Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Кафедра європейської економіки і бізнесу

Кафедра європейської економіки і бізнесу

 

Recent Submissions

 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
 • Вітер, Ірина Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-17)
 • Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana Ivanivna; Ткаленко, Светлана Ивановна; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна; Kolomiyets-Ludwig, Evhenia P.; Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна; Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрей Викторович; Гончарова, Анастасія Олександрівна; Goncharova, A. O.; Гончарова, Анастасия Александровна; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Навчальний посібник (практикум) являє собою новітню дидактичну модель проведення тренінгів з європейської інтеграції, зокрема його інноваційно-інвестиційної моделі. Складається з 22 тем, вивчення яких дає змогу сформувати ...
 • Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Лук’яненко, Олександр; Lukianenko, Oleksandr; Лукьяненко, Александр; Никонюк, Катерина Олегівна; Nykoniuk, Kateryna; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Nuzhnenko, Kateryna; Нужненко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє ...
 • Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2018)
  Проаналізовано особливості трансферу сучасного модерну в освітній системі країн Європейського Союзу. Підкреслено, що викладач поступово перестає бути єдиним модератором процесу формування компетенцій, а технологічна ...
 • Яблонскі, Лукаш; Яблонскі, Марек; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є дослідження теоретичних основ формування економіки знань, а також аналіз політики ЄС, спрямованої на розвиток наукового потенціалу, інноваційної діяльності та комерціалізацію нових технологій в країнах-членах. ...
 • Гончарова, Анастасія Олександрівна; Goncharova, A. O.; Гончарова, Анастасия Александровна; Ісаєв, М. Е.; Isayev, M. E.; Исаев, М. Э. (Херсонський державний університет, 2018)
  У статті розглянуто питання роботизації промислового виробництва Німеччини на прикладі концерну Siemens. Сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення темпів упровадження технологій роботизації у виробничий процес. ...
 • Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana Ivanivna; Ткаленко, Светлана Ивановна (Житомирський державний технологічний університет, 2017-04-27)
 • Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana Ivanivna; Ткаленко, Светлана Ивановна (Mykolas Romeris University, 2018)
  Проаналізовані зовнішньоекономічні макроефекти глобального економічного розвитку України. Розраховані індикатори безпеки економічного розвитку України на сучасному етапі. Охарактеризовано сучасний етап розвитку економіки ...
 • Vinska, Oksana; Вінська, Оксана Йосипівна; Винская, Оксана Осиповна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  The main reasons for the aggravation of the situation in the global food system are investigated. The peculiarities of Ukrainian agricultural sector are analyzed. The modernization algorithm of Ukrainian agricultural sector ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Видавничий дім «Гельветика», 2014-05)
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2014-02)
  Автором досліджено особливості розвитку ЄС на період фінансової перспективи 2014–2020. Систематизовано основні положення Стратегії ЄС «Європа–2020» й виокремлено її цілі, завдання та механізми. Досліджено основні віхи ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Видавничий дім «Гельветика», 2014)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей соціально-економічних моделей, які функціонують в ЄС. Виокремлено спільні та відмінні характеристики, які притаманні соціально-економічним моделям країн-членів Європейського Союзу. ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна; Ярков, О. В.; Yarkov, A. V. (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Виокремлено ключові характеристики соціально-економічних моделей в ЄС та виявлено, що найменш ефективною з них є середземноморська. Проаналізовано особливості повоєнного розвитку Греції та визначено основні чинники ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015)
  У статті досліджено основні цілі, завдання та механізми досягнення стратегії ЄС «Європа-2020» та виокремлено її екологічну компоненту. Визначено роль сільського господарства у збережені природних ресурсів Європейського ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Видавничий дім «Гельветика», 2015-11)
 • Гончарова, Анастасія Олександрівна; Goncharova, A. O.; Гончарова, Анастасия Александровна (Херсонський державний університет, 2016)
  Статтю присвячено дослідженню змін машинобудування в глобальній економіці, аналізу глобальних лідерів машинобудування та визначенню провідних машинобудівних корпорації світу. Структурна трансформація машинобудування призвела ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Херсонський державний університет, 2016)
  У статті висвітлено проблеми гендерної рівності та економічного розвитку країн Європейського Союзу. Досліджено взаємозв’язок між політичною емансипацією жінок та валовим національним доходом на душу населення, який ...

View More