2012 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Антонюк, Станіслав Никифорович; Antoniuk, Stanislav; Антонюк, Станислав Никифорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12)
  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер — КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки.
 • Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Elene (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
  Дано визначення та ознаки організації, що навчається. Визначено інструменти, за допомогою яких університети можна перетворити на організації, що навчаються.
 • Нужненко, Катерина Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-09)
  Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між ...
 • Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто основні аспекти та особливості управління знаннями у вищому навчальному закладі, проаналізовано вплив стратегічного управління знаннями на конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг.
 • Золотухін, Ігор Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
  Розглянуто базові характеристики системної цілісності підприємства, основні властивості цілісного стану підприємства. Розглянуто формування поняття цілісності за допомогою різних економічних теорій і концепцій.
 • Терентьєва, А. В.; Terentjeva, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-03)
  Досліджено сутність термінів «діяльність», «антикризова діяльність», види діяльності». Визначено окремі аспекти проблеми управління антикризовою діяльністю підприємства.
 • Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Lyudmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25)
  Розглянуто організаційно-економічні і управлінські стосунки, що виникають при розробці і реалізації технологій впливу на споживчу поведінку, фактори, які впливають на формування та підтримку лояльності споживача, а також ...
 • Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
  У статті систематизовано підходи до оцінювання продуктивності підприємства, ідентифіковано їх дискусійні аспекти. Визначено перспективні напрями удосконалення методичного інструментарію оцінювання продуктивності суб’єктів ...
 • Клименко, Світлана Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
  У роботі узагальнено наукові підходи до визначення та регулювання результативності функціонування сучасних виробничих систем. Наведено аргументацію взаємозв’язку між результативністю підприємства та економічною ефективністю. ...
 • Шатілова, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
  Розглянуто та узагальнено існуючі підходи щодо розуміння сутності гнучкості підприємства. Виділено основні складові гнучкості, як категорії. Запропоновано авторський підхід щодо класифікації різновидів гнучкості підприємства.
 • Мартинюк, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
  У статті здійснено аналіз найвідоміших вітчизняних методик оцінки фінансового стану підприємств і типових груп показників, розрахунок яких передбачено цими методиками. Визначено шляхи вдосконалення методик оцінки фінансового ...
 • Тищенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-09)
  Узагальнено підходи щодо ідентифікації клієнтського капіталу та визначення його місця в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. Запропоновано авторський підхід до структурної композиції клієнтського ...
 • Гордієнко, Вячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
  Узагальнено підходи щодо формування систем стратегічного управління витратами, встановлено концептуальні відмінності між традиційним підходом і стратегічною реалізацією функції управління витратами. Запропоновано підхід ...
 • Соболєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-07)
  У статті розглянуто напрями формування інноваційної корпоративної культури. Виділено інструменти діагностики стану інноваційного клімату компанії як середовища здійснення інноваційної діяльності. Охарактеризовано шляхи ...
 • Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-29)
  У статті запропоновано нові заходи методологічного характеру, реалізація яких дозволить удосконалити процес формування та функціонування існуючих механізмів корпоративного управління. Автор пропонує комплексний підхід до ...
 • Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-11)
  Обгрунтовано: необхідність розробки ефективного механізму державного регулювання інноваційного розвитку; сутність, характерні риси та системна організація інноваційних процесів (виокремлено їх типи міжнародною практикою); ...
 • Бортнікова, Людмила Павлівна; Самійленко, Андрій Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
  Стаття присвячена аналізу комплексу причин повільному розвитку інновацій в національній економіці та подоланню перешкод на шляху інновацій. Наведено огляд стереотипів, що склалися в оцінці потенціалу інноваційного розвитку ...
 • Михайленко, Олена Феліксівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
  У статті на основі узагальнення світового досвіду запропоновано підходи до побудови узгодженої вертикалі стратегічного управління соціально-економічними системами мікро-, мезо- і макрорівнів.
 • Лісовенко, Сергій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15)
  У статті визначено поняття «глобальна стратегія галузі» та її роль для створення конкурентоспроможної галузі економіки. Проведено аналіз структури глобальних стратегій основних країн-лідерів в авіакосмічній промисловості. ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina,Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-06)
  Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку вітчизняних промислових підприємств за допомоги методів багатовимірного аналізу. Представлено авторське бачення дескриптивної теоретико-методичної моделі багатовимірного ...

View More