Show simple item record

dc.contributor.authorПанькова, Оксана Володимирівна
dc.contributor.authorPankova, Oksana
dc.contributor.authorПанькова, Оксана Владимировна
dc.contributor.authorКасперович, Олександр Юрійович
dc.contributor.authorKasperovych, Oleksandr
dc.contributor.authorКасперович, Александр Юрьевич
dc.date.accessioned2022-09-19T11:46:40Z
dc.date.available2022-09-19T11:46:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationПанькова О. В. Проблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінки / О. В. Панькова, О. Ю. Касперович // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – № 11, ч. 2. – С. 49–64.uk_UA
dc.identifier.issn2410-4752
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/38008
dc.description.abstractЦифровізація економіки, формування нового технологічного базису “Індустрії 4.0” призводять до фундаментальних змін в соціально-трудовій сфері. Якісно нового формату та змісту набувають соціально-трудові відносини в цілому і зайнятість, зокрема. Мова йде про виникнення та швидке поширення нової, платформно-мережевої системи соціально-трудових відносин (СТВ), яка відтворюється та функціонує на принципово інших засадах, ніж традиційна система СТВ. На зміну регламентованим, довгостроковим, колективним трудовим відносинам приходять принципово нові - разові, індивідуалізовані, короткострокові («економіка завдань»). Традиційні системи колективно-договірного та державного регулювання не спрацьовують в умовах формування платформізованих соціально-трудових відносин, під сумнів ставиться можливість соціального та правового захисту зайнятих на цифрових трудових платформах, не визначеними є норми трудового права, затребування відповідальності сторін, механізми розв’язання трудових спорів в новітній мережево-цифровій системі СТВ. В такій ситуації проблеми соціального та правового захисту зайнятих в цифровому сегменті потребують якнайшвидшого розв’язання, враховуючи той факт, що кількість платформних зайнятих в Україні зростає. Авторське дослідження базується на узагальненні результатів експертного опитування з проблем становлення нової якості трудового життя в умовах цифрових трансформацій (вересень 2021 р.). Воно спрямоване на розкриття основних проблем, ризиків, перешкод у забезпеченні соціального та правового захисту платформних працівників, а також на обґрунтування заходів щодо їх подолання через комплексне нормативно-правове врегулювання платформного сегменту зайнятості в Україні. Експертне опитування дозволило розкрити основні риси дієвої системи правового та соціального захисту платформних працівників та умови її комплексного забезпечення; можливості формування механізмів представництва колективних інтересів зайнятих на платформах; виявити основних суб’єктів, що спроможні захистити їхні права та інтереси; умови для виходу платформної зайнятості із «тіні»; обґрунтувати необхідність впровадження національної платформи соціального діалогу на мережево-цифровій основі. Digitalization of the economy, the formation of a new technological base of “Industry 4.0” lead to fundamental changes in the social and labor sphere. Labor relations and employment sphere gain qualitatively new format and content. There is an emergence and rapid spread of a new, platform-network system of social and labor rela- tions (SLR), which is reproduced and operates on a fundamentally different basis than the traditional SLR system. Regulated, long-term, collective labor relations are being replaced by fundamentally new ones - one-time, indi- vidualized, short-term (“economy of tasks”). Traditional systems of collective bargaining and state regulation do not work in the conditions of formation of “platformized” social and labor relations, the possibility of social and legal protection of employees on digital work platforms is questioned, norms of labor law, demand of responsibil- ity of the parties, mechanisms of the decision of labor disputes in the newest network-digital system of SLR are not defi ed. In this situation, the problems of social and legal protection of employees in the digital segment need to be addressed as soon as possible, given the fact that the number of platform employees in Ukraine is growing. The author’s research is based on the generalization of the results of the expert survey on the problems of forma- tion of a new quality of working life in the conditions of digital transformations (September 2021). It is aimed at revealing the main problems, risks, obstacles in ensuring social and legal protection of platform workers, as well as to substantiate measures to overcome them through a comprehensive regulatory framework for the platform segment of employment in Ukraine. The expert survey revealed the main features of an effective system of legal and social protection of platform workers and the conditions of its comprehensive provision; opportunities for the formation of mechanisms for representing the collective interests of those employed on the platforms; identifi d key actors capable to protect their rights and interests; conditions for the exit of platform employment from the “shadow”; substantated the need to implement a national platform for social dialogue on a network-digital basis.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectцифровізаціяuk_UA
dc.subjectплатформна економікаuk_UA
dc.subjectсоціально-трудова сфераuk_UA
dc.subjectсоціальний та правовий захист платформних зайнятихuk_UA
dc.subjectdigitalizationuk_UA
dc.subjectplatform economyuk_UA
dc.subjectsocial and labor sphereuk_UA
dc.subjectsocial and legal protection of platform employeesuk_UA
dc.titleПроблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінкиuk_UA
dc.title.alternativeProblems, obstacles and opportunities for the formation of a system of social and legal protection of platform workers in Ukraine: expert assessmentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record