Collections in this community

Recent Submissions

 • Діагностування кредитних угод підприємства з банками 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено критичний аналіз існуючих у науковій літературі та практиці господарювання наукових поглядів на питання аналізування позикового капіталу. Зроблено наголос на важливості діагностики кредитних ...
 • Антикризові стратегії управління бізнесом в сучасних умовах 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Несват, А. Ю.; Nesvat, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду економічної сутності стратегій управління бізнесом в сучасних умовах господарювання. Визначено, що підвищена нестабільність і складність зовнішніх та внутрішніх умов функціонування бізнесу ...
 • Методичні засади забезпечення результативності управління державними корпоративними правами 

  Пророк, В. В.; Prorok, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Запропоновано концепцію результативного управління державними корпоративними правами, яка грунтується на встановленні ключових показників результативності та обгрунтування їх цільових значень на основі бенчмаркінгових ...
 • Врахування негативних наслідків вирощування соняшнику при оцінюванні його ефективності 

  Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, O. Yu.; Стариков, Александр Юрьевич; Коваль, Анастасія Юріївна; Koval, A.; Коваль, Анастасия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі представлено обґрунтування методики та результати оцінки негативних наслідків вирощування соняшнику для наступних культур у сівозміні. Здійснено розрахунок даного зовнішнього сукупного ефекту у вигляді додаткових ...
 • Комерціалізація інноваційної діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Козенюк, І. О.; Kozeniuk, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні питання комерціалізації інноваційної діяльності та ключові аспекти забезпечення ефективності і стимулювання комерціалізації інновацій. Досліджено поняття комерціалізації та інноваційної ...
 • Методологічні аспекти оцінювання ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі 

  Березюк, В. О.; Bereziuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті актуалізовано проблематику формування ефективних маркетингових програм через застосування науково-обгрунтованої методології оцінювання ефективності маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі як частини системи ...
 • Особливості використання потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Кошель, А. Г.; Koshel, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств. У роботі проаналізовано сутність та узагальнено категорійний апарат «циркулярної економіки», на основі якого сформовано її сучасне бачення ...
 • Особливості використання людських ресурсів у досягненні конкурентоспроможності підприємства 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Циганова, К. В.; Tsyhanova, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Для сучасної компанії успішність її діяльності знаходиться під впливом ефективності та якості підготовки її робітників, а з цього випливає залежність від людських ресурсів результатів діяльності та конкурентоспроможності ...
 • Роль земельних ресурсів в підтримці виробників органічної сільськогосподарської продукції регіону 

  Гмиря, В. П.; Hmyria, V.; Богун, М. М.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Для вирішення проблем глобальної продовольчої і енергетичної безпеки, а також зміни клімату необхідні докорінні перетворення методів ведення сільського господарства і землекористування. Численні переваги в цьому сенсі ...
 • Цифрова трансформація як драйвер економічного зростання індустріальних компаній 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Євгенович; Smirnov, Ye.; Смирнов, Евгений Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати критичного аналізу термінів, що визначають цифрову трансформацію (оцифрування, цифровізація, діджиталізація). Аргументовано позицію авторів щодо змістовного наповнення категорії «цифрова ...
 • Аналіз макроекономічних показників світової економіки в період пандемії 

  Мельник, Олексій Михайлович; Melnik, Oleksiy; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано умови виникнення коронавірусної інфекції та наведено макроекономічні показники до періоду пандемії. Графічно представлено динаміку рецесії світових економік і перелічено найпостраждаліші галузі. Зроблено ...
 • Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах європейського союзу 

  Глигало, Н. А.; Hlyhalo, N.; Кулик, Ю. М.; Kulyk, Y.; Ткаченко, А. А.; Tkachenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено дослідженню рівня оподаткування за окремими податками в Україні та країнах ЄС. Доведено актуальність визначення оптимального рівня податків задля наповнення бюджету. Визначено особливості таких податків, ...
 • Управління фінансовою стійкістю банків як невід’ємною складової національної економіки України 

  Богун, M. M.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розкрито економічний зміст поняття «стійкість банку» і показано його зв’язок з такими категоріями, як «стабільність», «ліквідність», «платоспроможність», «конкурентоспроможність»; досліджено фактори, що впливають на ...
 • Вплив фінансової грамотності населення на інституційний розвиток фінансового ринку 

  Євчук, Л. А.; Yevchuk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  На прикладі кредитного ринку досліджено взаємозв’язок між рівнем фінансової грамотності населення та розвитком фінансового сектора. Низька фінансова грамотність населення та грамотно поставлений маркетинг кредитних ...
 • Вплив інновацій на якість управління інвестиціями 

  Боровик, Л. В.; Borovik, L.; Танклевська, Н. С.; Tanklevska, N.; Шумаков, В. О.; Shumakov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розглянуто питання впливу інновацій на якість управління інвестиціями. Визначено регулятивні дії держави щодо підтримки малих і середніх виробничих структур і наукових установ. Проаналізовано напрями стимулювання інноваційної ...
 • Дослідження інформаційно-комунікаційних технологій підприємства в умовах цифрової економіки 

  Гонтарева, І. В.; Hontareva, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток комунікаційних технологій в Інтернеті призвів до перерозподілу зусиль підприємців на користь цифрових технологій. Стрімкий розвиток інтернет-технологій породжує нові форми комунікацій. Метою статті є дослідження ...
 • Дослідження конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання 

  Мазур, В. С.; Mazur, V.; Кіш, М. Ю.; Kish, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено теоретичні підходи у трактуванні поняття «конкурентоспроможність» та її складових. Проведено аналіз основних стратегій за класифікаційними ознаками та особливостей вибору конкурентних стратегій ...
 • Компетентність управління людським розвитком на підприємстві 

  Ведерніков, М. Д.; Vedernikov, M.; Глушко, Т. В.; Hlushko, T.; Хижун, Б. О.; Khyzhun, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні теоретико-методологічні аспекти компетентного управління людським розвитком і його особливості в процесах соціально-економічного функціонування на підприємстві, визначено необхідність ...
 • Еволюція концепцій лідерства у підприємництві 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Заставський, К. С.; Zastavskyi, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду еволюції основних концепцій лідерства у підприємництві з середини 19 століття до сьогоднішнього часу. Розглядається перехід від концепцій, що базуються виключно на особистісних рисах як основі ...