Recent Submissions

 • Диджиталізація процедур аналізу діяльності суб’єкта господарювання 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Ісай, Оксана Василівна; Isai, Oksana; Исай, Оксана Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Бухгалтерський облік грантових операцій в установах державного сектору 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsyatkovsʹka, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Оцінка активів при формуванні облікової інформації суб’єктами державного сектору економіки 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Інформаційний простір управління суб'єктами державного сектора 

  Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra; Киндрацкая, Любомира Максимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Управлінський облік при формуванні облікової інформації суб’єктами державного сектору економіки 

  Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Боргові фінансові зобов’язання банків: особливості оцінки і визнання 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Hedging risks with swaps: accounting treatment under IFRS 

  Ambarchian, Viktoriia; Амбарчян, Вікторія Самвелівна; Амбарчян, Виктория Самвеловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Аспекти впливу процесу євроінтеграції на регулювання професійної етики аудиторів в Україні 

  Токарева, Тетяна Олександрівна; Tokareva, Tetiana; Токарева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Модель організації аналізу банківської діяльності: проблеми та перспективи формування 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010-04)
  У статті розглядаються методологічні основи організації аналізу банківської діяльності, обґрунтовано розроблення моделі організації аналізу. Звернено увагу на основні проблеми визначення складових організації аналізу ...
 • Стандартизація фінансової звітності банків як потужний аналітичний ресурс 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Державний комітет статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
  У статті обrрунтовано необхідність переходу українських банків на інтегровану звітність, яка складається з єдиного звіту банку, що здійснює діяльність в умовах стійкого розвитку, або з єдиного звіту банку, який ...
 • Використання методології системного аналізу для управління банківською діяльністю 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2010)
  В статті досліджуються нові підходи до побудови методології аналізу банківської діяльності. Обгрунтовано використання системної методології для вирішення ключових завдань управління банком. Розроблена структура системного ...
 • Організаційна побудова аналітичного процесу в банках 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Кіровоградський національний технічний університет, 2010)
  В статті розглядається організаційний підхід до проведення аналізу банківської діяльності. Було досліджено роль аналітичної служби як суб’єкта управління в системі фінансового менеджменту, розкриті функції аналітичної ...
 • Економічний аналіз резервів банку на різних рівнях ієрархії 

  Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Львівський торговельно-економічний університет, 2017-04)
 • Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками в банківських установах 

  Заднепровська (Поліщук), Світлана Петрівна; Заднепровська, Світлана Петрівна; Zadneprovska (Polishchuk), Svitlana; Заднепровская (Полищук), Светлана Петровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту операцій з платіжними картками в банках, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління ризиками бізнесу платіжних ...
 • Метод та прийоми економічного аналізу 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
 • Економічний аналіз 

  Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ...
 • Аналіз господарської діяльності 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» та для студентів інших спеціальностей. У ньому розкриваються ...
 • Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою є ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з ПДВ розпорядниками бюджетних коштів. Методологія. Автором використано абстрактно-логічний метод (у процесі ...
 • Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти 

  Сушко, Наталія Іванівна; Sushko, Natalia; Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової ...
 • Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів 

  Мощенський, Семен Геннадійович; Moshchenskyі, Semen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Виробити пропозиції щодо подальшого розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Методологія. У процесі дослідження методики аналізу фінансового стану підприємства ...

View More