Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

 

Recent Submissions

 • Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити порядок визнання та оприбуткування основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», визначити проблемні питання при визнанні та встановленні первісної вартості основних засобів та ...
 • Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra Maksymivna; Киндрацкая, Любомира Максимовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою публікації є намагання визначити місце і роль інформації у системі управління підприємством. Методологія. У процесі дослідження застосовані загальнонаукові та специфічні методи. Методи індукції та ...
 • Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Визначити сутність і види основних засобів в установах державного сектору, дослідити структуру та динаміку основних засобів, узагальнити методичні основи аналізу основних засобів для установ державного ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна; Дикий, А. П.; Самчик, М. Ю. (Житомирський державний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто питання первинної організації бухгалтерського обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації підсистеми бюджетного обліку. За об’єкт дослідження обрано механізм розбудови та власне робочий ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (Житомирський державний технологічний університет, 2017)
  Опрацьовано теоретичні питання бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління. На розвиток найбільш потужної складової вказаної підсистеми вітчизняного бухгалтерського обліку розвинуто предметну сферу ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Міжнародний гуманітарний університет, 2018-09)
  Охарактеризовано процес управління підприємством як послідовність прийняття рішень, ефективність яких забезпечується достовірною інформацією бухгалтерського обліку. Обґрунтовано, що облікова інформація забезпечує реалізацію ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Fadette editions, Namur, Belgium, 2018)
  У статті обґрунтовано необхідність розкриття інформації про прибуток на акцію у фінансовій звітності; розроблено аналітичну таблицю для розрахунку середньозваженої кількості простих акцій, що перебували в обігу у звітному ...
 • Кулик, Наталія Михайлівна; Kulіk, Nataliia Mykhailivna; Кулик, НатальяМихайловна; Абрамова, Олена Володимирівна; Abramova, Olena Volodymyrivna; Абрамова, Елена Владимировна; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (The University of Chicago Press, 2018-07)
  В статті сформульовано наукову гіпотезу щодо розуміння комплексного аналізу операційних витрат підприємства як ключового інструмента одночасного пошуку резервів мінімізації собівартості продукції та досягнення лідерства ...
 • Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra Maksymivna; Киндрацкая, Любомира Максимовна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna Mykhailivna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна; Ямборко, Галина Анатоліївна; Yamborko, Halyna Anatoliivna; Ямборко, Галина Анатольевна; Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenychenko, Yuliia Kostiantynivna; Семениченко, Юлия Константиновна; Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena Kostiantynivna; Абесинова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У колективній монографії подано пропозиції з удосконалення складу та інформаційного наповнення фінансової звітності суб’єктів господарювання; проведено компаративне оцінювання чинних методик фінансового аналізу; розкрито ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Житомирський державний технологічний університет, 2012)
  Обґрунтовано необхідність змін в підходах до організації аналітичної діяльності суб’єктів господарювання, визначено функції та принципи сучасної системи організації аналітичного забезпечення управління суб’єктами ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Житомирський державний технологічний університет, 2012)
  Розглянуто ієрархію розв’язання аналітичних завдань при реструктуризації систем управління підприємством. Скомпоновано елементи системи аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством. Визначено етапи реінжинірингу ...
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Київський інститут банківської справи, 2013)
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, 2018-04-18)
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Тернопільський національний економічний університет, 2010-11)
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Тернопільський національний економічний університет, 2017-11-20)
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Національний університет «Острозька академія», 2017-12)
  У статті уточнено економічну сутність понять «державні закупівлі» та «публічні закупівлі», з’ясовано їхній взаємозв’язок і розкрито їхню роль у реалізації пріоритетних національних проектів. Запропоновано основні напрями ...
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Ужгородський національний університет, 2018)
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”, 2017)
  Ліквідність і платоспроможність є ключовими індикаторами фінансового стану суб’єктів господарювання, їх фінансової стійкості. У статті уточнено сутність понять “ліквідність” і “платоспроможність” та визначено їх ...
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Ужгородський національний університет, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «інноваційний розвиток», що покладено в основу формування методологічних підходів до його аналізу для суб’єктів господарювання. Уточнено сутність понять «інновації», ...
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2016-06)
  Обґрунтовано необхідність аналізу ефективності витрат на персонал з урахуванням потреб стратегічного управління. Уточнено економічну сутність поняття «мотивація» та виокремлено основні її форми. Систематизовано найважливіші ...

View More