2011 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Денисенко, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-08)
  У статті розкрито сутність аутсорсингу знань як бізнес-формату стратегічного партнерства підприємств за умов постіндустріальної економіки, узагальнено його визначальні ознаки у порівнянні з аутсорсингом виробництва та ...
 • Федулова, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-23)
  Розкрито сутність та особливості концепції «потрійна спіраль» і визначено роль університетів у ній на прикладі провідних вузів. Проаналізовано проблеми розвитку підприємницької активності українських університетів і ...
 • Радука, Н. В.; Петренко, Людмила Анатоліївна; Raduka, N.; Petrenko, Lyudmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01)
  Розкрито сутність диверсифікації за міжнародними стандартами; наведено показники, які використовуються для вимірювання рівня диверсифікаційних процесів на підприємстві; проаналізовано переваги та обмеження щодо застосування ...
 • Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-12)
  У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
 • Ганнеча, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-26)
  У даній статті розкрито особливості оцінювання стратегій підприємств, визначенні якісні та кількісні критерії оцінювання, розглянуто системний підхід до визначення показників, які описують стратегію підприємства, обґрунтовано ...
 • Тупкало, Сергій Віталійович; Батенко, Людмила Павлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-11)
  У статті викладено підхід щодо стратегічного управління підприємством, який передбачає вибір певних політик, спрямованих на досягнення збалансованих ключових показників, композиції яких по бізнес-метриках і видах діяльності ...
 • Єрьомін, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-23)
  У статті запропоновано схему взаємодії підсистеми антикризового управління та стратегічного контролінгу на підприємстві. Обґрунтовано необхідність застосування антикризового управління на підприємствах швейної галузі України.
 • Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-08)
  У статті розкрито сутність поняття взаємодії компанії із зовнішнім середовищем і досліджено різні моделі реалізації даної взаємодії, зокрема, вивчено їх сутність, передумови, ключові ознаки, інструменти реалізації, ...
 • Наконечна, Дарина Юріївна; Nakonechna, Daryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01)
  У статті розглянуто тенденції та основні проблеми в забезпеченні підвищення енергоефективності в цементній підгалузі України упродовж 2008—2010 рр. Охарактеризовано основні види заходів, що упроваджуються або можуть ...
 • Москвін, Борис Юрійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01)
  Стаття присвячена питанням специфіки побудови ринку корпоративного контролю. Автором надано визначення ринку корпоративного контролю, досліджено динаміку його активності та проаналізовано спільні та відмінні тенденції ...
 • Верба, Вероніка Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-08)
  У статті представлено авторську концепцію оцінювання управлінського консультування, в межах якої запропоновано принципи і методичні підходи оцінювання результативності консалтингової діяльності на глобальному, макро-, ...
 • Ястремська, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-06)
  У статті представлено авторську позицію щодо сутності, меж і ролі стратегічного консалтингу як складової управлінського консультування. Запропоновано генезис стратегічного консультування, його ролі у становленні й розвитку ...
 • Кравченко, Л. А.; Реутов, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-06)
  Розглянуто проблеми стратегічного планування, проаналізовано показники та особливості розвитку економіки АР Крим, досліджено стратегічні пріоритети формування «точок зростання», що сприяють оптимізації використання ...
 • Чернявський, Костянтин Анатолійович; Chtrniavskyi, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-20)
  У статті розглянуто основні методологічні підходи до визначення оптимальної облікової ставки центральних банків; представлено авторську методику розрахунку облікової ставки НБУ на основі порівняння економічної вигоди ...
 • Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-21)
  Розглянуто вплив технологічних укладів та рівень інвестування в галузі промисловості на енергоефетивність економіки. Визначено роль держави в стимулюванні процесів енергозбереження та необхідність зміни структури промислового ...
 • Турбан, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-24)
  В международной торговле существенно увеличилось число случаев применения государствами мер регулирования с целью защиты национальной экономики. Наибольшее распространение получили требования большого количества стандартов, ...
 • Мельник, Олексій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-07)
 • Павлів, Оксана Богданівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-26)
  У статті досліджено стан та основні проблеми реалізації державних цільових програм інноваційного спрямування й розглянуто можливі напрямки вдосконалення такого процесу з метою забезпечення сталого розвитку соціально-економічних ...
 • Лозовик, Юрій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-14)
  У статті визначено переваги, недоліки та можливості застосування традиційних і новітніх методик обґрунтування інвестиційних проектів за умов нечітких вихідних даних. Запропоновано вдосконалення методик оцінки привабливості ...
 • Овчарова, Л. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-29)
  У статті проаналізовано тенденції в інвестиційній сфері в Україні та країнах СНД у посткризовий період, визначено особливості залучення інвестицій в основний капітал, виявлено диспропорції в розподілі інвестицій за видами ...

View More