Recent Submissions

 • Практична підготовка майбутніх юристів засобом освітніх тренінгових технологій 

  Кривич, Ніна Федотівна; Кryvych, Nina; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Соціокультурні знання і соціолінгвістичні компетенції у викладанні української мови як іноземної 

  Чезганов, Сергій Анатолійович; Чезганов, Сергей Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті розглянуто низку проблем сучасної прикладної лінгвістики, зокрема актуальні проблеми викладання української мови як іноземної у розрізі міжкультурного підходу. Пропонується широке впровадження у навчальний процес ...
 • Українська правописна система: від витоків до сьогодення 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, І. І.; Ісмаілова, Л. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті зосереджено увагу на загальних рисах формування української правописної системи та простежено шляхи її розвитку, починаючи від найдавнішого періоду до сьогодення. The article focuses on the general features of ...
 • Особливості формування української термінології на позначення поняття електронної комерції 

  Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondаrchuk, Lаrysа; Бондарчук, Лариса Михайловна; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podgurskа, Tаmаrа; Подгурская, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Одним із найпродуктивніших способів утворення термінів на позначення понять електронної комерції є лексико-синтаксичний. Утворення такої термінології відбувається на основі поєднання прикметника електронний та іменників. ...
 • Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст. 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2008)
  Дисертація присвячена комплексному вивченню шляхів становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології ХХ – початку ХХІ ст. Виокремлено кілька етапів у випрацюванні, становленні ...
 • Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: терміни на позначення частин мови 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2004)
  У статті зосереджено увагу на питаннях виникнення і функціонування в українській мові термінів на позначення частин мови, що є основними одиницями морфологічного рівня; простежено конкуренцію синонімічних відповідників ...
 • Про питоме і запозичене в українській граматичній термінології 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018)
  У статті акцентовано увагу на ідеї неперервності розвитку термінологічної діяльності українських граматистів, починаючи від найдавнішого періоду ХІV–ХVІІ ст. до сьогодення. Простежено взаємодію церковнослов’янських ...
 • Прикметникова система в граматиках середньовіччя: поняттєво-термінологічний аспект 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013)
  статті порушено проблему теоретичного осмислення основних понять, пов’язаних із вивченням прикметника і властивих йому категорій і форм у працях українських мовознавців ХVІ–ХVІІ ст. Зокрема, простежено еволюційні процеси ...
 • Національне й інтернаціональне в українській морфологічній термінології 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет «Острозька академія», 2010-04)
  У статті простежено взаємодію питомо українських і запозичених термінів-інтернаціоналізмів у системі морфологічних термінів української мови в різні періоди її функціонування. In the article cooperation is traced ...
 • Становлення й кодифікація української морфологічної термінології 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2010)
  У статті простежено шляхи становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології від найдавнішого періоду розвитку граматичної думки в Україні до сучасного стану. In the ...
 • Невідмінювані частини мови в «Граматиці» Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2019)
  In his Grammar, M. Smotrytskyi systematically outlined the general principles of the that time grammatical theory on the basis of involvement in the analysis the traditionalliterary material of Church Slavonic in the ...
 • Термінотворчість українських граматистів періоду XVI–XVII ст. (ретроспективний огляд) 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  У статті порушено проблему теоретичного осмислення й опрацювання основних понять морфології як одного зі складників граматики у працях українських мовознавців старої доби. Зокрема, простежено еволюційні процеси у вивченні ...
 • Лексико-семантичні відношення в системі термінів на позначення понять українського дієслова (ретроспективний огляд) 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Інститут української мови Національної академії наук України, 2017)
  У статті простежено процес формування й усталення термінів у сфері українського дієслова в період випрацювання термінологічного апарату на національній живомовній основі періоду другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема ...
 • Граматичне термінотворення Мелетія Смотрицького в контексті давньоукраїнського мовознавства 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Інститут української мови Національної академії наук України, 2019)
  У статті зосереджено увагу на визначенні тієї ролі, яку відіграла «Граматика» Мелетія Смотрицького в кодифікуванні граматичної системи церковнослов’янської мови, у розбудові граматичної теорії та формуванні слов’янської ...
 • Intercultural component in teaching foreign students in Ukraine 

  Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна; Kovtunets, Oksana (Atlantis Press, 2020-03)
  The main directions of adaptation of foreign students to study in Ukraine are analyzed, and the modern format of humanization of education of foreign students in economic universities is considered on the example of Kyiv ...
 • Комунікативний підхід як парадигма підготовки майбутнього фахівця 

  Кривич, Ніна Федотівна; Krivich, Nina Fedotovna; Кривич, Нина Федотовна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017)
  У статті розглянуто питання про професійно-комунікативну компетентність майбутніх юристів із огляду на проблему культуромовної підготовки майбутніх фахівців, оскільки для них важливим є творити мовну стратегію, дотримуючись ...
 • Культура професійного спілкування та мовна культура як шлях до самовдосконалення фахівця 

  Кривич, Ніна Федотівна; Krivich, Nina Fedotovna; Кривич, Нина Федотовна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017)
  У статті розглядається мовна підготовка як важлива умова професійного спілкування майбутнього фахівця.
 • Українська мова як фактор формування національної самоідентифікації 

  Кривич, Ніна Федотівна; Krivich, Nina Fedotovna; Кривич, Нина Федотовна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017)
  У статті розглядається вплив української мови (в контексті історії України) на формування національної самоідентифікації та консолідації. The article is devoted to influence of Ukrainian language (in the context of the ...
 • Фахове мовлення як критерій компетентності студентів-правників 

  Кривич, Ніна Федотівна; Krivich, Nina Fedotovna; Кривич, Нина Федотовна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У статті розглянуто особливості застосування компетентнісного підходу під час викладання дисципліни «Українознавство», наведено приклади вправ і завдань, використання яких сприятиме засвоєнню студентами норм сучасної ...
 • Довіра як фактор національної безпеки країни 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна; Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна (Mykolas Romeris University, 2019)

View More