Recent Submissions

 • Формування компетентнісної компоненти людських ресурсів (на прикладі банківських установ) 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-09-30)
  У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання щодо управління процесами формування та розвитку компетентнісної компоненти людських ресурсів на прикладі ...
 • Зовнішня трудова міграція населення України та її вплив на трансформацію ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-09-07)
  Дисертацію присвячено теоретичному опрацюванню та розробленню практичного інструментарію дослідження процесу зовнішньої трудової міграції населення України та його впливу на трансформацію ринку праці й оцінці даного впливу, ...
 • Соціально-економічний механізм збереження людського капіталу в умовах кризи 

  Дмитрук, Сергій Миколайович; Dmitruk, Sergiy; Дмитрук, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-06)
  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального науково-практичного завдання, яке полягає в поглибленні теоретичних засад оцінювання впливу кризових явищ на процеси формування ...
 • Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці 

  Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-27)
  В дисертації розроблено організаційно-економічний інструментарій, здатний підвищити потенціал та адаптивні можливості механізму управління ефективністю праці в організаціях сфери архітектури, інженерної та технічної ...
 • Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11)
  Дисертацію присвячено теоретико-методичним і прикладним засадам забезпечення ефективності реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та розробленню рекомендацій щодо удосконалення методології її оцінювання. ...
 • Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-11)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці науково-прикладних основ забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення в сучасних умовах реформування агросектору ...
 • Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-24)
  Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин та науково-прикладних основ розроблення компенсаційної моделі винагороди ...
 • Система регулювання соціальних відносин в глобальній економіці 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-27)
  Дисертація присвячена комплексному аналізу соціальних відносин в умовах інтернаціоналізації і глобалізації, теоретичному та практичному обґрунтуванню складових системи їх регулювання на регіональному, національному і ...
 • Основи well-being-менеджменту як системи забезпечення професійного здоров'я і благополуччя персоналу 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020)
 • Маркетингові технології у сфері міграції як сучасний засіб регулювання зовнішньої трудової міграції працівників 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Фактори зміни міграційної поведінки населення на міжнародному ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
 • Ефективність ринку праці: міжнародні порівняння 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
 • Міжнародні ринки праці: оцінка трендів та потенціал розвитку 

  Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-10-08)
 • Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Шевчук, Олена Володимирівна; Shevchuk, Olena; Шевчук, Елена Владимировна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Метою статті є оцінка доцільності прийняття Закону України «Про працю», а також обґрунтування бажаних підходів до розробки нового (або доповнення діючого Кодексу законів про працю) Трудового кодексу. Як правило, питанню ...
 • Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Касяненко, Ярослав Анатолійович; Kasianenko, Yaroslav (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020)
  Проаналізовано тенденції процесу діджіталізації служби управління персоналом, вивчення їх головних можливостей та ризиків, оскільки є необхідність вивчення ризиків та можливостей впровадження різних інструментів діджіталізації ...
 • SWOT-аналіз євроінтеграційного прикордонного співробітництва України 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Соціально-економічне співробітництво у прикордонних регіонах держав Східної Європи передбачає активну участь України у транснаціональних програмах «Польща – Білорусь – Україна», «Угорщина – Словаччина – Україна – Румунія» ...
 • Цифрова конкурентоспроможність країн 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020)
  У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) сприяють якісним перетворенням суспільства, культури та економіки. Поширення ІКТ впливає на прискорення прогресу людства, розвиток суспільства знань та ...
 • Дослідження факторів впливу на результативність оплачуваних громадських робіт 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна (Berlin : Littera Verlag, 2021-02)
  Розглянуто актуальність означеної проблеми дослідження; виокремлені та проаналізовані основні чинники впливу на значущість та результативність оплачуваних громадських робіт. Зокрема, серед таких чинників будо виділено ...
 • Контент-менеджмент содержания учебной дисциплины в профессиональной подготовке будущих экономистов 

  Ковальчук, Галина Александровна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Олександрівна (Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2014)
  В статье представлены отдельные научно-технологические аспекты организации содержания обучения по экономическим дисциплинам в вузе, с учетом доктринальных целей реализации высшего образования в Украине. Акцентировано ...
 • Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів 

  Сергиенко, Владимир Петрович; Sergienko, V. P.; Сергиенко, Владимир Петрович; Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
  У статті висвітлюються окремі методичні аспекти можливостей Е-навчання для конструювання змісту дисциплін економічного циклу з урахуванням міжпредметних зв’язків самої економічної науки та соціально-гуманітарної складової ...

View More