Recent Submissions

 • Складні слова в оповіданнях Ольги Кобилянської 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011)
  Стаття присвячена аналізу творення і вживання складних слів в оповіданнях Ольги Кобилянської. Зосереджується увага на визначенні основних типів складних слів, описані дериваційні моделі та схарактеризовані їх функції ...
 • Символізація назв рослин у поезії Богдана Лепкого 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012)
  У статті простежується використання назв рослин у поезії Б. Лепкого і виявляється їх символічне значення. Найповніше аналізуються лексеми «квіти», «цвіт», «рожі», «листя». Визначаються основні семантичні мотиви, символами ...
 • Мікротопоніми Лемківщини, основи яких указують на спосіб освоєння земельних ділянок 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2010)
  У статті проаналіювано мікротопоніми Лемківщини, основи яких указують на освоєння земельних ділянок. Детально пояснено семантику базових лексем.
 • Мікротопоніми Західного Поділля, співвідносні з мікротопонімами Чернігівсько-Сумського Полісся 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010)
  У статті проаналізовані мікротопоніми Західного Поділля, співвідносні з мікротопонімами Чернігівсько-Сумського Полісся. Для системного порівняння мікротопонімів виділено одинадцять лексико-семантичних груп.
 • Мікротопоніми Лемківщини на -ів-к-а 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Хмельницький національний університет, 2013)
  Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань української мікротопонімії. У ній розглядаються мікротопоніми Лемківщини з суфіксом -ів-к-а, записані від переселенців, які проживають на Західній Україні. The article ...
 • Культурологічна значущість лексики, пов’язаної з поняттям “рід” у лемківській пісні 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013)
  У статті розглянуто лексику на позначення родинних зв’язків. Проаналізовано лексеми рід, родина, мати, батько та похідні від них. Матеріалом слугували лемківські пісні. In the article the words denoting relationships. ...
 • Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні 

  Панцьо, Стефанія Єлисеївна; Pancyo, S. J.; Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Національний університет «Острозька академія», 2013)
  У статті аналізуються мовні образи світу, небесних світил у контексті лемківської пісні. Досліджуються особливості вживання та їх символічний потенціал. In the article the speech patterns of the world and the heavenly ...
 • Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти моделей речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи «Збирання» 

  Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tatiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014)
  У статті розглянуто структурні моделі речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи «Збирання», їхня морфолого-синтаксична реалізація. З’ясовано, що спільним для цієї групи предикатів є те, що вони програмують ...
 • Професійний дискурс: класифікаційна матриця 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014)
  У статті проаналізована специфіка професійного дискурсу, робиться спроба відтворити його класифікаційну матрицю, показати його відмінність від терміносистеми та інших професійних структур. This article analyzes the ...
 • Мовні особливості назв осіб у поемах Т. Шевченка «Катерина» і «Гайдамаки» 

  Панцьо, Стефанія Єлисеївна; Pancyo, S. J.; Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014)
  У статті здійснюється лінгвістичний аналіз мовних одиниць на означення назв осіб. Виокремлюються лексико-семантичні групи цих назв і розглядається їх емоційне забарвлення, звертається увага на позитивно оцінні та негативно ...
 • Символіка образів яблуні та яблука у лемківських піснях 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Національний університет «Острозька академія», 2014)
  У статті розглядається художньо-естетичний, образно-символічний потенціал яблуні та її плоду у лемківських піснях, відзначається широке використання словосполучення «червене яблочко» з різними значеннями та розкривається ...
 • Вербалізація основних мотивів та образів засобами мови (на матеріалі лемківських емігрантських пісень) 

  Панцьо, Стефанія Єлисеївна; Pancyo, S. J.; Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Криворізький державний педагогічний університет, 2013)
  У статті визначаються й аналізуються основні мотиви, мовні образи та символічність лемківських емігрантських пісень. Звертається увага на образність мови пісень, на наявність діалектизмів, які створюють місцевий колорит. In ...
 • Абстрактні поняття добро і зло у лемківських піснях 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016)
  У статті розкриваються способи репрезентації абстрактних понять «добро» і «зло», описується їх вербалізація через словесне втілення, простежується їх емоційне насичення та образність. Джерельною базою наших студій стали ...
 • Неологізація: тенденції та вектори 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016)
  У статті проаналізовано деякі тенденції, що є характерними для процесу неологізації в сучасній міжкультурній комунікації, а також визначено її вектори та ракурси. In the article some tendencies of neologisation in a modern ...
 • Мовні образи жита і пшениці у лемківських народних піснях 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016)
  У статті висвітлено мовні образи жита і пшениці у лемківських народних піснях. Виявлено їх семантико-символічний потенціал та простежено прийоми і засоби реалізації цих образів. Визначено основні семантико-символічні смисли ...
 • Поетичний образ щастя в лемківських піснях 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (2016)
  У статті висвітлено концептуальну значущість образу щастя в контексті лемківських пісень. Аналіз здійснено на матеріалі текстів пісень, які почерпнуті з відомих збірок пісень з Лемківщини, а також із власних записів від ...
 • Вербально-графічні системи у розвитку монологічного мовлення іноземних студентів 

  Бедько, Інна Вікторівна; Бедько, Инна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття присвячується проблемам навчання іноземців української мови як іноземної в українському виші. Автором розглядається застосування методу вербально-графічних систем у практиці навчання іноземних студентів іноземної ...
 • Актуальні проблеми міжкультурної комунікації у соціологічному аспекті 

  Печенікова, Лариса Миколаївна; Pechenikova, Larysa; Печеникова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядається проблема взаємодії представників різних країн та культур. Висвітлено проблеми міжкультурної комунікації в соціологічному аспекті. In the article considered the problem of interaction between ...
 • Формування у майбутніх учителів готовності до запобігання конфліктів 

  Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tatiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна (РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”, 2007)
 • Валентнісні характеристики лексико-семантичної групи дієслів зі значенням інформаційної діяльності 

  Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tatiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2012)
  The article is devoted to valence characteristics of the verbs with the meaning of informative activity. An attempt to select the group of verbal predicates was made due to their valences.

View more