Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Інвестиційні важелі гармонізації стратегічного управління на різних рівнях економіки

Show simple item record

dc.contributor.author Михайленко, Олена Феліксівна uk
dc.date.accessioned 2014-07-07T08:08:46Z
dc.date.available 2014-07-07T08:08:46Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Михайленко О. Ф. Інвестиційні важелі гармонізації стратегічного управління на різних рівнях економіки / О. Ф. Михайленко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 77–82. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/4387
dc.description.abstract У статті на основі узагальнення світового досвіду запропоновано підходи до побудови узгодженої вертикалі стратегічного управління соціально-економічними системами мікро-, мезо- і макрорівнів. uk
dc.description.abstract The article is based on a synthesis of international experience suggested approaches to building a vertically coordinated strategic management of socio-economic systems of micro, meso and macro levels. en
dc.description.abstract В статье на основе обобщения мирового опыта предлагаются подходы к построению согласованной вертикали стратегического управления социально-экономическими системами на микро-, мезо- и макроуровнях. ru
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.subject стратегія соціально-економічного розвитку uk
dc.subject корпоративна стратегія uk
dc.subject регіон uk
dc.subject інвестиційна стратегія uk
dc.subject гармонізація стратегій uk
dc.subject strategy of socio-economic development en
dc.subject corporate strategy en
dc.subject region en
dc.subject investment strategy en
dc.subject harmonization of strategies en
dc.subject стратегия социально-экономического развития ru
dc.subject корпоративная стратегия ru
dc.subject регион ru
dc.subject инвестиционная стратегия ru
dc.subject гармонизация стратегий ru
dc.title Інвестиційні важелі гармонізації стратегічного управління на різних рівнях економіки uk
dc.type Article uk
dc.subject.udc 338.242.44 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics