуальні положення, що визначають ключові параметри управління ...
 • Роль релігійно-паломницького туризму у сприянні сталому місцевому розвитку 

  Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Огородник, Вера Владимировна; Маркіна, Марія Іванівна; Markina, Mariia; Маркина, Мария Ивановна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Представлено результати дослідження сучасних наукових напрацювань, що стосуються релігійно-паломницького туризму та його ролі у сприянні сталому місцевому розвитку. Наведено авторську класифікацію різновидів туризму. ...
 • Сек’ютиризація ризиків природних катастроф в Україні 

  Чернявський, Ю. C.; Cherniavskyi, Yu. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проаналізовано механізм випуску цінних паперів, пов’язаних зі страхуванням, на прикладі іноземних катастрофічних облігаційза кордоном. Виявлено причини низької ємності українського перестрахувального ринку й у ...
 • Громадський контроль в системі публічних закупівель: теоретико-прикладні аспекти 

  Карлова, Валентина Володимирівна; Karlova, Valentyna; Карлова, Валентина Владимировна; Оболенський, Олексій Юрійович; Obolenskyi, Oleksii; Оболенский, Алексей Юрьевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проаналізовано особливості громадського контролю у системі публічних закупівель в Україні як інструменту підвищення ефективності публічного управління та стримуючого фактору корупційних ризиків у цій сфері. На ...
 • Корпоративні передумови досягнення інтегрованості міжнародних маркетингових комунікацій 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsyhankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ishchenko, Anna; Ищенко, Анна Владимировна; Дубас, В. О.; Dubas, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності створення передумов підвищення результативності інтегрованих міжнародних маркетингових комунікацій в умовах глобальної цифровізації, загострення дисбалансів на світових ринках ...
 • Алгоритм управління професійним розвитком менеджерів міжнародних компаній 

  Кулик, Юрій Євгенович; Kulyk, Yurii; Кулик, Юрий Евгеньевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті проводиться дослідження процесу розвитку менеджерів міжнародних компаній. Розроблена автором блок-схема синергетичного процесу розвитку міжнародних менеджерів. Запропоновано автором об’єктивно-циклічний процес ...
 • Особливості і проблеми ринку страхування ризиків природних катастроф 

  Чернявський, Ю. C.; Cherniavskyi, Yu. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття розглядає параметри та проблеми світового ринку страхування ризиків природних катастроф. Особливу увагу приділено діяльності основних та другорядних учасників ринку: страхувальників, страхових посередників, страховиків, ...
 • Діагностування власного капіталу підприємства 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті представлено критичний аналіз існуючих у науковій літературі та практиці господарювання наукових поглядів на питання аналізування власного капіталу виробничо-комерційного підприємства. Акцентовано на важливості ...
 • Роль бізнес-акселератора для розвитку державного підприємства в COVID-залежному соціально-економічному просторі 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Олійник, М. В.; Oliinyk, M.; Рєпін, Микита С.; Riepin, Mykyta (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес-акселератора для розвитку державного підприємства в COVID-залежному соціально-економічному просторі. В статті досліджено сутність поняття «бізнес-акселератор» та генезі його ...
 • Сервіс-дизайн як об’єкт наукових досліджень: бібліографічний аналіз 

  Потієнко, О. В.; Potiienko, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті викладена інформація щодо виникнення, розвитку, змістовних характеристик сервіс-дизайну як інноваційної концепції, методології та інструменту клієнтоорієнтованого проектування різноманітних видів послуг. Проведено ...
 • Формування бази знань експертного оцінювання вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва за заданими параметрами внутрішнього підприємницького проєкту (предикторами). Авторами запропоновано шість ...
 • Асиметрія інтегрованого розвитку підприємств в умовах ліквідації наслідків війни 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дане дослідження спрямоване на розробку методичного підходу до діагностики якості розвитку бізнесу на основі асиметрії його інтегрованості у процесі ліквідації наслідків воєнних дій. Запропоновано методичний підхід, який ...
 • Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель 

  Карпенко, Олександр Валентинович; Karpenko, Oleksandr; Карпенко, Александр Валентинович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Ключовим трендом сучасного суспільного розвитку є впровадження цифрових технологій в публічному управлінні та адмініструванні. Особливого значення набувають проекти цифровізації для регулювання державою процесів здійснення ...

View More