Випуск № 2(22)

 

Recent Submissions

 • Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті розглянуто порядок й особливості створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні.
 • Самборська-Музичко, Юлія Олександрівна; Samborskay-Muzychtko, Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  На основі аналізу теоретичних праць та літератури розкрито таке поняття як «стратегічний аналіз» та розглянуто особливості розуміння його як процесу, засобу, методу чи комплексу досліджень залежно від особливостей поглядів.
 • Івахів, Юлія Олегівна; Ivakhiv, Y.; Романів, С. Р.; Romaniv, S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Стаття присвячена концептуальним основам аналізу фінансового стану підприємства. У ній досліджено сутність ліквідності, розкрито важливі теоретичні і методичні аспекти її аналізу, запропоновано шляхи його удосконалення.
 • Фурман, Василь Миколайович; Furman, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
  Висвітлено основні напрямки удосконалення корпоративно-інвестиційного бізнесу банків. Запропоновано та проаналізовано цілі та ключові показники ефективності роботи банківських установ з корпоративними клієнтами.
 • Скалюк, Р. В.; Skalyuk, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-06)
  Запропоновано визначення економічної сутності поняття «стратегічне управління прибутком підприємства». Обґрунтовано концептуальні основи для забезпечення ефективного стратегічного управління прибутком підприємств, що сприяє ...
 • Лукашенко, А. О.; Lukashenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-14)
  У статті розглянуто сучасний стан реалізації та джерела фінансування проектів у сфері альтернативної енергетики в Україні та світі. Досліджені головні аспекти у розвитку електроенергетики та визначені переваги, що отримують ...
 • Козлов, В. І.; Kozlov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Досліджено вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи. Виділено перелік найбільш впливових факторів, визначено характер їх впливу на стабільність банківської системи. За результатами аналізу ...
 • Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, I. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-14)
  Стаття присвячена огляду емпіричних досліджень з найбільш проблемних аспектів впровадження вартісно–орієнтованого управління корпораціями за науковими публікаціями провідних закордонних вчених.
 • Бец, Олександр Ілліч; Bets, Oleksandr Illich (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Стаття присвячена важливим і актуальним питанням дослідження наукового доробку українських учених-економістів XIX — початку XX ст. В центрі матеріалу аналіз проблем державного господарства, державного кредиту, позикового ...
 • Ходакевич, Сергій Іванович; Hodakevich, S. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  У статті розглядаються механізми та методи фінансування інноваційного розвитку економіки на прикладі банківського кредитування технопарків, як ключових інноваційних структур. Показані найефективніші форми кредитування ...
 • Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті розглянуто методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій відповідно з міжнародними стандартами.
 • Сопко, Василь Васильович; Sopko, V. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  У статті досліджено особливості організації обліку та оцінки доходів і витрат підприємства. Розкрито основні напрямки визначення доходів і витрат на основі Податкового кодексу.
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Фаріон, А. І.; Farion, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  В статті представлено позицію авторів щодо формування теоретичних засад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління (ролі і місця, мети, функцій, завдань) в умовах реалізації положень постанови Кабінету ...
 • Головко, Тетяна Василівна; Golovko, Tetyana; Ліхацька, М. Р.; Lihatskay, M. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  В даній статті розглядається питання щодо оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу. З’ясовується який метод оцінки є більш ефективним та в якому випадку. Розкриваються поняття справедливої та первісною вартості ...
 • Гнилицька, Лариса Володимирівна; Gnylytska, Larysa (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-05-15)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів управлінського обліку в контексті можливості використання його технологій як інформаційного підґрунтя при упередженні впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища ...
 • Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-20)
  У статті розглянуто деякі питання трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за національними П(С)БО, у фінансову звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ.
 • Корнацька, Роксолана Михайлівна; Kornatska, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
  Проаналізовано вітчизняний досвід організації та фінансування медичної сфери, виокремлено ключові проблеми. Обґрунтовано необхідність та окреслено пріоритети для проведення успішного реформування медичної галузі.
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Узагальнені результати дослідження тенденцій банкрутства українських підприємств і визначено пріоритетні напрями удосконалення фінансового менеджменту для їх подолання.
 • Сущенко, Олександр Миколайович; Sushchenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
  Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив гармонізації податкового законодавства країн ЄС. У статті надано порівняння процесів податкової гармонізації та уніфікації, висвітлено їх спільні та відмінні риси. Визначено ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Ватаманюк, Ольга Сергіївна; Vatamanyuk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті систематизовано критерії визначення категорії великих платників податків у розвинених країнах світу та Україні, розкрито основні передумови формування спеціалізованих податкових органів по роботі із великими ...

View More