Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)

Recent Submissions

 • Кондрат, Олександр Борисович; Kondrat, Oleksandr Borysovych; Кондрат, Александр Борисович (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2012)
  У статті проаналізовано зміни в науковій думці С. М. Булгакова протягом творчого шляху вченого. Визначено поворотні моменти в його світогляді та фактори впливу, що призвели до них. The article analyzes the changes in ...
 • Кондрат, Олександр Борисович; Kondrat, Oleksandr Borysovych; Кондрат, Александр Борисович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013)
  У статті проаналізовано особливості підходів до аналізу господарства представників вітчизняної економічної думки кін. ХІХ – поч. ХХ стт. Зокрема П. Б. Струве, О. Д. Білімовича та М. І. Тугана-Барановського. The paper ...
 • Кондрат, Олександр Борисович; Kondrat, Oleksandr Borysovych; Кондрат, Александр Борисович (Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2014)
  Стаття присвячена встановленню стану розвитку філософії господарства на сучасному етапі; визначенню та аналізу спільних методологічних основ і підходів філософії господарства С. М. Булгаковим та сучасних економічних ...
 • Колядич, Олександр Іванович; Koliadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017)
  Поведінкова економіка, як галузь економічної науки, що враховує психологічні особливості людського сприйняття, судження та дії, все більше використовується у поясненні поведінки економічних суб’єктів у різних сферах трудової ...
 • Колядич, Олександр Іванович; Koliadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2018-04)
  В тезах обґрунтовується необхідність збереження традиції викладання історико-економічних дисциплін в вишах України з огляду на ті особливі компетентності, які необхідні сучасним фаховим економістам та практику освітніх ...
 • Колядич, Олександр Іванович; Koliadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2018)
  статті аналізується місце та роль історико-економічної наукової складової у сучасній парадигмі економічної науки. Виявлені недоліки сучасної освітньої концепції в Україні обумовлені зменшенням частки історико-економічних ...
 • Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Метою статті є обґрунтування механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. На основі аналізу наукових праць з питань механізму управління певним напрямом діяльності підприємства та досліджень автора у ...
 • Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Дегтяр, О. В. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  В статті розкрито сутність концепції бренду роботодавця та висвітлено механізми розвитку бренду роботодавця. Результати анкетування та власного дослідження брендів проаналізовано з точки зору формування успішної ...
 • Сапільнікова, О. О.; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Гребешкова, Олена Миколаївна; Grebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У статті узагальнено проблеми запровадження клієнтоорієнтованого підходу в управлінні сучасним підприємством та вибору показників для економічної оцінки системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Доведено, що ...
 • Голіонко, Наталія Григорівна; Golionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У статті розглянуті поширені проблеми цифрового підприємництва, особливо на етапі трансформаційних змін компанії у процесі цифровізації бізнес-процесів. Проаналізовано результати дослідження цифрової трансформації ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (Харківський національний економічний університет, 2019)
  Цілями статті є аналіз теоретико-методичних засад формування зон контролю в системі стратегічного контролінгу підприємства та узагальнення результатів досліджень щодо їх діагностування на українських підприємствах. На ...
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Мартінович, Павло Григорович; Martinovich, P. G.; Мартинович, Павел Григорьевич (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015)
  У статті розглядаються ключові економічні аспекти бюджетної безпеки України у контексті нової моделі зростання національної економіки «Україна-2020». Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, ...
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Центр економічних досліджень та розвитку, 2015-07)
 • Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
  статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014)
  У статті проаналізовано ступінь збалансованості відображення тріади цілей сталого розвитку у стратегічних документах різнорівневих систем національної економіки. Здійснено узагальнення методичних підходів до означення ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018-03)
 • Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Онищенко, І. В.; Onyshchenko, I. V.; Онищенко, И. В. (Мукачівський державний університет, 2016)
  Робота присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних положень ефективності господарської діяльності підприємства та методів її оцінювання. Розкрито сутність поняття «ефективність», розглянуто основні методи оцінювання ...
 • Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Михайлюк, Мирослава Олександрівна; Mykhailiuk, M.; Михайлюк, Мирослава Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017)
  Здійснено модифікацію методики розрахунку дев'ятикомпонентного показника фінансової стійкості в контексті введення показників, що оцінюють кредиторську заборгованість та запаси. Апробацію запропонованої методики фінансової ...
 • Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, V. M.; Кузёмко, Владимир Николаевич; Пискун, Інна Миколаївна; Pyskun, I. M.; Пискун, Инна Николаевна (Херсонський державний університет, 2017)
  У статті розглянуто інноваційні маркетингові інструменти розвитку ринку авіаперевезень. Визначено та проаналізовано можливості та загрози на шляху впровадження інноваційних рішень. Особливий акцент зроблено на необхідності ...
 • Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна (Харківський національний економічний університет, 2013)
  статті обґрунтовано положення про те, що для підвищення життєздатності системи й прискорення її розвитку необхідно допускати, а в певних межах навіть навмисно створювати джерела випадкових впливів. Акцентовано увагу на ...

View More