Випуск № 9

 

Recent Submissions

 • Нечипоренко, Олександр Юрійович; Загородня, І. Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У даній статті досліджується природа картельних змов, їх негативний вплив на економічний розвиток держави та визначається система боротьби з ними. У статті аналізуються недоліки конкурентного законодавства та наводяться ...
 • Опришко, Віталій Федорович (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2009)
  Розглядається питання ролі права в урегулюванні суспільних відносин, що виникають у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Особлива увага приділяється розв’язанню проблемних питань.
 • Ярошенко, Ірина Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Метою статті є аналіз новели цивільного судочинства, що передбачає провадження з ухваленням заочного рішення. У межах цього дослідження необхідно з’ясувати сутність заочного провадження та правовий характер неявки відповідача, ...
 • Захаренко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Дана стаття висвітлює особливості притягнення юридичних осіб, а саме комерційних господарських товариств, до цивільно-правової відповідальності, а також розглядаються проблеми стосовно визначення меж відповідальності ...
 • Єршова, Вікторія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Одним з пріоритетних завдань Європейського Союзу є охорона навколишнього природного середовища. У статті приділяється увага питанням стосовно повноваженням та правовій основі діяльності наддержавних інститутів, їх взаємодії ...
 • Яновська, Олександра Григоріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена дослідженню проблемних питань процесу доказування в змагальному кримінальному процесі, зокрема при розгляді кримінальних справ судом присяжних. У статті аналізуються особливості збору,представлення та ...
 • Тимофєєва, Лариса Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Важливість проблеми, порушеної у статті, обумовлюється тим, що форми діяльності глави держави нерозривно пов’язані з парламентом, урядом і такою стороною державно-правового життя суспільства, як правотворчість, а саме із ...
 • Тимчик, Галина Степанівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-07-14)
  Проблема вдосконалення правового регулювання принципів відмови у наданні статусу біженця в Україні залишається актуальною, оскільки сучасна вітчизняна практика надання статусу біженця свідчить про чималу кількість порушень ...
 • Скрицька, Надія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена вивченню та аналізу різноманітних підходів до визначення поняття реклами, які запропоновані дослідниками, науковцями та нормативно-правовими актами. За результатами дослідження зроблено висновок, що ...
 • Шкіря, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються та обґрунтовуються положення стосовно необхідності закріплення законодавством спостерігача від громадських організацій як обов’язкового учасника у виборчому процесі та виділення його як окремого ...
 • Шевченко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-06-30)
  У статті розглянуто одну з визначених Конституцією України підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Основну увагу приділено застосуванню цієї підстави на практиці. Зроблено висновок, що дана ...
 • Потапова, Олена Вячеславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена теоретичним питанням застосування звичаю у функціонуванні морського торговельного порту, проаналізовано правові підстави розробки та застосування Зводу звичаїв торговельного порту, визначено їх місце ...
 • Павловська, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-07-13)
  В статті розглядається конституційно-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності.
 • Онопчук, Ірина Юріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглядаються питання визначення конституційно-правового статусу міністерства юстиції в системі виконавчої влади України, що є домінуючим для нормативно-правового закріплення їх правового положення ...
 • Зубачова, І. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Досліджено визначення сутності поняття судової влади. Закцентовано увагу на необхідності законодавчого закріплення визначення «судова влада». Розглянуто роль судової влади у побудові правової, демократичної держави.
 • Назаренко, Олена Аркадіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті аналізуються питання співвідношення міжнародних договорів та законів Україні в якості джерел національного прав. Співвідношення даних джерел розглядається в контексті загально-теоретичної проблеми співвідношення ...
 • Міхневич, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті проаналізовано основні наукові здобутки правників Київського комерційного інституту в царині публічного права, зокрема державного, адміністративного, фінансового та міжнародного. З’ясовано сучасне значення їх ...
 • Маліченко, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті висвітлено нинішню ситуацію на ринку ювелірної продукції для суб’єктів господарювання, розглянуто прогалини у законодавчому регулюванні та вдосконалення правового регулювання обігу та виготовлення продукції з ...
 • Макаренко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті на основі національного та міжнародного законодавства, теоретичних обґрунтувань розглядається правова природа концесійного договору, визначаються його характерні ознаки та аналізується місце концесійного договору ...
 • Мачуська, Ірина Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  З’ясування історико-правових аспектів розвитку і особливостей управління земельними ресурсами в період трипільської культури, у стародавніх державах Північного Причорномор’я і Приазов’я, у ранньофеодальній державі Київська Русь.

View More