Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)

Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)

Recent Submissions

 • Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii Y.; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Прийнятий Закон України «Про освіту» визначає заклад освіти як господарюючий суб’єкт, що кардинально змінює існуючі підходи. Стаття розкриває основні засади адаптації і використання аналітичних бізнес-інструментів SWOT-, ...
 • Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, Hanna V.; Янголь, Анна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Враховуючи гіпердинамічність бізнес-середовища, в якому функціонують металургійні підприємства, та залежність галузі від глобального економічного розвитку, автор досліджує фактори впливу на їх результативність через призму ...
 • Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Рудь, Вадим Миколайович; Rud, Vadym; Рудь, Вадим Николаевич; Фесенко, Владислав Юрійович; Fesenko, Vladislav U.; Фесенко, Владислав Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати узагальнення теоретичного доробку та аргументовано авторську позицію щодо змістовного наповнення терміну «стратегічна мотивація діяльності економічних суб’єктів». Визначено ключові особливості ...
 • Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто методичні питання діагностування стану стратегічного контролінгу на підприємстві. Методика ґрунтується на порівнянні відповідності між управлінськими завданнями і управлінськими технологіями. Це дозволяє ...
 • Куценко, Євгенія Костянтинівна; Kutsenko, Ievgeniia; Куценко, Евгения Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуалізовано проблематику відсутності наукового консенсу- су стосовно понятійно-категоріального апарату теорії економічної цінності. Представлено еволюційний розвиток поняття цінності у різних школах економічної теорії. ...
 • Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  У статті досліджено сучасні підходи до аналізу структури галузевої конкуренції та встановлено, що визначенню міри впливу технологічного фактора на інтенсивність суперництва приділяється недостатньо уваги. Між тим, в умовах ...
 • Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, I. V.; Смирнов, Евгений Валерьевич; Смирнова, О. П.; Smyrnova, O. P. (Київський національний лінгвістичний університет, 2015-09)
 • Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Доведено, що на концептуальному рівні інноваційні перетворення, викликані прийняттям і реалізацією «третьої місії» університетів, мають спиратись на положення теорії зацікавлених сторін, корпоративної соціальної ...
 • Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Статтю присвячено аналізу сучасного стану вітчизняних металургійних підприємств, їх діяльності в умовах високого динамізму оточуючого середовища. Аналіз здійснюється з урахуванням сучасних тенденції світової металургії, ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Henefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатолієвна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maksym; Будяев, Максим Александрович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  У статті розглянуто ключові засади забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в умовах четвертої промислової революції. The article considers the key principles of ensuring investment attractiveness of enterprises ...
 • Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Сучасний стан та динаміка розвитку лізингу в Україні вказує на наявність значної кількості проблем, що досі не вирішено. У цьому аспекті визначено місце України на світовому ринку лізингових послуг. Проведено аналіз різних ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Охарактеризовано складові інноваційного потенціалу підприємства за ресурсним підходом і визначено їх взаємозв’язок у процесі здійснення інноваційної діяльності. Наведено вимоги до організаційних структур для забезпечення ...
 • Куценко, Євгенія Костянтинівна; Kutsenko, Ievgeniia (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Систематизовано підходи до онтології категорії «цінності підприємства» у сучасних публікаціях. Аргументовано економічну сутність ціннісних орієнтацій та цінностей підприємства. The approaches to the ontology of the category ...
 • Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Плєтньов, Михайло Васильович; Plietnov, Mykhailo (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Наведено стислий зміст ситуаційного аналізу розвитку промислового потенціалу Луганщини в умовах існуючого збройного конфлікту на території області. Висвітлено основні причини, що вплинули на розвиток провідних промислових ...
 • Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Viacheslav; Кужель, Вячеслав Николайович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Культурна трансформація може стати джерелом та способом розкриття потенціалу компанії. Ціннісно-орієнтований підхід до управління сприяє створенню компанії, що самонавчається та безперервно вдосконалюється, що підвищує ...
 • Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  В статті визначено форми інтеграції бізнесу в процесі його розвитку. Виокремлено ключові аспекти модуляризації інтегрованих суб’єктів господарювання. Запропоновано напрями формування інтегрованих комплексів вітчизняних ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Рапута, Катерина Олегівна; Raputa, Kateryna (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Проілюстровано механізм становлення та розвитку американської та європейської моделі венчурного бізнесу. Проведено факторний аналіз передумов розвитку венчурного бізнесу в Україні. The mechanism of formation and development ...
 • Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Рудь, Вадим Миколайович; Rud, Vadym (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  На основі критичного узагальнення наукових інтерпретацій «стратегічних розривів» представлено авторське визначення, яке є результатом синтезу найбільш значущих їх характеристик. On the basis of summarizing critical ...
 • Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Конкурентна стійкість підприємства забезпечується ефективними управлінськими рішеннями підприємства, які окреслені чіткістю створення системи бізнес-процесів на підприємстві та наявністю механізму до їх реалізації. Тому, ...

View More