Recent Submissions

 • Women’s empowerment policies in digital economy 

  Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Konverse Ausdrücke im Deutschen (am Beispiel von Verben der Gemütsbewegung) 

  Hawrysch, Mychajlo; Гавриш, Михайло Михайлович; Гавриш, Михаил Михайлович (Національний університет «Острозька академія», 2019-03)
  Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von konversen Beziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Zeichen und mit Hilfe von konversen Lexemen gebildeten Sätzen. Die Wichtigkeit und Aktualität der Erforschung dieser ...
 • Науково-практичні проблеми міжкультурної комунікації в сучасному діловому спілкуванні 

  Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2012)
  У статті йдеться про сутність міжкультурної комунікації як предмета одного з нових наукових напрямів соціолінгвістики та лінгвопедагогіки, що полягає в дослідженні інтеркультурологічних аспектів міжкультурного ділового ...
 • Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки (засобами іноземної мови) 

  Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2013)
  У статті йдеться про сутність професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки як наукової та практичної проблеми. Наголошується на особливій ролі іноземних мов для формування професійної компетентності фахівців, ...
 • Аспекти рефлексії в процесі формування інтеркультурологічної компетенції на заняттях з іноземної мови фахового спрямування 

  Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017)
  У даній статті йде мова про рефлексію як науковий метод, структурний компонент та інструмент формування інтеркультурологічної / міжкультурної компетенції як складової професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної ...
 • Культура праці в малому підприємництві Німеччини як аспект іншомовної підготовки студентів 

  Березинська, Ніна Олександрівна; Березинская, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядаються особливості тематики текстів, пов’язаних з малим підприємництвом у Німеччині. Пропонується застосування подібної тематики для розвитку професійних якостей студентів економічних спеціальностей у процесі ...
 • Мультимедійна презентація як інструмент мовної підготовки студентів 

  Сапожникова, Ольга Миколаївна; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті проаналізовано обґрунтування та способи використання мультимедійних презентацій під час іншомовної професійної підготовки. Розглядаються основні вимоги до мультимедійних презентацій. Детально розкривається сутність ...
 • Використання арт-технологій у навчанні майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого говоріння 

  Сажко, Л. А.; Слободзян, Раїса Дмитрівна; Слободзян, Раиса Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті йдеться про формування у майбутніх економістів професійно спрямованої комунікативної компетентності. Особлива увага приділяється професійно спрямованому говорінню німецькою мовою. Підкреслюється роль сучасних ...
 • Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі мовної підготовки майбутніх фахівців індустрії туризму 

  Прокопчук, Лілія Володимирівна; Прокопчук, Лилия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття торкається проблеми лексико-граматичного наповнення навчального змісту для розвитку міжкультурної компетенції у майбутніх фахівців індустрії туризму на заняттях з німецької мови. The article touches upon the problem ...
 • Feedbackverfahren in der Hochschullehre 

  Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  The article discusses the advantage of the technology feedback implementation in high school educational process. Its functions are analyzed; the methods and toolkits of application in the educational practice are presented. У ...
 • Роль методу навчальних станцій у реалізації особистісно-діяльнісного підходу на заняттях з іноземної мови 

  Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysch, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядається можливість запровадження методу навчальних станцій у вивченні іноземної мови. Вказується на актуальність даного методу у використанні особистісно-діяльнісного підходу до навчального процесу, ...
 • Dialogisches Prinzip in der Interkulturellen Kommunikation 

  Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  In this article the question is about understanding of the phenomenon «cross-cultural communication» under the corner of different disciplines and some ideas and visions of scientists are presented on dialogic principle ...
 • Сучасні дефініції терміну «гендер» у текстах міжнародних інституцій 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядається історія виникнення терміну «гендер», аналізується його багатозначність і на матеріалі українських законодавчих актів та офіційних документів міжнародних інституцій визначається його сучасне семантичне ...
 • Переклад як інструмент формування соціокультурного простору особистості 

  Ковтун, Володимир Сергійович; Ковтун, Владимир Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Автор розглядає значення якості перекладу в міжкультурній різномовній комунікації на прикладі радянського та наступних російських видань роботи Олександра Верта «Россия в войне 1941–1945» протягом 1967–2019 років. Він ...
 • Навчання граматики усного мовлення як частини іншомовної комунікативної компетенції 

  Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla Volodymyrivna; Капуш, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Орієнтація на цільову групу як важливий чинник перекладу у міжкультурному контексті (на прикладі назв вулиць та станцій метро) 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті аналізується сприйняття зарубіжними реципієнтами англомовного перекладу способом транслітерації деяких українських назв вулиць та станцій метро, робиться висновок, що такий переклад не виконує ні комунікативної, ...
 • Міжкультурна компетенція як складник навчання іноземної мови 

  Островська, Ірина Григорівна; Островская, Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглянуто сутність міжкультурної компетенції і деякі аспекти і методи її формування у студентів економічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій освіти в контексті глобалізації і зміцнювання міжкультурних ...
 • Філософсько-економічні засади як передумова успішної реалізації міжкультурної комунікації у глобалізованому світі 

  Микал, Тамара Анатоліївна; Микал, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті висвітлено особливості підготовки студентів-економістів до міжкультурної комунікації засобами морально-етичних цінностей. Розглянуто окремі позиції щодо оцінювання економічної діяльності у процесі розвитку економіки ...
 • Німецькі педагоги про роль вивчення іноземної мови в усвідомленні ідентичності людини 

  Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті йде мова про вплив іноземної мови, особливо, на навчальний процес, на розуміння, усвідомлення та збагачення своєї особистої ідентифікації у роботах деяких німецьких дослідників у галузі викладання німецької мови. ...
 • Міжкультурний конфлікт: причини виникнення та стратегії його вирішення 

  Дмитренко, Олена Петрівна; Dmytrenko, Olena Petrivna; Дмитренко, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядаються конфлікти, що мають місце у процесі міжкультурної комунікації, причини виникнення конфліктів та стратегії їх вирішення. The author of the article analyses conflicts, that take place in the process ...

View more